Van der Hoop Effektenbank NV

Persbericht

van der Hoop Effektenbank N.V.

Van der Hoop Effektenbank N.V. heeft over het boekjaar 2002 een nettoresultaat behaald van E 148.000,- tegenover E 105.000,- in 2001. De winst per aandeel bedraagt E 0,03, ten opzichte van E 0,02 over 2001.

De totale baten daalden ten opzichte van 2001 met 15% van E 20,4 mln naar E 17,3 mln. De netto provisie-inkomsten namen met 6% af van E 15,1 mln naar E 14,2 mln. De rentemarge steeg met 20% van E 2,5 mln naar E 3,0 mln. Hierin is begrepen de incidentele boekwinst van E 0,6 mln uit hoofde van verkochte posities van het beleggingsboek obligaties. Het resultaat uit financiële transacties bedroeg E 79.000,- tegenover E 2,6 mln in 2001. Hieronder waren in 2001 eenmalige baten opgenomen van onder andere de verkoop van aandelen Euronext ten bedrage van E 1,5 mln. De totale bedrijfslasten namen in 2002 af met 18% van E 21,1 mln naar E 17,2 mln. De personeelskosten zijn in 2002 ten opzichte van 2001 gedaald met 21% van E 12,7 mln naar E 10,0 mln. Hieronder zijn de kosten van de reorganisatievoorziening begrepen van E 0,4 mln. In 2001 is een reorganisatievoorziening getroffen van E 1 mln. De winstafhankelijke beloningen 2002 waren aanzienlijk lager dan over 2001, terwijl ook het personeelsbestand afnam van 156 medewerkers ultimo 2001 naar 110 na de reorganisatie van december jongstleden. De andere beheerskosten daalden van E 6,3 mln naar E 4,9 mln als gevolg van de diverse bezuinigingsoperatiesbezuinigingsacties. De afschrijvingen bleven met E 2,2 mln nagenoeg op het niveau van 2001.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg E 103.000,- tegenover negatief E 715.000,- in 2001. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren overeenkomstig 2001 van E 0,02.

Mr. Peter van Hooijdonk stelt ten aanzien van de resultaatontwikkeling het volgende: Terwijl 70% van de baten van van der Hoop min of meer onaangetast blijven door de ontwikkelingen op de aandelenbeurs blijven de inkomsten samenhangend met de particuliere belegger dalen. De bank en haar medewerkers hebben het kostenniveau van de organisatie in 2 jaar tijd teruggebracht met 6 mln euro, een teruggang van 30%. De ontwikkelingen op de effectenbeurzen maken dergelijke maatregelen onontkoombaar en van der Hoop is daarmee vroeg begonnen en diep gegaan. Het toekomstperspectief van de bank mag ondanks deze ontwikkelingen niet slechts bepaald worden door kostenbeperkende maatregelen. Om die reden is ervoor gekozen het productenaanbod voor de particuliere belegger te optimaliseren en onder meer ook af te stemmen op de nieuwe inzichten over zorgplicht. Van der Hoop Effektenbank blijft in sterke mate gecommitteerd voor wat betreft haar dienstverlening aan de vermogende particulier. De focus van deze dienstverlening zal in de toekomst minder moeten liggen op de brokerage/advies functie en meer op het beheer en de afzet van andere producten.

De Raad van Bestuur onderkent dat een herstel van de voor het effectenbedrijf belangrijke markten, ook gegeven de onzekerheden op mondiaal niveau, nog lange tijd op zich zou kunnen laten wachten. Desalnietteminis er reden voor optimisme zijn wij positief gestemd. Grote waardering hebben wij voor de inzet en veerkracht van onze medewerkers die ook onder moeilijke omstandigheden zeer loyaal zijn gebleven aan de bank. Van der Hoop is een kleine en wendbare organisatie die ook de afgelopen twee jaren heeft laten zien kostentechnisch snel te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. De snelle wendbaarheid is ook bepalend bij het verzilveren van kansen die zich ook in een slechte markt voordoen. Voor 2003 betekent dat enerzijds het blijven waken over de kosten bij naar verwachting weinig inspirerende beursontwikkelingen en anderzijds het gebruik maken van mogelijkheden die in verschillende markten geboden worden. Per saldo gaan wij uit van een hoger resultaat voor 2003 dan over 2002, maar de onzekerheden in de voor ons belangrijke markten maken een meer concrete prognose onmogelijk.

Het jaarverslag zal vanaf 15 april 2003 beschikbaar zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal op 15 mei 2003 om 15.30 uur plaatsvinden ten kantore van de vennootschap.

Amsterdam, 28 februari 2003

Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen:
Mr. S.P.G.M. van Hooijdonk
Prof. dr. Ph.A. Stork
Tel.: 020-5226046

Geconsolideerde balans per 31 december 2002
(in duizenden euro's, na resultaatbestemming)

 |        |31.12.2002  |31.12.2001  | |        |  |  |  |  | |Activa      |  |  |  |  | |Kasmiddelen     |  |37  |  |29  | |Bankiers      |  |6.989 |  |38.254 | |Kredieten      |  |87.662 |  |72.128 | |Rentedragende waardepapieren |  |166.655 |  |107.642 | |Aandelen      |  |157  |  |682  | |Overige deelnemingen   |  |358  |  |163  | |Onroerende zaken en   |  |5.532 |  |8.071 | |bedrijfsmiddelen    |  |  |  |  | |Overige activa    |  |1.601 |  |1.923 | |Overlopende activa   |  |13.104 |  |6.278 | |Totaal activa     |  |282.095 |  |235.170 | |        |  |  |  |  | |Passiva      |  |  |  |  | |Bankiers      |  |131.122 |  |67.242 | |Toevertrouwde middelen  |  |127.717 |  |144.415 | |Overige schulden    |  |5.907 |  |4.013 | |Overlopende passiva   |  |3.815 |  |5.366 | |        |  |268.561 |  |221.036 | |Fonds voor algemene   |196  |  |196  |  | |bankrisico's     |  |  |  |  | |Groepsvermogen    |13.338 |  |13.938 |  | |Aansprakelijk groepsvermogen |  |13.534 |  |14.134 | |Totaal passiva    |  |282.095 |  |235.170 | |        |  |  |  |  | |        |  |  |  |  | |Voorwaardelijke schulden  |  |1.208 |  |1.314 | |Onherroepelijke faciliteiten |  |3.103 |  |1.747 | 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 31 december 2002 (in duizenden euro's)

| |2002 |2001 | | | | | | | |Baten | | | | | |rentebaten |5.733 | |4.174 | | |rentelasten |2.735 | |1.637 | | |rente | |2.998 | |2.537 | |opbrengsten uit effecten en | | | | | |deelnemingen | |1 | |116 | |provisiebaten |15.485 | |16.763 | | |provisielasten |1.262 | |1.632 | | |provisie | |14.223 | |15.131 | |resultaat uit financiële | |79 | |2.582 | |transacties | | | | | |Totaal baten | |17.301 | |20.366 | | | | | | | |Lasten | | | | | |personeelskosten |10.025 | |12.706 | | |andere beheerskosten |4.977 | |6.251 | | |personeels- en andere | |15.002 | |18.957 | |beheerskosten | | | | | |afschrijvingen | |2.196 | |2.124 | | Totaal bedrijfslasten | |17.198 | |21.081 | | | | | | | |Bedrijfsresultaat vóór | |103 | |-715 | |belastingen | | | | | |belastingen bedrijfsresultaat | |45 | |820 | |Netto resultaat | |148 | |105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kerncijfers

| |2002 |2001 | | | | | | | | | |Eigen vermogen (x 1.000) |13.338 |13.938 | | | | | |Aantal geplaatste aandelen per |4.805 |4.735 | |ultimo (x 1.000) | | | |Intrinsieke waarde per aandeel |2,78 |2,94 | | | | | |Netto resultaat als percentage van |1,1 |0,7 | |het gemiddeld eigen vermogen | | | | | | | |Nettoresultaat per geplaatst gewoon |0,03 |0,02 | |aandeel | | | |Dividend per aandeel in contanten |0,02 |0,02 |


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Resultaten 2002 Van der Hoop Effektenbank N.V '
Lees ook