PRO ACTIVE
Nijenburg 73B
1081 GE AMSTERDAM

Tel. 020 - 5040300
Fax. 020 - 5040301

Concept Persbericht 3e Nationale Internet Monitor

Internet breidt zich als olievlek over Nederland uit.

In 5 maanden tijd is het aandeel Nederlanders dat minstens een keer per 14 dagen online is, gestegen van 1,8 naar 2,3 miljoen, een stijging van 27%! Verwacht kan worden dat op 1 januari 2000 het aandeel Nederlanders dat minstens een keer per twee weken online is, gestegen is naar 25% van de bevolking van 15 jaar en ouder, circa 3 miljoen mensen.

Aan de 3e Nationale Internet Monitor™ (NIM™), gehouden begin maart 1999, werkte een steekproef van ca. 17.000 Nederlandse Internetgebruikers mee. Doordat de resultaten goed vergelijkbaar zijn met die van de 2e NIM™, vijf maanden eerder gehouden met een steekproef van ongeveer 13.000 personen, kan een goed beeld gegeven worden van de olievlekwerking die op het terrein van Internet aan de gang is. E-Commerce neemt eveneens sterk toe: in 5 maanden tijd een stijging van 35 naar 64 miljoen omzet in een periode van 2 weken. De Nationale Internet Monitor™ is uitgevoerd door het Amsterdamse marktonderzoeksbureau Pro Active in samenwerking met Adformatie.

Profiel
Terwijl Internetgebruikers van origine vooral mannen waren, tussen 18 en 40 jaar met een hoge opleiding, c.q. inkomen, is er langzamerhand sprake van een verspreiding over andere categorieën. Van degenen die voor 1997 online gingen, was 15% van het vrouwelijk geslacht. In 1998 was al 35% van de nieuwe Internetgebruikers vrouw. Vóór 1997 had 73% van de Internetgebruikers een HBO- of universitaire opleiding. In 1998 was dat percentage bij de nieuwe Internetgebruikers gedaald naar 34%. Toch is er evenals in oktober een groot verschil in Internet gebruik naar welstandsklasse. Bij de groep boven de 2 maal modaal is het al meer dan 50%, maar bij de groep onder modaal is het percentage nog maar 13%.

Frequentie
Gemiddeld gaat men 3 van de 7 dagen online en het gemiddelde aantal minuten dat men online is, blijkt per keer 56 minuten te zijn. Per dag wordt er op dit moment in totaal in Nederland dus al bijna 1 miljoen uur aan Internetten besteed. Op jaarbasis is er een stijging van zo'n 100%.

Doeleinden
In de meetperiode van 14 dagen wordt er voor privé doeleinden online vooral ge-emaild (80%), specifieke informatie gezocht (70%), willekeurig gesurfd (61%) en gedownload (55%). In het zakelijk gebruik zoekt men vooral informatie op (68%) en emailt men (60%). Nieuws en actualiteiten lezen wordt door circa 40% genoemd.

E-Commerce
520.000 Nederlanders (ruim 4%) hebben al wel iets via Internet gekocht of besteld (zakelijk en/of privé). In de aangegeven onderzoeksperiode van 14 dagen meldt ruim 9% van de personen die opgeven in deze periode op het World Wide Web te zijn geweest daadwerkelijk iets gekocht te hebben. Dat zijn ruim 170.000 Nederlanders. In oktober waren dat er nog 82.000.

Het gemiddeld aantal aankopen is ruim 1,5. Bij de privé aankopen is het gemiddeld bedrag per aankoop bijna 160 gulden, terwijl dit bij de zakelijke aankopen veel hoger ligt: bijna 400 gulden. Op basis hiervan is een schatting te maken hoeveel omzet er gerealiseerd is in de onderzoeksperiode van 14 dagen: 43 miljoen gulden zakelijk en 21 miljoen gulden privé. Ten opzichte van het tweede NIM™ onderzoek (oktober 1998) is dat een zeer forse stijging (was respectievelijk 20 en 15 miljoen gulden), vooral in de categorie zakelijke aankopen. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de toename van het aantal Internet gebruikers en van het aandeel gebruikers dat koopt. Het gemiddeld bedrag per aankoop en het gemiddeld aantal aankopen stijgt wel, maar niet dusdanig dat bovengenoemde omzetgroei hierdoor gerealiseerd zou kunnen worden. Als de omzet per 14 dagen gedurende het hele jaar gelijk zou blijven dan zou de jaaromzet al circa 1,7 miljard gulden zijn. Echter, als de stijging zich in dezelfde mate blijft voordoen als in de afgelopen 5 maanden dan zal de jaaromzet in 1999 zeker hoger worden dan 2,5 miljard.

De zakelijke aankopen vallen vooral in de categorieën software, hardware en boeken. Bij de privé aankopen is het aandeel software beduidend lager, ten gunste van de categorie audio/video. Minder dan de helft van de aankopen wordt in het buitenland verricht. Nederland is als aankoopplaats duidelijk in opkomst. Werd in oktober nog 60% van het aantal aankopen in Nederland via Internet verricht, nu is dat gestegen naar 65%. Ruim een derde van de aankopen wordt met creditcards betaald. Op rekening (zakelijk) en cash bij aflevering wordt ook bij meer dan 10% van de aankopen toegepast.

Beschrijving onderzoek
De NIM™ is voor de derde maal uitgevoerd in de eerste twee weken van maart 1999. Het onderzoek is opgezet door het Amsterdamse marktonderzoeksbureau Pro Active in samenwerking met Adformatie. De deelnemende sites aan deze NIM™ zijn:

1999 Deelnemende sites

aex.nl
automatiseringgids.nl
carp.nl
clickwork.nl
compuserve.nl
fichat.com/home.htm
focus-in.nl
goudengids.nl
intermediair.nl
jobnews.nl
lycos.nl
medianet.nl
nrc.nl
ns.nl
omroep.nl
omroep.nl/radio
omroep.nl/radio3
omroep.nl/tv
omroep.nl/vara
parool.nl
pi.net
rd.nl
rnw.nl/nieuws/nederlands.html
scoot.nl
shop.nl
ster.nl
detelefoongids.com
telegraaf.nl
trouw.nl
veronica.nl
vindex.nl
volkskrant.nl
webwereld.nl
worldonline.nl
zoek.nl
ns.nl/reisinfo

Een aselecte steekproef van bezoekers aan die sites kreeg de vraag voorgelegd of ze aan het onderzoek wilden meewerken. In totaal hebben circa 17.000 personen daar positief op gereageerd. Twee belangrijke wegingprocedures zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de resultaten van deze 17.000 ondervraagden een goed beeld geven van de Nederlandse bezoekers aan het World Wide Web.

In de eerste plaats is in opdracht van Pro Active door Inter/View International een telefonisch onderzoek gehouden onder een representatieve steekproef van bijna 3.000 Nederlanders. Via dit onderzoek kan een goed kwantitatief beeld worden gegeven van de omvang van de groep bezoekers aan het World Wide Web.

In de tweede plaats is een weging uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het online onderzoek een getrouwe afspiegeling vormen van die bezoekers. Het is immers zo dat iemand die vaak het World Wide Web bezoekt een grotere kans heeft om in het onderzoek te vallen dan iemand die minder vaak het World Wide Web bezoekt. Bij deze weging is ook gecorrigeerd op het verschil in steekproeffractie per afzonderlijke site. De methode staat onder toezicht van een technische adviesraad van vakdeskundigen, waarin onder anderen drs. Maurice de Hond (Algemeen Directeur ICOM) en prof.dr. ir. J. van Nunen (Hoogleraar Kwantitatieve Methoden en Bedrijfskundige Informatica, Erasmus Universiteit) zitting hebben.

Voor meer informatie over de Nationale Internet Monitor kunt u contact opnemen met Pro Active, Liesbeth Hop of Anouk Pappers, telefoon: 020-5040300 of e mail:l.hop@proactive.nl.

Deel: ' Resultaten 3e Nationale Internet Monitor '
Lees ook