Euronext Brussels

Brussel, 26 september 2001

PERSBERICHT (Embargo 26/09/01 - 18 uur)

Resultaten van het eerste halfjaar 2001 conform de vooruitzichten

Omzet: 60,25 M (+ 119%)

EBITDA: 3,66 M ( + 47%)

EBITA: 3,72 M ( + 70%)

Nettoresultaat: 0,42 M (+ 0,41 M)

Brussel, 26 september 2001 - Ariane Group, de grensoverschrijdende marktleider van informaticadiensten in Belgi, Frankrijk en Luxemburg, kondigt vandaag haar resultaten aan voor het eerste halfjaar 2001, afgesloten op 30 juni.

Vooruitgang van de resultaten

In het eerste halfjaar 2001 bedroeg de omzet 60,25 M, wat een stijging is van 119% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000. Deze vooruitgang berust op:


* een organische groei van 19%, die groter is dan de groei van de markt. Ariane Group heeft er tijdens het eerste halfjaar 2001 meer dan 40 nieuwe klanten bij gekregen en de omzet die in de overheidssector (ministeries, Europese en internationale instellingen) werd gerealiseerd, is ten opzichte van vorig jaar met 165% gestegen en bedraagt ongeveer een vierde van de omzet van het eerste halfjaar 2001.


* de geslaagde integratie van alle in de loop van 2000 verworven bedrijven. Ariane Group is van 31 juridische entiteiten op 31 december 2000 gevolueerd naar 16 entiteiten op 30 juni 2001 en het is de bedoeling om eind 2001 tot 12 juridische entiteiten te komen.

Op geografisch vlak vertegenwoordigde Belgi 36% van de omzet en de internationale sector 64% (Frankrijk 85%, Luxemburg 15%).

Op het vlak van de bedrijfstakken bedragen de industrile en de dienstensector 40 % van de omset, financin en verzekeringen 36 % en de openbare sector 24 %.

Wat de spreiding van de omzet per competentiecentrum betreft, zijn het de polen Client/Server (27% van de omzet van het eerste halfjaar 2001), ERP en Methode (13%) die het sterkst vooruit gegaan zijn ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2000 (respectievelijk 144%, 180% en 141%). De Europese bedrijven doen steeds meer een beroep op de softwarepakketten om hun databases en hun werkmethodologie te consolideren. De sector Advies heeft voor 17% in de omzet bijgedragen.

De andere competentiecentra vertegenwoordigden respectievelijk 20% (Systemen/Netwerken /Telecom), 13% (Datawarehouse), 10% (Groupware Intranet/Internet) en 4% (Geavanceerde Technologien) van de omzet van het eerste halfjaar 2001.

Sommige schuldenposten konden worden verminderd met 4,45 miljoen tussen 31/12/2000 en 30/06/2001. Hun verdeling ziet er als volgt uit: 1,97 miljoen sociale en fiscale schulden, 1 miljoen DMLT, 1,48 miljoen earn-out. De verhouding eigen middelen / Lange Termijn Schulden is in dezelfde periode van 0,70 naar 0,66 gevolueerd. Deze financile verbetering is een uiting van de wil om de rendabiliteit van de groep te verbeteren.

De EBITDA van het eerste halfjaar 2001 werd benvloed door de integratie- en structureringskosten van de onlangs overgenomen entiteiten en door de nieuwe evaluatieregels van Ordiges. Het gaat hier om niet-recurrente lasten.

Perspectieven:

In het tweede halfjaar 2001, tegenover een activiteitenvermindering in de financile sector, verwacht Ariane Group de versteviging van haar activiteiten in de overheidssector en de industrie, met name in de Benelux. In 2002 zou Ariane Group haar strenge beleidspolitiek voortzetten, door verder te gaan met het gemeenschappelijk maken van haar structuurkosten, door de dagprijs van haar consultants te verbeteren en door haar organische groei te verbeteren. Gezien de conjunctuurvermindering en de recente gebeurtenissen zal de EBITA de voorziene doelstellingen niet bereiken. Niettemin zal de EBITA van het tweede halfjaar hoger liggen dan dat van het eerste halfjaar.

Vereenvoudigde geconsolideerde resultatenrekeningen

( in duizenden Geconsoli-deerde % Groei Geconsoli-deerde % euro) rekeningen op omzet rekeningen op omzet 30/06/2001 30/06/2000(4) 30/06/2001 -
30/06/2000 Omzet (1) 60.247 118,91% 27.496

Exploitatiekosten -56.528 123,31% -25.313 EBITDA (2) 3.666 6,08% 46,58% 2.500 9,09%

Bedrijfsresultaat 3.719 6,17% 70,36% 2.183 7,94% (EBITA)
Financieel - 1.583 -3 resultaat
Lopend resultaat 2.136 3,55% -2,00% 2.180 7,93% voor afschrijving
van de goodwill
(3)
Afschrijving van - 283 -93 de goodwill (4)

Lopende 1.853 3,08% -11,2% 2.087 7,59% nettowinst (5)

Buitengewoon -162 - 891% - 1.489 resultaat (6)

Winst voor 1.691 2,81% 183% 598 2,17% belastingen
Nettowinst voor 706 1,17% 584% 103 0,38% afschrijving van
de goodwill
Nettoresultaat 423 0,70% NS 10 0,04% (na belastingen)

Gegevens per
aandeel
Nettowinst voor 0,21
afschrijving van
de goodwill
Nettowinst 0,12


1. De regels voor de evaluatie van de lopende bestellingen van dochtermaatschappij Ordiges werden gewijzigd. De lopende bestellingen worden voortaan gevaloriseerd ten tijde van de levering en niet langer ten tijde van de bestelling. Dat resulteert in het terugboeken van 500.254 van het bedrijfsresultaat van Ordiges. Dat is het bedrag van de bestellingen die niet werden beschouwd als opbrengsten van het eerste halfjaar, maar die overeenstemmen met opbrengsten van het tweede halfjaar.


2. Dat de EBITDA lager is dan de EBITA, is te verklaren door een overname van provisies van 899.000 verbonden met de verwerving van het bedrijf ELEKTIK.


3. Lopend resultaat = resultaat voor buitengewoon resultaat en afschrijving van de goodwill.


4. Om de duur van het economische nut van de verworven bedrijven beter weer te geven, heeft de Raad van Bestuur beslist om de afschrijvingsduur van de consolidatieverschillen verbonden met de verwerving van bedrijven te wijzigen en van 15 op 25 jaar te brengen, wat overeenstemt met de gemiddelde duur van de Peer Group van ARIANE GROUP ten tijde van haar beursgang, met het opzicht de aandelen van ARIANE GROUP te introduceren tot de beurs van Parijs en om de vergelijkingen met gelijkaardige Franse bedrijven te bevoordelen. Dat resulteert in een bedrag van 814.121 op de afschrijving van het eerste semester en in een overname van afschrijving van de consolidatieverschillen voor een bedrag van 942.448 op de eerder genoteerde afschrijvingen. Die overname wordt in mindering van de dotatie van het eerste halfjaar geboekt. De vergelijking met 30/06/2000 houdt rekening met de wijziging van de evaluatieregel.


5. Lopende nettowinst = resultaat na afschrijving van de goodwill en voor buitengewoon resultaat.


6. Dochtermaatschappij Ordiges is tijdens het eerste halfjaar overgegaan tot de verkoop van haar tak distributie van de GL Trade software. De opbrengst van deze verkoop werd niet beschouwd als onderdeel van de bedrijfsopbrengsten maar werd behandeld als buitengewoon product. De herstructureringskosten die verbonden zijn met de fusies die in de loop van het eerste halfjaar werden uitgevoerd, vertegenwoordigen een buitengewone last van 1,24 miljoen .

Attest van de Bedrijfsrevisor

Wij zijn overgegaan tot het beperkt onderzoek van de geconsolideerde halfjaarlijkse balans van de N.V. Ariane Group op 30 juni 2001 overeenkomstig de normen en aanbevelingen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Dit beperkt onderzoek heeft geen elementen aan het licht gebracht die belangrijke correcties van deze tussentijdse balans zouden impliceren.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Guy van Hoye

Zoekwoorden:

Deel: ' Resultaten Ariane Group eerste halfjaar 2001 '
Lees ook