ASML

Resultaten ASML eerste halfjaar 2001

Op 22 mei 2001 heeft ASML Holding N.V. ("ASML") de fusie met Silicon Valley Group Inc. (voorheen SVG, nu "ASML USA") afgerond. Deze fusie wordt verwerkt als een "pooling of interests". Het halfjaarbericht 2001 omvat de samengevoegde financiële gegevens van de activiteiten van ASML ("ASML Europe") en ASML USA over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2001. Op grond van de US GAAP rapporteringsrichtlijnen omvatten de opgenomen vergelijkende cijfers over de jaren 2000 en 1999, de eerste zes maanden van het boekjaar van beide ondernemingen. Omdat het boekjaar van SVG afwijkt van het boekjaar van ASML zijn in de vergelijkende cijfers over het jaar 2000 de cijfers van ASML Europe over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2000 samengevoegd met de cijfers van ASML USA over de periode 1 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000. Voor de vergelijkende cijfers over het jaar 1999 zijn de cijfers over de periode 1 januari tot en met 30 juni 1999 van ASML Europe samengevoegd met de cijfers over de periode 1 oktober 1998 tot en met 31 maart 1999 van ASML USA.

Door deze fusie is ASML uitgegroeid tot een multi-product toeleverancier van de halfgeleider industrie die naast lithografie systemen ook systemen levert op het terrein van apparatuur voor lichtgevoelige processen (track) en oven systemen (thermal).

ASML heeft in het eerste halfjaar van 2001 een netto omzet behaald van EUR 1.015 miljoen, vergeleken met EUR 1.335 miljoen over het eerste halfjaar van 2000. De onderneming heeft 250 systemen aan afnemers geleverd in de eerste zes maanden van 2001, waarvan 120 lithografie systemen. In het eerste halfjaar van 2000 werden 322 systemen geleverd, waarvan 207 lithografie systemen. Deze daling van het aantal geleverde systemen geeft de invloed weer van de onverwachte en scherpe daling van de activiteiten in de halfgeleider industrie in het eerste halfjaar van 2001. Het netto verlies over het eerste halfjaar van 2001 bedroeg EUR (96) miljoen ofwel EUR (0,20) per aandeel, tegen een nettowinst van EUR 149 miljoen ofwel EUR 0,32 per aandeel over het eerste halfjaar van 2000. Het negatieve resultaat over het eerste halfjaar van 2001 werd veroorzaakt door daling van de productie activiteiten, lagere bruto marges en toegenomen operationele kosten. De eenmalige fusie- en acquisitiekosten samenhangend met de fusie met SVG bedroegen EUR 53 miljoen. Door onvoorziene additionele kosten, samenhangend met het langdurige proces van afronding van deze fusie waren de fusie- en acquisitiekosten hoger dan de eerder verwachtte EUR 40 miljoen. De fusie- en acquisitiekosten omvatten onder meer vergoedingen voor investment bankers en adviseurs. Onderstaand is een gedetailleerde analyse opgenomen van de omzet, de bruto marge en de operationele kosten voor ASML Europe en ASML USA.

ASML EUROPE

ASML Europe heeft in het eerste halfjaar van 2001 netto omzet behaald van EUR 648 miljoen, een daling van EUR 323 miljoen ofwel 33% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. Het aantal aan afnemers geleverde systemen daalde met 46% van 169 systemen in het eerste halfjaar van 2000 tot 92 systemen in 2001. Ten opzichte van het tweede halfjaar van 2000 daalde de netto omzet met EUR 564 miljoen ofwel 47%. Het aantal geleverde systemen daalde met 107 systemen van 199 tot 92 ofwel 54%. Op grond van de geldende verslaggevingsrichtlijnen is voor zes AT TwinscanTM systemen de verantwoording van de omzet uitgesteld waardoor het totaal aantal verscheepte systemen in het eerste halfjaar van 2001 98 bedraagt. In het eerste halfjaar van 2000 was er geen sprake van uitgestelde omzetverantwoording. Het effect op de netto omzet van het, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000, lagere aantal geleverde systemen werd gedeeltelijk gecompenseerd door hogere omzetten van service activiteiten en een stijging van de gemiddelde verkoopprijs van de verkochte systemen. De netto omzet uit de service activiteiten steeg in het eerste halfjaar van 2001 met EUR 48 miljoen tot EUR 110 miljoen, ofwel 77% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. Deze stijging is het gevolg van zowel service werkzaamheden aan een toenemend aantal, bij afnemers in gebruik zijnde systemen, als aan de toegenomen verkoop van upgrades van software pakketten, voor productiviteitsverbetering van de systemen. De gemiddelde verkoopprijs van de in het eerste halfjaar van 2001 verkochte systemen (nieuwe en gebruikte) bedroeg EUR 5,85 miljoen ten opzichte van EUR 5,38 miljoen in het eerste halfjaar van 2000. Een toename met 9%.

De brutomarge bedroeg 37,0% in het eerste halfjaar van 2001 tegen 40,1% in dezelfde periode van 2000. Indien de service marge wordt geëlimineerd daalt de brutomarge van 41,9% in het eerste halfjaar van 2000 tot 40,4% in 2001. Deze daling van de brutomarge is vrijwel geheel toe te schrijven aan onderbezetting van de productiefaciliteiten als gevolg van het lagere niveau van activiteiten. De brutomarge, voor aftrek van de invloed van de lagere bezettingsgraad, bleef vrijwel gelijk aan de in het eerste halfjaar van 2000 behaalde brutomarge. Hierbij werd de lagere brutomarge op recent geïntroduceerde technologisch nieuwe producten gecompenseerd door hogere brutomarges op reeds bestaande producten. Het toegenomen aandeel van service activiteiten, die een lagere brutomarge genereren, versterkte de daling van de brutomarge.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling (voor aftrek van ontvangen bijdrages) bedroegen over de eerste zes maanden van 2001 EUR 131 miljoen tegen EUR 111 miljoen in het eerste halfjaar van 2000, een toename van 18%. Toename van zowel het aantal ontwikkelaars en de daarbijbehorende ondersteunende functies als van uitbestede ontwikkelingsactiviteiten hebben geleid tot deze stijging van de kosten. Om tijdige introductie van nieuwe technologisch geavanceerde producten, met name de 300mm TwinscanTM producten, een geavanceerd high NA 248nm Step & Scan systeem (PAS 5500/800) en een 193nm systeem voor volumeproductie (PAS 5500/1100) te waarborgen was toename van de ontwikkelinspanningen noodzakelijk. In het eerste halfjaar van 2001 zijn deze producten in productie genomen en aan afnemers verscheept.

De verkoopkosten en algemene beheerskosten stegen in het eerste halfjaar van 2001 met EUR 22 miljoen ofwel 27% tot EUR 102 miljoen. De verdere uitbouw van de in het vorige jaar opgebouwde verkoop- en serviceorganisatie in gebieden waarin ASML nieuwe afnemers heeft verworven en in gebieden waar snelgroeiende halfgeleiderfabrikanten zich hebben gevestigd droeg voor ca. EUR 6 miljoen bij aan de toename van de verkoopkosten en algemene beheerskosten. De kosten van de in het voorgaande jaar geleidelijk uitgebouwde infrastructuur (informatietechnologie, infrastructurele voorzieningen en personeelsmanagement) zijn verantwoordelijk voor het restant van de toename van de verkoopkosten en algemene beheerskosten.

Het bedrijfsresultaat vóór aftrek van de eenmalige fusie- en acquisitiekosten daalde van EUR 207 miljoen (21,3% van de netto omzet) tot EUR 13 miljoen (2,1% van de netto omzet).

In het eerste halfjaar van 2001 bedroeg de orderontvangst van ASML Europe 130 systemen. Deze orderontvangst, de levering van 92 systemen aan afnemers en annulering van 105 orders resulteren in een orderportefeuille van 188 systemen per 30 juni 2001 (255 systemen per 31 december 2000). De orders in portefeuille vertegenwoordigen een waarde van EUR 1.406 miljoen vergeleken met EUR 1.751 miljoen aan het einde van 2000. De gemiddelde verkoopprijs van de orders in portefeuille is met 7% gestegen van EUR 6,9 miljoen per 31 december 2000 tot EUR 7,5 miljoen per 30 juni 2001. Deze stijging geeft de toename in de vraag naar ASML Europe's meest geavanceerde producten weer.

ASML USA

ASML USA heeft in het eerste halfjaar van 2001 een netto omzet behaald van EUR 367 miljoen, vrijwel gelijk aan de netto omzet in de, op 31 maart 2000 geëindigde, eerste helft van het boekjaar 2000 (EUR 364 miljoen). Het aantal aan afnemers geleverde systemen steeg van 153 in de eerste helft van het boekjaar 2000 tot 158 in het eerste halfjaar van 2001.

De netto omzet in lithografie systemen daalde van EUR 165 miljoen in het eerste halfjaar van 2000 tot EUR 112 miljoen in 2001, een daling van 32%. Het aantal geleverde lithografie systemen daalde van 38 in het eerste halfjaar van 2000 tot 28 in 2001. De gemiddelde verkoopprijs van deze systemen daalde door een wijziging in de producten mix. Annuleringen van orders in het tweede kwartaal van 2001 hadden een belangrijke invloed op de producten mix in 2001, die niet kon worden gecompenseerd door verkoop van geavanceerde nieuwe 193nm systemen. De levering van deze geavanceerde systemen zal naar verwachting in het tweede halfjaar van 2001 plaatsvinden. De netto omzet van thermal en track systemen steeg in het eerste halfjaar van 2001 met EUR 54 miljoen tot EUR 150 miljoen (130 systemen). Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een wijziging in de toerekeningsgrondslagen voor de verantwoording van de verkoopopbrengsten (SAB101). Exclusief de invloed van deze wijziging was de netto omzet in het eerste halfjaar van 2001 vrijwel gelijk aan de netto omzet in het eerste halfjaar van 2000. De omzet van service activiteiten steeg in het eerst halfjaar van 2001 ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 met 4% tot EUR 105 miljoen.

De brutomarge bedroeg 11,3% in het eerste halfjaar van 2001 tegen 34,7% in het eerste halfjaar van 2000. De daling van de brutomarge werd voornamelijk veroorzaakt door getroffen voorzieningen op voorraden van EUR 56 miljoen en door de kosten van onderbezetting van de productiefaciliteiten van vooral de lithografie divisie. De brutomarge in deze divisie daalde van 36,6% in het eerste halfjaar van 2000 tot (18%) in 2001. Als gevolg van annuleringen van orders voor klantspecifieke systemen in het tweede kwartaal van 2001 en de verwachte toekomstige marktontwikkeling voor deze systemen was het treffen van voorzieningen voor incourantheid van voorraden noodzakelijk, hetgeen de zeer sterke daling van de brutomarge veroorzaakte. Exclusief het effect van het treffen van deze voorzieningen bedroeg de brutomarge 31,9%. Als gevolg van een betere producten mix steeg de brutomarge op thermal en track systemen in het eerste halfjaar van 2001 met 2,8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 tot 18,2%.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen in het eerste halfjaar van 2001 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 met 11,7% tot EUR 72 miljoen. Van dit bedrag komt EUR 39 miljoen voor rekening van de lithografie divisie. Deze divisie is eveneens verantwoordelijk voor het grootste deel van de stijging van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Hierin komen de inspanningen tot uiting voor de ontwikkeling van 193nm systemen en 157nm systemen. In het eerste halfjaar van 2001 stegen de verkoopkosten en algemene beheerskosten met EUR 6 miljoen tot EUR 57 miljoen.

Het bedrijfsresultaat voor aftrek van de eenmalige fusie- en acquisitiekosten daalde van EUR 11 miljoen (2,9% van de netto omzet) tot EUR (88) miljoen ((24,1%) van de netto omzet).

In het eerste halfjaar van 2001 bedroeg de orderontvangst van ASML USA 92 systemen (63 thermal en track systemen en 29 lithografie systemen). Deze orderontvangst, de levering van 158 systemen aan afnemers (130 thermal en track systemen en 28 lithografie systemen) en annulering van 96 orders (23 thermal en track systemen en 73 lithografie systemen) resulteren in een orderportefeuille van 120 systemen (82 thermal en track systemen en 38 lithografie systemen) per 30 juni 2001. De orderportefeuille per 1 januari 2001 bedroeg 282 systemen (172 thermal en track systemen en 110 lithografie systemen).

OVERIGE INFORMATIE
Het aantal medewerkers daalde van 8.494 per 1 januari 2001 tot 8.349 per 30 juni 2001. In maart 2001 heeft de onderneming een personeelsstop doorgevoerd en een vermindering van het personeelsbestand van ASML USA aangekondigd. Momenteel wordt een kosten- en personeelsreductie programma geïmplementeerd voor het tweede halfjaar van 2001.

Exclusief gebonden liquide middelen met betrekking tot een deelneming voor financieringsdoeleinden, had de onderneming op 30 juni 2001 EUR 637 miljoen liquide middelen beschikbaar. In het eerste halfjaar heeft de onderneming EUR 80 miljoen liquide middelen aangewend voor de financiering van haar operationele activiteiten. Van dit bedrag heeft EUR 60 miljoen betrekking een vooruitbetaling aan Carl Zeiss voor toekomstige leveringen van lenzen. Voor investeringen in fabrieks- en kantoorruimten, eigen systemen en geavanceerde gereedschappen werd EUR 161 miljoen aangewend. Deze investeringen zijn voornamelijk gericht op de uitbreiding van de productie van en training voor de 300mm TwinscanTM productgeneratie. Rekening houdend met ontvangsten uit hoofde van de uitgifte van nieuwe aandelen bij uitoefening van aandelen optieplannen heeft de onderneming in het eerste halfjaar van 2001 EUR 215 miljoen van haar liquide middelen aangewend.

COMMENTAAR VAN DE ONDERNEMING

Naar aanleiding van het resultaat zei Doug Dunn, voorzitter van de directie van ASML: "ASML's resultaten weerspiegelen de abrupte en heftige neergang van de gehele halfgeleiderindustrie. Afnemers hebben in het eerste halfjaar van 2001 hun behoefte aan kapitaalgoederen in een hoog tempo verminderd door het annuleren en het naar de toekomst verschuiven van geplaatste orders. Als gevolg hiervan werden wij geconfronteerd met onderbezetting van onze productiecapaciteit. Gezien de huidige marktomstandigheden oogt onze orderportefeuille per 30 juni 2001 redelijk gezond. Hierbij dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat het grootste deel van deze orderportefeuille betrekking heeft op de levering van systemen in het jaar 2002. Dit vloeit voort uit het feit dat vrijwel al onze afnemers aangeven dat zij worden geconfronteerd met lage omzetten in de halfgeleiderindustrie en nog geen aanwijzingen hebben voor herstel van hun orderontvangst. Dit leidt weer tot een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van onze productieplanning voor zowel het restant van dit jaar als voor het eerste halfjaar van 2002. Gezien de huidige onzekerheid en de voortdurend wijzigende omstandigheden in de halfgeleider industrie is het voor ons erg moeilijk het bestelgedrag van onze afnemers en daarmee de ontwikkeling van onze financiële resultaten te voorspellen. Wij doen derhalve geen concrete uitspraken over de verwachtingen voor het restant van het jaar 2001. Voor zover wij momenteel kunnen beoordelen zal een herstel van onze afzetmarkt niet voor het tweede halfjaar van 2002 plaatsvinden. Dit houdt in dat wij momenteel maatregelen treffen om ons tegen de gevolgen hiervan te wapenen. Wij hebben een belangrijke en diepgaande kostenbesparing doorgevoerd, inclusief een vermindering van ons personeelsbestand. Wij richten ons hierbij met name op het beëindigen van contracten van tijdelijke arbeidskrachten en contractanten. Hoewel de resultaten van ASML USA negatief beïnvloed zijn door zowel eenmalig fusie- en acquisitiekosten als door de gevolgen van de neergang van de halfgeleiderindustrie hebben we vertrouwen in de strategische voordelen op langere termijn van de fusie met SVG.

Wij zijn positief gestemd over de ontwikkeling van de vraag naar geavanceerde nieuwe technologie. In het eerste halfjaar van 2001 hebben wij drie van de meest geavanceerde lithografie producten geleverd; 300mm TwinscanTM systemen, het meest geavanceerde high NA 248nm DUV systeem (PAS 5500/800) en het eerste voor de halfgeleiderindustrie beschikbare 193nm systeem voor volume productie (PAS 5500/1100). Daarnaast zijn andere technologisch geavanceerde producten vrijwel gereed voor verkoop aan afnemers (zoals het Micrascan V lithografie systeem, het Procell track systeem en het Xcelerate thermal systeem). Deze ontwikkeling bewijst dat de uitvoering van onze "time-to-market" strategie succesvol is en dat onze investeringen in moderne productiefaciliteiten en in onderzoek en ontwikkeling resultaat opleveren. Om de concurrentiepositie van onze afnemers in de halfgeleiderindustrie te versterken zullen wij deze strategie dan ook binnen onze nieuwe productdivisies voortzetten door het steeds verbeteren van de verhouding tussen opbrengsten en kosten van onze geavanceerde systemen."

ASML

ASML werd opgericht in 1984 en is wereldwijd toonaangevend op het gebied van lithografie systemen, thermal en track systemen die essentieel zijn voor de fabricage van moderne IC's (integrated circuits). De aandelen ASML worden zowel op de Euronext Amsterdam N.V. verhandeld als via de Nasdaq Stock Market® , met als symbool "ASML". Verdere informatie over ASML is te vinden op onze website www.asml.com.

# # #

"Safe Harbor" Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Except for historical information, the matters discussed in this news release that may be considered forward-looking statements may be subject to certain risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from those projected, including uncertainties in the market, pricing competition, procurement and manufacturing efficiencies, and other risks detailed from time to time in reports filed by the Company with the Securities and Exchange Commission. The Company assumes no obligation to update the information in this release.

Summary Consolidated Statements of Operations2

 For the first half year ended June 30,   1999 2000 2001 2001 (Amounts in thousands except per share data)   EUR  EUR  EUR  USD Net sales          546,944 1,335,336  1,015,496  868,465 Costs of sales   396,347 819,595 733,952 627,685 Gross profit on sales   150,597 515,741 281,5441  240,780 Research and development costs   111,793 176,031 203,745 174,245 Research and development credits    (23,087)  (7,906) (6,392) (5,467) Selling, general and administrative expenses   95,279 130,229 159,254 136,196 Merger and acquisition expenses   0  0  52,673 45,047 Total expenses   183,985 298,355 409,280 350,021 Operating income    (33,388)  217,386 (127,736)  (109,241) Interest income (expense), net   1,439 2,659 1,338 1,144     Income before income taxes    (31,949)  220,045 (126,398)  (108,097) Provision for income taxes    11,790 (66,647)  30,334 25,942 Net income, before effect of accounting changes (20,159)  153,398 (96,064)  (82,155) cumulative effect of change in accounting principles  net of tax    0  (4,240) 0  0  Net income    (20,159)  149,158 (96,064)  (82,155) Basic net income per ordinary share3   (0.04) 0.32 (0.20) (0.17)   Diluted net income per ordinary share3   (0.04) 0.31 (0.20) (0.17) Number of ordinary shares used in computing per share amounts (in thousands): Basic3   457,699 461,398 469,976   Diluted3    457,699 482,242 469,976 

1) The gross profit on sales for the six months ended June 30, 2001 was negatively affected by additional obsolescence costs of inventories amounting to approximately EUR 56 million.
2) All figures are unaudited.

3) All net income per ordinary share amounts have been retroactively adjusted to reflect the three-for-one stock split in April 2000
 Ratios and Other Data2     1999 2000 2001 Gross profit on sales as a % of net sales    27.5 38.6 27.7 Operating income as a % of net sales   (6.1) 16.3 (12.6) Net income as a % of net sales   (3.7) 11.2 (9.5) Shareholders' equity as a % of total assets    Sales of systems (units)    125  322  250 of which sales of lithography systems    93  207  120 of which sales of thermal and track systems 32  115  130 Number of employees    N/A  8,494 8,349 Summary Consolidated Balance Sheets2                   Dec. 31,  June 30,  June 30,       2000 2001 2001 (Amounts in thousands)     EUR  EUR  USD ASSETS Cash and cash equivalents4,6     984,200 892,399 763,191   Accounts receivable, net      926,525 604,368 516,863 Inventories, net      827,568 1,148,123  981,889 Other assets     176,475 304,502 260,414 Intangible assets      20,187 19,078 16,316 Property, plant and equipment     498,017 589,551 504,191 Total assets     3,432,972  3,558,021  3,042,864 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY  Current liabilities      777,100 739,121 632,105 Convertible subordinated bonds     828,730 876,438 749,541 Longterm debt and deferred liabilities     39,811 49,818 42,605 Shareholders' equity     1,666,212  1,637,945  1,400,791 Minority interest      121,119 254,699 217,822 Total liabilities and Shareholders' equity      3,432,972  3,558,021  3,042,864 Summary Consolidated Statement of Cash Flows2 For the first half year ended June 30,     1999 2000 2001 2001 (Amounts in thousands)     EUR  EUR  EUR  USD CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: Net income      (20,159)  149,158 (96,064)  (82,155) Depreciation and amortization     70,291 57,542 80,915 69,200 Change in assets and liabilities       (76,393)  (8,448) (65,588)  (56,092) Net cash provided by (used in) operating activities    (26,261)  198,250 (80,737)  (69,047) CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: Net capital expenditures       (61,318)  (60,697)  (161,238)  (137,893) Disbursements for loans     6,807 0  0  0 Net cash used in investing activities     (54,511)  (60,697)  (161,238)  (137,893) CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: Proceeds from share issuance     6,825 21,636 26,577 22,729 Net cash provided by financing activities      6,825 21,636 26,577 22,729 Effect of changes in exchange rates on cash      19  25,067 40,226 33,221 Cash related to minority interest      0  113,545 122,143 104,458 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents   (73,928)  297,801 (53,029)  (46,532) 

4) Cash and cash equivalents contains an amount of Euro 254,699 (June 30, 2000 EUR 113,545) of restricted cash related to a structured financing subsidiary. This amount is not available for operating and/or investing activities of the company. 6) For ASML USA, figures for the fiscal year ended September 30, 2000 are included. As a consequence, the decrease in cash and cash equivalents for the three months ended December 31, 2000, has been excluded from the Summary Financial Statements. ASML USA's decrease in cash and cash equivalents for the three months ended December 31, 2000 amounted EUR 38,772.

All figures are based on US GAAP.

Statement of operations based on former reporting structure2

Because of the recently completed merger the statement of operations - based on historical roots - is presented below.

In this statement:

- ASML Europe contains former worldwide ASML operations for the six months ended June 30;
- ASML US contains former worldwide SVG operations for the six months ended June 30.

 For the first half year ended June 30, ASML USA  ASML Europe  Consolidated (Amounts in thousands) EUR  EUR  EUR    2000 2001 2000 2001 2000 2001 Net sales  363,635 367,051 971,701 648,445 1,335,336  1,015,496  Costs of sales 237,478 325,706 582,117 408,246 819,595 733,952 Gross profit on sales 126,157 41,345 389,584 240,199 515,741 281,544 Research and development costs 64,919 72,494 111,112 131,251 176,031 203,745 Research and development credits  0  0  (7,906) (6,392) (7,906) (6,392) Selling, general and administrative expenses  50,524 57,240 79,705 102,014 130,229 159,254 Merger and acquisition expenses 0  24,250 0  28,423 0  52,673 Total expenses 115,444 153,984 182,911 255,296 298,355 409,280 Operating income5  10,713 (112,639)  206,673 (15,097)  217,386 (127,736)    Interest income (expense), net 3,136 1,985 (477) (647) 2,659 1,338 Income before income taxes  13,849 (110,654)  206,196 (15,744)  220,045 (126,398) Gross profit on sales as a % of net sales  34.7 11.3 40.1 37.0 38.6 27.7 Operating income as a % of net sales 2.9  (30.7) 21.3 (2.3) 16.3 (12.6) Operating income, excluding merger and acquisition expenses as a % of net sales  2.9  (24.1) 21.3 2.1  16.3 (7.3) Sales of systems (units)  153  158  169  92  322  250 of which           Lithography systems 38  28  169  92  207  120 Other systems 115  130  0  0  115  130 Average selling price of systems  1,584 1,661 5,383 5,854 3,642 3,206 5) Operating income excluding obsolescence costs of inventories and merger and acquisition expenses 10,713 (32,389)  206,673 13,326 217,386 (19,063) 
Segment disclosure2
From a managerial point of view ASML recognizes two business segments, i.e. lithography and thermal and track activities. In order to compare the results of those segments the figures for the first half year 2000 represent the balances for the six months period ended June 30, 2000.

 For the first half year ended June 30, Lithography  Thermal & Track   Consolidated (Amounts in thousands) EUR  EUR  EUR    2000 2001 2000 2001 2000 2001    Net sales  1,192,699  810,617 199,357 204,879 1,392,056  1,015,496    Costs of sales 712,274 580,803 133,090 153,149 845,364 733,952 Gross profit on sales 480,425 229,814 66,267 51,730 546,692 281,544 Research and development costs 153,881 170,585 31,946 33,160 185,827 203,745 Research and development credits  (7,906) (6,392) 0  0  (7,906) (6,392) Selling, general and administrative expenses  107,090 129,048 29,796 30,206 136,886 159,254 Merger and acquisition expenses 0  41,291 0  11,382 0  52,673 Total expenses 253,065 334,532 61,742 74,748 314,807 409,280 Operating income  227,360 (104,718)  4,525 (23,018)  231,885 (127,736)  Interest income (expense), net (351) (432) 3,747 1,770 3,396 1,338 Income before income taxes  227,009 (105,150)  8,272 (21,248)  235,281 (126,398) Gross profit on sales as a % of net sales  40.3 28.4 33.2 25.2 39.3 27.7 Operating income as a % of net sales 19.1 (12.9) 2.3  (11.2) 16.7 (12.6) Operating income excluding merger and acquisition expenses as a % of net sales  19.1 (7.8) 2.3  (5.7) 16.7 (7.4) Sales of systems (units)  213  120  154  130  367  250 of which new technology systems  0  7  0  0  0  7  Average selling price of systems  5,131 5,424 847  1,158 3,333 3,206 
Notes to the Summary Consolidated Financial Statements

Basis of Presentation
ASML follows accounting principles generally accepted in the United States of America ('U.S. GAAP'). Effective beginning of fiscal year 1999, ASML changed its reporting currency from Dutch guilders to euros. Prior year balances have been restated based on the fixed exchange rate of EUR 1.00 to NLG 2.20371. The comparative balances reported in euros depict the same trends as would have been presented if ASML had continued to present balances in Dutch guilders. Balances for periods prior to January 1st, 1999 are not comparable to the balances of other companies that report in euros and may have restated amounts from a different currency than Dutch guilders. The accompanying Consolidated Financial Statements are stated in thousands of euros ('EUR') except that, solely for the convenience of the reader, certain euro amounts presented as of and for the half year ended June 30, 2001 have been translated into United States dollars ('USD') using the exchange rate in effect on June 30, 2001 of USD 1.00 = EUR 1.1693. These translations should not be construed as representations that the euro amounts could be converted into U.S. dollars at that rate.

Pooling of Interest
On May 22nd, 2001 ASML merged with Silicon Valley Group Inc. (SVG). This merger is accounted for as a business combination pooling of interests. This means that for accounting and financial reporting purposes the companies will be treated as if they had always been combined.

The Summary Consolidated Financial Statements for the six months ended June 30, 2001 reflect the combined figures of ASML's historical operations ("ASML Europe") and ASML USA over that period. In conformity with US GAAP reporting guidelines the comparative figures for the six months ended June 30, 2000 and June 30, 1999, reflect the combined semi-annual results of the fiscal years of both. Because SVG's fiscal reporting period differed from that of ASML Holding NV, the comparative figures for 1999 and 2000 incorporate the results of ASML Europe for the six months periods ending June 30, 2000 and 1999 respectively and the results of ASML USA (formerly SVG) for the six months periods ending March 30, 2000 and 1999 respectively.

Principles of consolidation
The Consolidated Financial Statements include the accounts of ASM Lithography Holding N.V. and all of its majority-owned subsidiaries. All significant intercompany profits, transactions and balances have been eliminated in consolidation.

Recognition of revenues, income and expenses
Under the guidance set forth in SAB 101, ASML's practice is to recognize revenues based upon shipment. The change in revenue recognition policy, effective January 1, 2000 resulted in ASML deferring the fair value of the installation service yet to be performed on delivered equipment. Furthermore, revenues of initial shipments of new technology systems are deferred until acceptance by the customer.

Revenues from services are recognized when performed. Revenue from prepaid service contracts is recognized over the life of the contract. Advance payments received from customers are deferred and recognized when the products have been shipped. Operating expenses and other income and expense items are recognized in the income statement as incurred or earned.

Merger and acquisition expenses
Non recurring costs related to the merger between ASML and SVG are presented under merger and acquisition expenses. These include charges related to investment banking fees, professional services and integration consulting.

Use of estimates
The preparation of ASML's Summary Consolidated Financial Statements in conformity with generally accepted accounting principles necessarily requires Management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the balance sheet dates and the reported amounts of revenue and expense during the reported periods. Actual results could differ from those estimates.

Deel: ' Resultaten ASML eerste halfjaar 2001 '
Lees ook