Triodos Nederland

Eerste halfjaar van 1999 Triodos Meerwaardefonds

In het eerste halfjaar van 1999 is het fondsvermogen van Triodos Meerwaarde-fonds met ruim 13% gestegen. Het fonds-vermo-gen per 30 juni 1999 van Trio-dos Meerwaar-de-fonds bedraagt EUR 23 miljoen.

Triodos Meerwaardefonds belegt in beursgenoteerde onder-ne-min-gen, in principe wereldwijd, die in de praktijk bewij-zen dat bovengemid-delde prestaties op so-ci-aal en milieuge-bied kunnen samen-gaan met een gezonde be-drijfs-voe-ring. Uitgangspunt bij het beleg-gingsbeleid is dat naast de factor 'rendement', ook de facto-ren 'mens' en 'natuur en milieu' worden ge-toetst. Triodos Meerwaarde-fonds is een samenwer-kingsverband van Delta Lloyd en Triodos Bank.

Met behulp van bedrijfstak-studies worden door Triodos Research systematische bedrijfsver-ge-lij-kingen verricht. Hierbij komen alleen de 50% minst vervui-lende en meest sociale bedrij-ven in aanmer-king voor een belegging. Deze benadering is uniek in Nederland en in lijn met de aanpak van de gerenom-meerde Engelse en Ameri-kaanse 'ethi-cal funds'.

De beleggingsmix van Triodos Meerwaardefonds is in het eerste halfjaar nauwe-lijks gewijzigd. Dit houdt in dat ca. 30% van de portefeuille belegd is in aandelen. De samen-stelling van de aandelenportefeuille is wel gewij-zigd. Naar aanleiding van de voortdurende koersstijgingen op Wall Street, gekop-peld aan de sterke stijging van de dollar ten opzichte van de Euro is een deel van de Amerikaanse aandelen verkocht ten gunste van de Nederlandse markt.

FINANCIEEL RESULTAAT

Als gevolg van de oplopende rente op de kapitaalmarkt zijn aandelen- en obligatiekoersen onder druk komen te staan. Dat heeft tot een zeer bescheiden positief resultaat geleid, 0,7% op basis van de ontwikkeling van de intrin-sieke waarde.

VOORUITZICHTEN

De groei van het aantal mogelijkheden om in geselec-teerde ondernemingen te beleg-gen is van groot belang om een goede spreiding te realiseren en een selec-tief beleid te kunnen voeren. Triodos Bank verwacht dat haar research- in-spanningen daar substantieel aan kunnen bijdragen. Verder verwacht het fonds dat de toevoeging van de naam 'Triodos' zal bij kunnen dragen aan een succesvolle groei van het fonds.

Zeist, 31 augustus 1998

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Thomas Steiner Telefoon: 030 693 65 20 (direct) of 06 534 888 13 (mobiel)

Deel: ' Resultaten eerste halfjaar 1999 Triodos Meerwaardefonds '
Lees ook