Euronext Brussels

PERSBERICHT

Kortrijk, 24/09/2001

Resultaten 1ste HALFJAAR 2001


1. Profiel van de Vennootschap.


TrustCapital Partners stelt zich als opdracht om minderheidsparticipaties te nemen in niet-beursgenoteerde bedrijven met een belangrijk groeipotentieel.

Door deze "private equity" investeringen wordt de uitbouw van een gediversifieerde portefeuille nagestreefd die zowel opstartende als meer mature bedrijven omvat, en waarin een evenwichtige spreiding tussen de klassieke en meer hoogtechnologische sectoren beoogd wordt.

Door de ondersteuning van de bedrijven waarin geparticipeerd wordt, zowel op financieel als op management technisch vlak, wordt voornamelijk gemikt op het permanent verbeteren van de "shareholders' value" van deze bedrijven en van de eigen onderneming.


2. Evolutie van de Activiteiten


TrustCapital Partners heeft gedurende de eerste helft van het jaar 2001 haar activiteiten verder gezet, overeenkomstig de ondernemingsstrategie die werd uitgestippeld, en heeft voornamelijk het accent gelegd op de verdere opvolging en ondersteuning van haar bestaande participaties.

Het mag evenwel duidelijk zijn dat het ondernemingsgebeuren in een zeer moeilijke omgeving dient te geschieden, gekenmerkt door een spectaculaire en onverwachte desinteresse voor technologie en alles wat met technologie te maken heeft. Het verlies aan ondernemingswaarde die het gevolg is van deze desinteresse, zowel in beursgenoteerde bedrijven als in niet-beursgenoteerde bedrijven, is enorm en steekt schril af tegenover de verwachtingen die nog konden gesteld worden in de technologiesector tot medio 2000. Hierbij rijst de vraag of dit waardeverlies nog beantwoordt aan normale economische principes.

Het onzeker economisch klimaat, dat het gevolg is van een wereldwijde terugloop van de economische activiteiten, voornamelijk in de sector van de technologie, maant aan tot voorzichtigheid en heeft mede voor gevolg dat gedurende het eerste semester 2001 geen belangrijke, nieuwe investeringen werden aangegaan en dat tevens geen significante desinvesteringen plaatsvonden.

De investeringen die gedurende de eerste jaarhelft van 2001 werden uitgevoerd, voor een totaal bedrag van 10,71 mio , bestonden voornamelijk uit follow-up investeringen voor bestaande participaties; er werd n nieuwe participatie genomen voor 1 mio in Chemresult.

In deze moeilijke tijd werd door het management ook bijzondere aandacht besteed aan de beperking van de werkingskosten van de onderneming.

Voor n participatie werd een definitieve minderwaarde geboekt als gevolg van de vereffening van de vennootschap waarin deze participatie aangehouden werd. Deze minderwaarde bedraagt 0,17 mio .

Tevens heeft de Raad van Bestuur het aangewezen geacht om, uit voorzichtigheidsoverwegingen, voorzieningen aan te leggen ter dekking van mogelijke minderwaarden op participaties in de technologiesector. Deze voorziening bedraagt 8,72 mio .

Mede door de geboekte voorzieningen en waardeverminderingen, voor een totaal van 8,89 mio , sluit het eerste halfjaar 2001 met een verlies van 7,12 mio tegenover een winst van 2,61 mio voor de eerste helft van het jaar 2000.

Indien abstractie zou gemaakt worden van de geboekte voorziening voor niet gerealiseerde minderwaarden zou, over het eerste halfjaar 2001 een winst gerealiseerd zijn van 1,6 mio .


3. Resultaten 1ste halfjaar 2001

De Raad van Bestuur van TrustCapital Partners heeft op 20 september 2001 de geconsolideerde rekeningen goedgekeurd voor het 1ste halfjaar van 2001 :

RESULTATEN (in mio ) 30/06/2001 30/06/2000

Recurrent financieel resultaat (*) 0,14 2,19

Ander recurrent resultaat (of netto -0,39 - 0,67 werkingskosten)

Resultaat uit kapitaalverrichtingen - 8,30 1,00


- gerealiseerde meerwaarde Fin. Vaste 0,59 1,00 Activa


- minwaarde Fin. Vaste Activa - 8,89
Afschrijving consolidatiegoodwill - 0,11 - 0,11

Netto-aandeel in het resultaat van de 1,54 0,20 ondernemingen waarop de vermogensmutatie
is toegepast (**)

Resultaat vr belastingen - 7,12 2,61

Netto Resultaat (aandeel groep) - 7,12 2,61

(*) Het recurrent financieel resultaat komt voort uit opbrengsten uit Financile Vaste Activa (nl dividenden en interesten) en Vlottende Activa (nl. de opbrengsten op thesaurie en meerwaarden op de beleggingsportefeuille na aftrek van niet-gerealiseerde minwaarden), na aftrek van financile kosten.

(**) inclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen ontstaan n.a.v. de toepassing van de vermogensmutatie

De commissaris-revisor, Arthur Andersen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, voerde een beperkt nazicht uit van de semestrile informatie van TrustCapital Partners nv. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen in de boekhoudkundige gegevens die worden vermeld in dit persbericht.

Verklaring bij de resultaten :


* Het recurrent financieel resultaat bedraagt 0,14 mio t.o.v. 2,19 mio in het 1ste semester van vorig jaar. De opbrengsten uit thesauriebeleggingen daalden ingevolge de aanwending van de liquiditeiten voor de verdere uitbouw van de "private-equity" portefeuille; hiervoor werden tevens externe financieringsbronnen aangesproken.


* De netto werkingskosten zijn gedaald van 0,67 mio vorig jaar tot 0,39 mio in het eerste halfjaar van 2001. Deze daling is grotendeels te verklaren door een aantal eenmalige kosten van vorig jaar, maar zijn ook het gevolg van de doorgedreven inspanningen van het management voor kostenbesparingen.


* De gerealiseerde meerwaarde op de "private-equity" portefeuille bedroeg
0,59 mio t.o.v. 1 mio in het eerste semester van 2000.


* De geboekte minderwaarden slaan enerzijds op een gerealiseerde minderwaarde van 0,17 mio n.a.v. de vereffening van Minds en anderzijds op een voorziening van 8,72 mio die voorzichtigheidshalve werd aangelegd voor 3 participaties, met name: Pythagoras, Webforia en FLV Fund. De verwachte minderwaarde op Pythagoras is gebaseerd op een evaluatie van de portfolio van deze onderneming per 30/06, de verwachte waardevermindering bij Webforia gaat terug op de waardering die aangehouden werd tijdens de laatste kapitaalsronde in september 2001 en de verwachte minderwaarde van FLV Fund houdt rekening met de gepubliceerde intrinsieke waarde van het fonds per 30/06/01.


* De bijdrage tot het resultaat van deze vennootschappen die in de consolidatie opgenomen zijn volgens de methode van de vermogensmutatie steeg naar 1,54 mio t.o.v. 0,20 mio in het 1ste semester van vorig jaar. Deze gunstige evolutie van de courante bijdragen tot het resultaat werd voornamelijk in de hand gewerkt door de resultaten van de Lamitref groep.

Het boekhoudkundig eigen vermogen van TrustCapital Partners bedroeg op 30/06/01 164,9 mio of 22,29 per aandeel.


1. Evolutie van de participatieportefeuille.

Op 30/06/2001 beschikt TrustCapital Partners over een portefeuille van een 80-tal participaties, voor een totaal bedrag van 157,38 mio , waarvan 88,80 mio werd genvesteerd in bedrijven actief in klassieke sectoren en 68,58 mio in bedrijven actief in technologie sectoren


2. Vooruitzichten


TrustCapital Partners heeft sinds haar oprichting medio 1998 een gediversifieerde "private equity" portefeuille uitgebouwd.

Het is haar missie om waarde te creren voor haar aandeelhouders door meerwaarden te realiseren op participaties. Het huidige klimaat is evenwel ongunstig voor desinvesteringen. Daarom zal de aandacht in het 2de semester van 2001 vooral gericht zijn op het beheer van de bestaande "private equity" portefeuille en zullen de investeringen in nieuwe dossiers gelimiteerd blijven.

Gezien de onzekere economische situatie en de zeer scherpe crisis in de technologiesector is het voor TrustCapital Partners onmogelijk om zinvolle vooruitzichten te maken. Meer dan ooit zal de aandacht van het management van de onderneming gaan naar, enerzijds het behoud van de waarde voor de bedrijven in de technologiesector en anderzijds een verdere maximalisatie van de waarde in de meer klassieke sectoren.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met :

TrustCapital Partners

Ter Bede Business Center n 8500 Kortrijk n tel 32/(0)56/24 96 00 n fax 32/(0)56/22 86 99

De heer Christian Dumolin, Mevrouw Katrien Mattelaer

Voorzitter & CEO Bestuurder & CFO

tel 32/(0)56/24 96 00 tel 32/(0)56/24 96 01

christian.dumolin@trustcapital.be katrien.mattelaer@trustcapital.be

U vindt dit persbericht alsook uitgebreide informatie m.b.t. TrustCapital Partners op onze website www.trustcapital.be

Deel: ' Resultaten eerste halfjaar 2001 TrustCapital Partners '
Lees ook