Resultaten eerste halfjaar Van Ommeren conform verwachtingen


· Gunstige resultaten tankopslag maar lagere tankvaartresultaten
· 50%-belang tankopslag Verenigde Staten wordt verkocht
· Voortgang fusie met Pakhoed op schema

Resultaten eerste halfjaar
Rotterdam, 19 augustus 1999. Koninklijke Van Ommeren NV heeft in het eerste halfjaar 1999 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen behaald van EUR 30,5 miljoen, een daling van 13% (eerste helft 1998: EUR 35 miljoen). In dit resultaat over 1999 is geen verkoopopbrengst schepen begrepen, terwijl in het resultaat eerste helft 1998 een bedrag van EUR 2,9 miljoen aan verkoopopbrengst van schepen werd gerealiseerd. In de tankopslag heeft de gunstige gang van zaken zich voortgezet en is het resultaat met 6% gestegen. In de tankvaart bleven de resultaten conform verwachtingen achter. De nettowinst bedraagt EUR 25,9 miljoen (eerste helft 1998: EUR 39,5 miljoen inclusief een buitengewone bate van EUR 9,2 miljoen); per aandeel van NLG 10 nominaal is dit EUR 1,79 (eerste helft 1998: EUR 2,50). Het interim-dividend is onveranderd vastgesteld op NLG 0,50 per aandeel en betaalbaar per 1 september a.s..

Verwachtingen
Uitgaande van gelijkblijvende resultaten in de tankopslag in het tweede halfjaar, een verbetering in de resultaten van de tankvaart als gevolg van herstel in Azië en van de binnenvaart in Europa, handhaven wij onze eerder uitgesproken verwachting dat over het gehele jaar 1999 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van 10 tot 20% onder het niveau van 1998 (EUR 72,4 miljoen) zal worden gerealiseerd. Op grond van onder meer de verkoop van het 50%-belang van Van Ommeren in International-Matex Tank Terminals (zie hoofdstuk: investeringen/desinvesteringen) en na aftrek van onder andere de reorganisatiekosten in de gastankvaart wordt per saldo voor de tweede helft van 1999 een buitengewone bate verwacht van netto EUR 12 tot 14 miljoen.

Voortgang Vopak
De fusievoorbereidingen met Pakhoed liggen op schema. Beide bedrijven verwachten medio september de gesprekken met de Europese Commissie in Brussel te zullen afronden. Het fusievoorstel zal rond dezelfde tijd worden gedeponeerd. Uitgaande van instemming van de Europese Commissie in Brussel en een advies van de Centrale Ondernemingsraden, streven beide bedrijven naar effectuering van de juridische fusie rond midden oktober. Verdere informatie over een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Koninklijke Van Ommeren volgt in september.

Het jaar 2000
Van Ommeren zal in september gereed zijn voor de millenniumovergang. In deze maand wordt de 'jaar 2000'-aanpassing van de bestaande contingencyplannen afgerond.

Toelichting op de bedrijfsresultaten

Tankopslag eerste halfjaar tweede halfjaar
In EUR miljoen 1999 1998 1998
Europa en Afrika 17,2 20,0 20,5
Noord- en Latijns-Amerika 9,6 9,1 10,0
Azië en Australië 14,3 9,7 11,0 41,1 38,8 41,5

In Europa en Afrika liepen de resultaten terug ondanks de voortdurende vraag naar opslagruimte voor minerale olieproducten in Noordwest-Europa. Deze vraag werd veroorzaakt door verlaging van de productie door lokale raffinaderijen en een verhoging van de importen. De lagere resultaten zijn hoofdzakelijk een gevolg van een teruggelopen bezettingsgraad in chemicaliën- en plantaardige olie-opslag in Europa. Herstel in de chemische industrie in Europa eind eerste halfjaar zorgde voor een opleving in de vraag naar basischemicaliën en een verhoging van de doorzetten. De lagere tankbezetting in plantaardige oliën is het gevolg van het afbouwen van de hoge voorraden van vorig jaar, een daling van de export naar het Oostblok en verminderde import van kokosolie ten gevolge van tegenvallende oogsten. De terminal in Fujairah zorgde voor een eerste bijdrage aan het resultaat. In Noord- en Latijns-Amerika verbeterden de resultaten door de aanhoudende vraag naar de opslag van minerale olieproducten in Noord-Amerika. In de Verenigde Staten maakten de toegenomen consumptie van benzine gedurende de zomermaanden en raffinaderijproblemen additionele importen noodzakelijk. De chemie-opslag in Latijns-Amerika handhaafde zich op een goed niveau. In Azië en Australië is de verbetering in resultaten hoofdzakelijk afkomstig van Singapore; ook hier verlaagden lokale raffinaderijen de productie door stijgende ruwe olieprijzen, terwijl pasgebouwde raffinaderijen in het Verre Oosten zorgden voor nieuwe productstromen, die via opslag in Singapore hun weg naar de markt vonden. Daarnaast werd wederom nieuwe chemie-tankage opgeleverd. In alle sectoren wordt een opbouw van voorraden verwacht wegens het 'millenniumeffect'.

Tankvaart eerste halfjaar tweede halfjaar
In EUR miljoen 1999 1998 1998
Zeetankvaart 0,3 2,0 0,6
Binnenvaart 2,0 6,8 8,5
2,3 8,8 * 9,1

*) inclusief EUR 3,5 miljoen verkoop schepen

In de zeetankvaart bleven de marktomstandigheden onveranderd slecht. De kustvaart van Broström Van Ommeren (50%-belang) in Noordwest-Europa had ondanks de goede contractpositie te lijden van lagere volumes en druk op de tarieven. De zeevaart kende enkele korte oplevingen wegens de toename van benzinevervoer vanuit Europa naar de Verenigde Staten. Door de concurrentie van onder meer parceltankers is verhoging van de tarieven uitgebleven. Met het herstel van de economie in Azië is een voorzichtige opleving in de tweede helft van dit jaar te verwachten. De binnenvaart in Europa heeft te lijden gehad van extreem hoge waterstanden in het voorjaar, waardoor een deel van de vloot enige tijd heeft stilgelegen. De concurrentie in de gasvaart is sterk toegenomen; de gastankvaartmaatschappij Chemgas, waarin Van Ommeren in juli het belang verlaagd heeft van 51% naar 50%, is gestart met een omvangrijke reorganisatie en vlootverjonging teneinde de winstgevendheid te verhogen. Al in 2000 worden de positieve effecten hiervan verwacht. Transportdiensten eerste halfjaar tweede halfjaar In EUR miljoen 1999 1998 1998
Agenturen, expeditie, tankcontainers
en stuwadoorsbedrijven 2,5 2,3 1,7
Drogeladingvaart 4,0 6,3 4,4 6,5 8,6 6,1

De resultaten van expeditie-activiteiten, tankcontaineractiviteiten en stuwadoorsbedrijven zijn verder verbeterd. In de drogeladingvaart bleven de resultaten nagenoeg gelijk aan de tweede helft van 1998.

Investeringen/desinvesteringen
De terminal in het Midden-Oosten van Van Ommeren ENOC Fujairah (30%-belang) wordt met 40% uitgebreid tot 710.000 cbm. De nieuwe tanks, die naar verwachting midden 2000 zullen worden opgeleverd, zijn geschikt voor zowel schone minerale olieproducten als stookolie voor de bunkermarkt. Tot deze uitbreiding is besloten wegens de aanhoudende vraag naar tankruimte in dit gebied. Fujairah is één van de Verenigde Arabische Emiraten en ligt net buiten de Straat van Hormuz, de ingang naar de Arabische Golf; het is één van de grootste bunkerhavens ter wereld. De totale investeringskosten zijn circa USD 25 miljoen. In Latijns-Amerika breidt Van Ommeren verder uit in Brazilië: met de aandeelhouders van Dibal, een Braziliaans familiebedrijf, is thans overeenstemming bereikt over de overdracht van het 100%-belang in de terminal te Santos en het 50%-belang in de terminal te Paranagua. Totale capaciteit van beide terminals is circa 140.000 cbm voor de opslag van plantaardige oliën en chemicaliën. Met de aankoop van dit aandelenpakket is een bedrag gemoeid van circa USD 30 miljoen. Deze overname zal direct een positieve bijdrage aan het nettoresultaat 1999 leveren.

Met International Tank Terminals, Ltd. in New Orleans, Van Ommerens partner in International-Matex Tank Terminals (IMTT) in de Verenigde Staten, is overeenstemming bereikt over de verkoop van het 50%-belang van Van Ommeren. De transactie zal naar verwachting per 1 januari 2000 worden geëffectueerd. De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van het Van Ommeren-belang in alle terminals met een totale capaciteit van 5 miljoen cbm voor de opslag van minerale olieproducten en chemicaliën in de Verenigde Staten en Canada. Als gevolg van deze transactie verwacht Van Ommeren een buitengewone bate van EUR 16,5 miljoen te zullen realiseren. De Verenigde Staten is een van de belangrijkste energiemarkten in de wereld. De chemische- en olie-industrie, waarin consolidatie en globalisering in toenemende mate plaatsvinden, vragen om een logistieke dienstverlener, die wereldwijd de controle heeft over de assets. Overweging bij de verkoop was de omstandigheid, dat de joint venture door onze partner werd gemanaged. Na de totstandkoming van de op 5 juli jl. aangekondigde fusie met Pakhoed zal het gefuseerde bedrijf Vopak in de Verenigde Staten met de terminals van Pakhoed over een capaciteit van ruim 2 miljoen cbm beschikken, grotendeels voor de opslag van chemicaliën. De aanwezigheid van tankruimte onder meer in Houston en het management door Vopak staan garant voor een goede marktpositie en het leveren van wereldwijde logistieke dienstverlening aan de chemische en olie-industrie.

In het eerste halfjaar werd EUR 33,2 miljoen geïnvesteerd, met name in de tankopslagactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Singapore.

Voor nadere informatie: mw. J. Eikenaar : 010 - 4642616 e-mail: jet.eikenaar@vanommeren.com

Geconsolideerde winst- en verliesrekening in miljoenen Euro

   30.06.1998 30.06.1999  
171,6 167,3 Netto-omzet
2,1 -- Overige bedrijfsopbrengsten 173,7 167,3 Bedrijfsopbrengsten

63,8 62,5 Lonen, salarissen en sociale lasten 22,2 23,5 Afschrijvingen materiële vaste activa 57,0 52,9 Overige bedrijfslasten
143,0 138,9 Bedrijfslasten

19,8 18,2 Resultaten van deelnemingen
50,5 46,6 Bedrijfsresultaat


-6,3 -7,3 Interest
44,2 39,3 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen


-9,2 -8,8 Belastingen
35,0 30,5 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

9,2 -- Buitengewoon resultaat na belastingen


-4,7 -4,6 Aandeel van derden in de resultaten van geconsolideerde groepsmaatschappijen
39,5 25,9 Nettoresultaat

Verkorte geconsolideerde balans in miljoenen Euro
31.12.1998 30.06.1999
741,7 801,3 Materiële en financiële vaste activa
-41,5 34,4 Vlottende activa na aftrek van vlottende schulden 700,2 835,7

233,4 293,7 Langlopende schulden
96,1 106,3 Voorzieningen
370,7 435,7 Risicodragend vermogen
700,2 835,7
Verhoudingscijfers
1 : 1,9 1 : 1,9 Risicodragend vermogen : Totaal vermogen op lange termijn 1 : 0,6 1 : 0,7 Risicodragend vermogen : Langlopende schulden 1 : 0,6 1 : 0,6 Risicodragend vermogen : Nettofinancieringspositie 1 : 1,2 1 : 0,9 Vlottende activa : Kortlopende schulden 6,7 6,3 Interest dekkingsgetal

Deel: ' Resultaten eerste halfjaar Van Ommeren conform verwachting '
Lees ook