Gemeente Capelle a/d IJsselEnquête Kwaliteit Woonomgeving. De resultaten.

Dit percentage is genoeg om deze enquêteronde als geslaagd te beschouwen. Van de 80 verspreide enquêtes onder bedrijven, zijn er slechts 14 ingevulde enquêtes teruggekomen. Dit betekent dat er van bedrijven, onvoldoende data beschikbaar bleek voor een goede analyse. Deze 14 enquêtes zijn daarom meegenomen bij de analyse van de bewonersenquêtes.

De opvallendste resultaten die uit de enquête naar voren zijn gekomen:

Vuil op straat


- 50% van de geënquêteerden geeft aan nauwelijks hinder te ondervinden van vuil op straat.

Verhardingen


- Slechts 30% van de geënquêteerden beschouwt de technische graad van de verhardingen binnen de gemeente Capelle aan den IJssel als zijnde goed.
Hondenpoep


- Slechts 18% van de respondenten zegt zelden of nooit overlast van hondenpoep te ervaren. Zo'n 43% echter geeft aan vaak last te hebben van
hondenpoep.

Verkeersveiligheid


- Op het gebied van verkeersveiligheid is bijna de helft (44%) van de respondenten van mening dat er te weinig snelheidsremmende maatregelen en er te weinig 30-km zones zijn.

- Zo'n 23% van de respondenten heeft zich uitgesproken over slechte zichtbaarheid en
leesbaarheid van de verkeersborden.

Graffiti


- Over het algemeen wordt er in Capelle aan den IJssel geen hinder ondervonden van graffiti.
Bij een nadere analyse naar woonwijk, blijkt
echter dat in de wijken Oostgaarde en
Schollevaar relatief veel last wordt
ondervonden van graffiti.
In de wijk 's-Gravenland daarentegen zegt 78% van de respondenten uit deze wijk geen last te ondervinden van graffiti.

Algemene verkeersveiligheid


- Wat betreft de algemene verkeersveiligheid is een derde van de respondenten tevreden. Echter ook een derde van de respondenten is ontevreden over de algemene verkeersveiligheid en 9% van de respondenten is hierover zelfs ontevreden.
Sociale veiligheid


- Zo'n 36% van de respondenten is tevreden over de sociale veiligheid in Capelle aan den IJssel
Een aantal opvallende resultaten per woonwijk, staan hieronder kort weergegeven:

Verzorging van de woonwijken


- De inwoners van de wijk s-Gravenland zijn het meest tevreden met hun woonwijk, 51% tevreden respondenten tegenover de 36% tevreden
respondenten in Oostgaarde.

- Opvallend is dat geen der geënquêteerden zeer ontevreden is over de verzorging in Schenkel en 44% tevreden is over de verzorging in Schenkel.

- In de wijken Schollevaar en Oostgaarde blijken 8% van de geënquêteerden zeer ontevreden te
zijn over de verzorging van de wijk.

Technische staat van de woonwijk


- Ongeveer de helft van de respondenten uit 's-GravenIand is tevreden over de technische
staat van de woonwijk. In de andere wijken
geven 28% van de respondenten aan hier tevreden te zijn over te zijn.

Bij de open vragen zijn bepaalde suggesties en opmerkingen veelvuldig naar voren gebracht Hieronder slaan er enkele vermeld:

Groen


- Veel geënquêteerden geven aan dat zij zich onveilig voeten in het Schollebos. Dit kan
verbeterd worden door te snoeien (oftewel
minder "enge" bosjes) en door beter en meer te verlichten.

- Veel respondenten geven aan dat het groen naar hun mening gevarieerder en kleurrijker mag.
Specifiek genoemd worden de plantsoenen groen bij scholen, openbare gebouwen en sportvelden.
Speelvoorzieningen


- De inrichting van de speelplekken, in Capelle, verbeteren door de aanleg van omheiningen.
Tevens geven veel van de geënquêteerden aan dat de speelplekken zo gesitueerd moeten worden,
dat de situatie voor ouders overzichtelijk is.
Water


- De kanten van singels moeten beter gemaaid worden. Ook het verwijderen van drijfvuil uit: sloten, vijvers en waterpartijen moet beten

Verharding


- Vooral de technische staat van verhardingen wordt veel besproken. Men wil dat gaten,
kuilen, verzakkingen en losse tegels sneller
hersteld worden. Dit ook in verband met
veiligheid.

Straatmeubilair


- De bewegwijzering in Capelle wordt als
onvoldoende gezien. Borden plaatsen waar ze
nodig zijn en weghalen waar ze overbodig zijn.
- Het onderhoud van lantaarnpalen is soms slecht. Deze staan soms helemaal scheef. Lantaarnpalen die kapot zijn, hebben ook negatieve invloed op leesbaarheid van de bewegwijzering en
straatnaamborden.

- Zorgdragen voor de zichtbaarheid en
leesbaarheid van de bewegwijzering en
straatnaamborden.

- Meer verlichting op donkere plekken aanleggen, zoals voetpaden en rondom sportvelden. De
intensiteit van de verlichting aanpassen aan de situatie.

Verkeer


- Meer controle op snelheid en fout parkeren. Verkeerd parkeren kan leiden tot gevaarlijke
situaties.

- Parkeerplaatsen zijn vaak te smal aangelegd.
- Oversteekplaatsen moeten duidelijk gemarkeerd zijn, zodat deze duidelijk herkenbaar zijn
voor het overige verkeer.

- Voorrangsregels op rotondes moeten eenduidiger worden. Kruispunten moeten overzichtelijker
worden ingericht.

- Meer snelheidsbeperkende maatregelen invoeren, zoals 30-km zones, drempels en
oversteekplaatsen.

Reiniging


- Veel overlast door graffiti, hondenpoep en zwerfvuil

- Inzameling van afval verbeteren door meer containers, scheiding van afval en het vaker
legen van de containers.

- Om overlast te verminderen pleit men voor meer voorlichting (scholen en ouders) en intensief toezicht.

Algemeen


- Men wenst meer scholen, winkels en
voorzieningen voor gehandicapten.

- De leegstand van woningen dient te worden teruggedrongen.

- Er moeten meer activiteiten voor jongeren worden georganiseerd.

- Grotere inzet van de politie, voor een meer leefbare wijk.

- Overlast van jongeren, junks en cafés. Groot gevoel van sociale onveiligheid door verval van de wijk, vuil, overlast, te weinig politie, te weinig verlichting.

- Overlast van verkeer en treinen (stank en geluid)

Deel: ' Resultaten enquête Kwaliteit Woonomgeving in Capelle '
Lees ook