P E R S M E D E D E L I N G
Stuivekenskerke, 23 september 1999.

Resultaten fractiedriedaagse Agalev

De Agalev-fracties van het Vlaams Parlement, de Kamer, de Senaat, het Europees Parlement en de Brusselse hoofdstedelijke raad kwamen 3 dagen samen in het landelijke Stuivekenskerke (Diksmuide). Naast het versterken van de onderlinge professionele en informele banden werd het politiek werkjaar grondig voorbereid. Gezien onze nieuwe positie als lid van de meerderheid werden heel wat afspraken gemaakt en nieuwe oriëntaties genomen.


- Samen met de Agalev-Ministers en Staatssecretaris werd gekeken hoe de onderlinge informatiedoorstroming zal gebeuren. Hierbij werd ook veel aandacht besteed aan het gemeenschappelijk besluitvormingsproces.


- Om hierop vanuit de fracties kritisch, inspirerend en met voldoende kennis te kunnen inspelen werd besloten tot de verdere uitbouw van de studiedienst (IPE, Instituut Politieke Ecologie). Deze studiedienst zal meer dan vroeger de parlementaire fracties ondersteunen.


- De fracties herinneren aan de Agalev-prioriteiten voor de begroting 2000:
a. geen tariefverhogingen voor het openbaar vervoer in het kader van een ander mobiliteitsbeleid.
b. betere bescherming van de consument via het federaal Agentschap voor de voedselveiligheid en de uitbouw van een groen productbeleid. c. een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de lagere inkomens.
d. een forse uitbreiding van bos en natuur.
e. de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.


- Er werd besloten dat de Agalev parlementairen zich meer dan vroeger zullen inzetten in hun regio en daar de grote regionale dossiers mee zullen dragen. Ook bij de voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen zullen ze een belangrijke rol spelen.

Tenslotte werden Ludo Sannen, Jef Tavernier en Frans Lozie bevestigd als fractievoorzitters van Agalev in respectievelijk het Vlaams Parlement, de Kamer en de Senaat.

Ludo SANNEN, fractievoorzitter Vlaams Parlement
Jef TAVERNIER, fractievoorzitter Kamer
Frans LOZIE, fractievoorzitter Senaat


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Resultaten fractiedriedaagse Agalev '
Lees ook