ING Groep


Persbericht

Perscontacten: tel. 020 5415446

Investor relations: tel. 020 5415462

Amsterdam, 23 augustus 2001
Analistenpresentatie vanaf 23 Augustus 15.00 beschikbaar.

Analisten conference call op 24 Augustus om 15.30 uur. Meeluisteren via
https://www.acttel.nl/ing/ir/2ndQR2001.html

RESULTATEN ING GROEP EERSTE HALFJAAR 2001:
Stijging operationele nettowinst met 16% tot EUR 2.403 miljoen (per aandeel: + 15% tot EUR 1,24) (Hoofdpunten)

* Winst verzekeringsactiviteiten +28%, winst bancaire activiteiten +1%

* Acquisities in VS, strakke kostenbeheersing en eenmalige baten ondersteunen winstgevendheid

* Gezonde groei van ING Direct, greenfields en employee benefits
* Beheerd vermogen stijgt met 7% tot EUR 539 miljard, inclusief EUR 20 miljard autonome netto-instroom

* Winstverwachting voor hele jaar gehandhaafd: ten minste 17% stijging van de operationele nettowinst per aandeel

"Dankzij de goede mix van activiteiten - geografisch, qua producten en distributiekanalen - kon ING het ongunstige economische klimaat en de tegenvallende aandelenmarkten het hoofd bieden. Ik ben verheugd over de voortgaande groei bij vele van onze activiteiten, met name bij ING Direct, de greenfields en employee benefits. Geholpen door de acquisities in de VS, strakke kostenbeheersing en eenmalige baten boekten wij een bevredigende toename van de operationele nettowinst met 16%," zei Ewald Kist, voorzitter van de Raad van Bestuur. "De economische vooruitzichten voor de langere termijn blijven onzeker. Niettemin vertrouwt ING erop dat zij de noodzakelijke maatregelen kan nemen om haar financiële doelen in de komende periode te halen." Winstgroei

In het eerste halfjaar van 2001 is de operationale nettowinst uit verzekeringsactiviteiten fraai gestegen met 28,4% naar EUR 1.463 miljoen. De vorig jaar in de VS overgenomen bedrijven dragen EUR 134 miljoen (EUR 0,07 per aandeel) bij. De bancaire activiteiten laten een winsttoename in het eerste halfjaar zien van 0,9% tot EUR 940 miljoen. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2000 stijgt de nettowinst aan de bankkant met 12,6%. De toevoeging aan de bancaire debiteurenvoorziening van 24 basispunten (EUR 275 miljoen) van de naar risico gewogen activa weerspiegelt de goede kwaliteit van de kredietportefeuille. Met een 16,0% stijging van de operationele nettowinst in het eerste halfjaar doorstaat ING de ongunstige omstandigheden op de financiële markten goed.

Rendement op eigen vermogen

Het operationele nettorendement op het eigen vermogen stijgt van 12,2% over het gehele jaar 2000 naar 19,4% (op jaarbasis) over het eerste halfjaar 2001, ruim boven het doel van 18%.

Efficiency

Het stelselmatig nastreven van synergievoordelen en andere mogelijkheden voor efficiencyvergroting heeft geleid tot gelijkblijvende bedrijfslasten exclusief acquisities, desinvesteringen en valutakoersfluctuaties. De bedrijfslasten van het verzekeringsbedrijf (excl. acquisities, desinvesteringen en valutakoersfluctuaties) tonen een bescheiden stijging van 6% en die van het bankbedrijf dalen zelfs met 2,3%. Met 68,9% voldoet de efficiencyratio van de bancaire activiteiten aan de doelstelling.

WINSTVERWACHTING 2001

Onder voorbehoud dat er geen verdere verslechtering van de economische omstandigheden of de financiële markten wereldwijd plaatsvindt, handhaaft de Raad van Bestuur haar eerdere verwachting van een totale stijging van de operationele nettowinst per aandeel, inclusief ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International, van ten minste 17% voor het gehele jaar 2001.
STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN


* Integratie van ReliaStar en Aetna-bedrijven op schema
De integratie van de vorig jaar overgenomen ondernemingen ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International ligt op schema. Hoewel de marktomstandigheden in de VS moeilijk zijn, is de integratie van de activiteiten van ReliaStar en Aetna Financial Services in de organisatiestructuur van ING-Americas met verscheidene distributiekanalen met gecentraliseerde service centres in volle gang. Omdat zij zich beide richten op de institutionele markt, zijn het Aetna-onderdeel Aeltus Investment Management en ING Furman Selz Asset Management gefuseerd tot ING Aeltus Group. Op 1 augustus 2001 zijn de levensverzekeringsbedrijven van Aetna en ING in Taiwan samengevoegd en omgedoopt tot ING Antai. Ook zijn andere bedrijfsonderdelen in Azië en Latijns Amerika met succes geïntegreerd en van merknaam veranderd. Aetna Vida in Argentinië en Aetna Heiwa Life Insurance in Japan zijn verkocht omdat zij strategisch niet goed pasten bij de lokale ING-bedrijven.
Na financieringslasten, bedraagt de bijdrage van ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International aan de nettowinst EUR 134 miljoen. Dit is enigszins lager dan oorspronkelijk werd verwacht. Zowel de recent overgenomen bedrijven als het bestaande verzekeringsbedrijf in de VS hadden te kampen met de omslag op de aandelenbeurzen. De bijgevolg lagere aandelenkoersen leidden tot een daling van het beheerd vermogen en, bijgevolg, lagere provisiebaten. De Aetna-bedrijven in Azië en Latijns Amerika presteren naar verwachting.


* Integratie van corporate en investment banking in ING Europa
De integratie van de corporate- en investment-bankingactiviteiten in het bestuurlijk centrum ING Europa is nagenoeg voltooid. De bedrijfsonderdelen van het voormalige bestuurlijk centrum ING Corporate & Investment Banking (CIB) zijn volledig geïntegreerd. De op de zakelijke markt gerichte activiteiten van ex-CIB, ING Bank, BBL en BHF zijn langs drie lijnen georganiseerd: Corporate Financial Services, Investment Banking en Financial Markets. Op de nieuwe structuur en strategie is zowel extern als intern positief gereageerd. De uitvoering van de aangekondigde kostenverlaging verloopt geheel volgens plan. Vergeleken met eind 2000 is de personeelsomvang met bijna 20% (1.775) teruggebracht tot circa 7.800, wat reeds heeft geleid tot 11% lagere bedrijfslasten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. Het totale effect van de kostenverlagingen (inclusief de verkoop van de lokale investment-bankingactiviteiten in de VS) zal zichtbaar worden in het tweede halfjaar van 2001. De marktomstandigheden - die de eerdere beslissing om de activiteiten in te krimpen onderstrepen - bleven teleurstellend, wat de baten in het eerste halfjaar van 2001 onder druk heeft gezet en heeft geleid tot een lager resultaat dan vorig jaar. Binnen het kader van de strategie, werkt het management actief aan verdere aanpassing van de kosten aan de lagere baten.


* 87% belang in Mexico's grootste verzekeringsmaatschappij
ING heeft haar belang in de Mexicaanse verzekeringsmaatschappij Seguros Comercial America met 45% uitgebreid tot 87%. Door deze transactie, waarmee USD 791 miljoen gemoeid was en die op 22 juni 2001 werd afgerond, is ING nu de grootste particuliere verzekeraar in Mexico. De acquisitie is in hoofdzaak gefinancierd door de verkoop van aandelen Fortis. De resultaten van Seguros Comercial America worden geconsolideerd met ingang van het derde kwartaal van 2001.


* 88% in gefuseerde ING Bank Slaski in Polen
Na de vergroting van het belang van ING in Bank Slaski tot 74,7% via een openbaar bod, is besloten om de bank te fuseren met ING Bank Warsaw. De fusie is op 28 juni 2001 goedgekeurd door de aandeelhouders van Bank Slaski en zal worden voltrokken op 1 september. De gecombineerde bank, waarin ING een belang zal hebben van 88%, zal de merknaam ING Bank Slaski voeren.


* ING Direct: 1,3 miljoen klanten en EUR 13 miljard aan toevertrouwde middelen

Met de lancering in Italië op 2 april 2001 is ING Direct nu actief in zes landen. Voortgaande snelle groei heeft een wereldwijd klantenbestand opgeleverd van 1,3 miljoen klanten en in totaal EUR 13,0 miljard aan toevertrouwde middelen (stand eind juli). Vergeleken met eind 2000, is het aantal klanten gestegen met 69% en de toevertrouwde middelen met 81%. Het ING Direct-bedrijf in de VS heeft in tien maanden tijd circa 200.000 klanten geworven. ING Direct Canada is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal winstgevend. ING Direct biedt financiële diensten door middel van direct marketing aan via internet, call centres en direct mail. ING past dit concept toe om een positie op te bouwen in ontwikkelde consumentenmarkten.


* Voortgaande groei van (ex-)greenfields

De lang geleden ingezette 'greenfield'-strategie waarbij ING op eigen kracht levensverzekeringsbedrijven opzet in opkomende markten werpt zijn vruchten af. Het premie-inkomen uit (ex-)greenfields stijgt autonoom met 26,6% naar EUR 1.774 miljoen. Het resultaat van de (ex-)greenfields neemt met 43,1% toe van EUR 51 miljoen in het eerste halfjaar van 2000 tot EUR 73 miljoen in het eerste halfjaar 2001. De 'embedded value' van de nieuwe productie in (ex-)greenfields is EUR 41 miljoen.


* Pensioenen / employee benefits nu in 10 landen
ING heeft zeer veel ervaring op het gebied van het beheren van pensioenregelingen en andere 'employee benefit'-regelingen voor zakelijke klanten in de thuismarkten. Deze kennis en ervaring exporteert ING naar landen waar de markt voor dit soort producten groeit. Sinds de start van de employee-benefits-activiteiten in Tsjechië op 8 februari 2001, wordt dit unieke ING-bedrijfsmodel nu in 10 landen toegepast, met inbegrip van de VS waar ING Worksite Financial Services qua marktaandeel op de vijfde plaats staat.


* Volledige integratie van de zakelijke vastgoedfinanciering in Nederland

Op 11 juli 2001 maakte ING de combinatie bekend van de activiteiten met betrekking tot zakelijke vastgoedfinanciering van Westland/Utrecht, ING Vastgoed en ING Bank Nederland in een bedrijfsonderdeel van ING Vastgoed. Dit nieuwe bedrijfsonderdeel zal een leidende positie op de Nederlandse markt hebben met uitstekende mogelijkheden om door te groeien in Europa. De retailactiviteiten van Westland/Utrecht zullen worden gecombineerd met die van ING InterAdvies, een bedrijfsonderdeel dat financiële producten en diensten verkoopt via onafhankelijke tussenpersonen.


* Uitbouw ING tot wereldmerk gestart

ING heeft besloten de naam ING uit te bouwen tot een wereldmerk voor vermogensbeheer en andere financiële diensten. Geleidelijk zullen meer en meer ING-activiteiten plaatsvinden onder het ING-label. Dit zal op termijn leiden tot een forse verhoging van het rendement op marketinguitgaven.
In het eerste halfjaar van 2001 zijn alle bedrijfsonderdelen in Australië overgegaan op de merknaam ING. Alle bedrijven in de VS hebben ING aan hun handelsnaam toegevoegd. In Latijns Amerika en Azië hebben de bedrijven van Aetna International de naam gewijzigd en gebruiken zij nu het ING-merk. Binnen Europa is het ING-merk nu ingevoerd in Frankrijk, Zwitserland en Spanje en staan de bedrijven in Polen op het punt om de naamsverandering door te voeren.

INTERIMDIVIDEND +15%

Het interimdividend 2001 is vastgesteld op EUR 0,47 (2000: EUR 0,41) per (certificaat van een) gewoon aandeel van EUR 0,24. Dit komt overeen met de helft van het dividend over het jaar 2000 exclusief het bijzondere dividend in verband met CCF. Het aandeel ING zal met ingang van 27 augustus 2001 ex interim dividend noteren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 31 augustus 2001.

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN ING GROEP
Kerncijfers (eerste zes maanden)(in miljoenen euro's)

Eerste zes maanden2000

2001

mutatieGroep nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 1.139 1.463 28,4
- bancaire activiteiten 932 940 0,9 Operationele nettowinst 2.071 2.403 16,0
Niet-operationele nettowinst* 3.413 325 - 90,5 Nettowinst 5.484 2.728 - 50,3
(per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,24 in euro's) Operationele nettowinst per aandeel 1,08 1,24 14,8 Interimdividend per aandeel 0,41 0,47 14,6

(in miljarden euro's) Ultimo 2000 30 juni 2001
Balanstotaal 650,2 706,6 8,7
Eigen vermogen 25,3 24,5 - 3,2
Totaal beheerd vermogen 503,1 539,2 7,2
Operationeel nettorendement op eigen vermogen 12,2% 19,4%
- verzekeringsactiviteiten 9,8% 16,6%

- bancaire activiteiten 12,0% 13,1%* Niet-operationele nettowinst betreft voornamelijk gerealiseerde winst op de verkoop van beleggingen ter financiering van acquisities.

Kerncijfers (tweede kwartaal)(in miljoenen euro's)

Tweede kwartaal2000

2001

mutatieGroep nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 613 782 27,6
- bancaire activiteiten 435 490 12,6 Operationele nettowinst 1.048 1.272 21,4
Niet-operationele nettowinst* 3.413 325 - 90,5 Nettowinst 4.461 1.597 - 64,2

(per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,24 in euro's) Operationele nettowinst per aandeel 0,54 0,65 20,4


* Niet-operationele nettowinst betreft voornamelijk gerealiseerde winst op de verkoop van beleggingen ter financiering van acquisities.

Tweede kwartaal 2001 vergeleken met tweede kwartaal 2000

De operationele nettowinst in het tweede kwartaal van 2001 stijgt met 21,4% dankzij een hoger resultaat zowel aan verzekerings- als aan bankkant en een daling van de belastingdruk van 28,5% naar 23,0%. Het verzekeringsbedrijf boekt een stijging van de operationele winst voor belastingen van 22,7%, voornamelijk vanwege de nieuwe acquisities en enkele eenmalige posten. Het operationeel resultaat voor belastingen van het bankbedrijf toont een toename van 8,4%.

Tweede kwartaal 2001 vergeleken met eerste kwartaal 2001

In vergelijking met het eerste kwartaal 2001 is de operationele nettowinst 12,5% hoger door positieve bijdragen van het verzekerings- en het bankbedrijf. Het resultaat voor belastingen bij verzekeringen stijgt met 14,1%. Exclusief de eenmalige posten is de toename 10,0%. Het bancaire resultaat voor belastingen groeit met 4,7%.

Eerste halfjaar 2001 vergeleken met eerste halfjaar 2000

De operationele nettowinst neemt met 16,0% toe tot EUR 2.403 miljoen. Exclusief eenmalige posten aan verzekeringskant in zowel de eerste helft van 2001 als 2000 stijgt de operationele nettowinst van de Groep met 10,5%.
Zowel het leven- als het schadebedrijf dragen bij aan de toename van de operationele nettowinst van de verzekeringsactiviteiten in het eerste halfjaar 2001. Hierin zijn gerealiseerde verkoopwinsten op aandelen (na belastingen) begrepen van EUR 357 miljoen tegenover EUR 310 miljoen in 2000 en eenmalige posten ten bedrage van EUR 150 miljoen in het eerste halfjaar 2001 tegenover EUR 32 miljoen in het eerste halfjaar van 2000.
De geringe stijging van de operationele nettowinst van de bancaire activiteiten dient te worden beschouwd tegen de achtergrond van een zeer goed resultaat in het eerste halfjaar van 2000. De risicokosten zijn nu hoger en de ingezakte aandelenbeurzen hebben geleid tot een daling van de provisiebaten. Desondanks stijgt de totale bancaire winst vanwege een beter renteresultaat, hogere andere baten en lagere bedrijfslasten. De efficiencyratio (exclusief ING Direct) verbetert van 70,6% naar 68,9%.
Het totale beheerd vermogen neemt ten opzichte van ultimo 2000 toe met 7,2%. De stijging kan worden toegeschreven aan de toevoeging van de asset management joint venture met H&CB in Korea, de toevoeging van Seguros Comercial America in Mexico en aan de autonome groei. De toename van de bedrijfslasten met 21,3% heeft hoofdzakelijk te maken met acquisities, desinvesteringen en valutakoersfluctuaties. Exclusief deze effecten, liggen de bedrijfslasten ongeveer op hetzelfde niveau als in het eerste halfjaar van 2000. Valutakoersfluctuaties, voornamelijk de waardestijging van de Amerikaanse dollar tegenover de euro, dragen EUR 22 miljoen bij aan de nettowinst (verzekeringen EUR 18 miljoen, bankbedrijf EUR 4 miljoen). De belastingdruk op de operationele winst neemt af van 28,1% in het eerste halfjaar van 2000 naar 23,5% in het eerste halfjaar 2001. Voor een deel weerspiegelt deze daling de belastingvrije winst op de verkoop van de lokale investment-bankingactiviteiten in de VS. In het tweede kwartaal van 2001 heeft ING Groep het marktrisico met betrekking tot de personeelsopties die in 2001 zijn toegewezen, volledig afgedekt door de inkoop van eigen aandelen.

Aanvullende informatie:


* Specificaties winst- en verliesrekening (ing2kw01.xls, 233 KB, Engels) (Dit is een Microsoft Excel spreadsheet. Cijfers per kwartaal zijn verkregen door de voorgaande kwartaalcijfers af te trekken van de cumulatieve cijfers, en zijn gebaseerd op operationele resultaten.)

In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Economische en Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

Deel: ' Resultaten ING Groep eerste halfjaar 2001 '
Lees ook