NIEUWE STEEN INVESTMENTS

Resultaten NSI eerste halfjaar 2002

Stijging beleggingsresultaat per aandeel 8%
Interim-dividend EUR 0,81 per aandeel

HOORN - Het totale beleggingsresultaat van Nieuwe Steen Investments (NSI) over het eerste halfjaar van 2002 bedroeg EUR 24,0 miljoen, een stijging van ruim 37% ten opzichte van dezelfde periode in 2001 EUR 17,5 miljoen). Per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg het totale beleggingsresultaat EUR 0,81, een stijging van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar 2001 (EUR 0,75).

Het directe beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel kwam uit op EUR 0,66 (2001: eveneens EUR 0,66). Het gelijk blijven van dit resultaat is het gevolg van huurverhogingen en indexeringen enerzijds en de relatieve toename van huurderving door leegstand en recente aankopen tegen een lager aanvangsrendement anderzijds. De exploitatiekosten bedroegen 9,6% van de huuropbrengsten.

Het indirecte beleggingsresultaat (boekwinsten die zijn gerealiseerd bij de verkoop van onroerend goed) bedroeg over het eerste halfjaar van 2002 EUR 0,15 per aandeel (2001: EUR 0,09).

Ontwikkeling Portefeuille
NSI investeerde in het afgelopen halfjaar EUR 134,8 miljoen in onroerend goed. Daarbij werden onderstaande objecten verworven:

Winkels en winkelcentra:
Brouwerij te Leusden;
Hamdorff te Laren;
De Wal en Het Schip te Raalte;
Zevenkamp te Rotterdam;
Het Loon te Heerlen.

Kantoren
Delftechpark te Delft
La Residence te Nieuwegein
La Tour te Apeldoorn.

Appartementen/woningen :
77 appartementen te Rotterdam.

De verkopen bedroegen gedurende het eerste halfjaar 2002 EUR 15,5 miljoen. Op deze verkopen werd een boekwinst van EUR 4,4, miljoen gerealiseerd.

Verkocht zijn: een winkel (Julianaweg te Volendam), twee kantoren (Nijverheidsweg te Heiloo en Keulenstraat te Deventer) en 66 appartementen/woningen.

De totale aankoopwaarde van de onroerendgoedportefeuille bedroeg per 30 juni 2002 EUR 921,4 miljoen.

Verhuurmarkt
Gedurende het eerste halfjaar van 2002 nam in de gehele Nederlandse vastgoedmarkt de leegstand toe. Onder invloed van de economische ontwikkelingen is ook de leegstand binnen de portefeuille van NSI toegenomen tot 1,9% per 1 juli 2002, een lichte stijging ten opzichte van jaareinde 2001 (1,5%).
De leegstand per onroerendgoedcategorie bedraagt 1,9% in kantoren, 3,1% in bedrijfsgebouwen, 3,9% in volumineuze detailhandel en 1,3% in winkels.

Het tweede kwartaal bevestigde door middel van afgeronde huuronderhandelingen dat de verhuurmarkt weer aantrekt, waarbij het huurprijsniveau vrijwel stabiel is gebleven. Er zijn echter wel aan de nieuwe verhuren relatief meer kosten verbonden. Naast bovengenoemde leegstand is in de huurnorm per 1 juli 2002 een bedrag van EUR 3,9 miljoen aan langdurige huurgaranties inbegrepen.

Eigen Vermogen
In het eerste halfjaar van 2002 heeft de vennootschap 446.338 nieuwe aandelen uitgegeven via het stockdividend over 2001. Daarnaast heeft de vennootschap door middel van succesvolle onderhandse emissies nieuwe aandelen geplaatst. In de periode eind maart tot medio mei 2002 werden in totaal 2.710.490 nieuwe aandelen uitgegeven tegen koersen van EUR 15,60 tot EUR 16,20 (cum-dividend).

Het eigen vermogen, inclusief de lopende winst, bedroeg per 30 juni 2002 EUR 427,8 miljoen (ultimo 2001: EUR 377,4 miljoen voor winstverdeling).

De intrinsieke waarde per aandeel per 30 juni 2002 bedroeg EUR 12,80 na aftrek van het interim-dividend over 2002. Per 30 juni 2002 was de verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden aan kredietinstellingen 47-53% (ultimo 2001: 48-52%). Om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen weer op het gewenste niveau te brengen (50-50%) bereidt NSI een openbare emissie voor. Deze zal naar verwachting in november/december 2002 plaatsvinden.

Dividend
In augustus 2002 wordt een interim-dividend over het eerste halfjaar 2002 uitgekeerd van EUR 0,81 per aandeel. Het aandeel NSI noteert op 19 augustus 2002 ex-dividend. Het interim-dividend zal voor EUR 0,52 in contanten en voor EUR 0,29 in aandelen ten laste van de agioreserve worden uitgekeerd. De uitgiftekoers van de bonusaandelen wordt op 15 augustus 2002 bekend gemaakt.

Vooruitzichten
In het derde kwartaal 2002 zet NSI de uitbreiding van de portefeuille voort, door de verwerving van de nieuwbouw kantoren L'Aimant te Arnhem en Zernikepark te Groningen. In totaal is met deze acquisities een investering van
EUR 22 miljoen gemoeid.

Ten aanzien van de verhuurmarkt verwachten wij dat de leegstand zich het komende halfjaar rond het huidige niveau zal bewegen, waarbij nieuwe opzeggingen en nieuwe verhuren elkaar in evenwicht zullen houden.
Wij verwachten, op grond van de huidige markt en de kennis van de huidige portefeuille, dat het directe resultaat per aandeel over geheel 2002 EUR 1,34 per aandeel zal bedragen en daarmee gelijk zal zijn aan het directe beleggingsresultaat over 2001.

Overig
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 19 september 2002 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te Hoorn.

Hoorn, 15 juli 2002

Voor nadere informatie:
Nieuwe Steen Investments n.v.
J.R. Zeeman, directeur
J.J.M. Reijnen, directeur
Tel. 0229 - 29 50 50
Fax 0229 - 23 13 72
E-mail info@nsi.nl

Profiel Nieuwe Steen Investments n.v.

Nieuwe Steen Investments n.v. (NSI) is een (closed-end) onroerend goed beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. NSI is op 1 maart 1993 van start gegaan en heeft op 8 augustus 1995 van De Nederlandsche Bank N.V. een vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. NSI is sinds 3 april 1998 genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en is als fiscale beleggingsinstelling 0% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Uitgangspunten van het fonds zijn het ter beschikking stellen van een dividend en de financiering van het onroerend goed door middel van maximaal 50% lang vreemd vermogen.

NSI belegt in Nederlands kwalitatief hoogwaardig onroerend goed met een hoog aanvangsrendement. Bij investeringsbeslissingen wordt een gedegen afweging gemaakt tussen risico en rendement. NSI belegt in kantoren, winkels, volumineuze detailhandel, bedrijfsgebouwen en woningen. NSI streeft naar een optimale spreiding, zowel geografisch als over de verschillende categorieën onroerend goed.


1e halfjaar 2002 1e halfjaar 2001

Resultaten (x EUR 1.000)
Huuropbrengsten 36.611 27.968

Direct beleggingsresultaat 19.573 15.376 Indirect beleggingsresultaat 4.449 2.113 Totaal beleggingsresultaat 24.022 17.489

Balansgegevens (x EUR 1.000)
Onroerend goed beleggingen 921.364 655.514 Eigen vermogen 427.756 299.219 Schulden aan kredietinstellingen 490.208 351.788

Gegevens per gemiddeld
uitstaand gewoon aandeel (x EUR 1)
Direct beleggingsresultaat 0,66 0,66 Indirect beleggingsresultaat 0,15 0,09 Totaal beleggingsresultaat 0,81 0,75

Geplaatst aandelenkapitaal
Gewone aandelen 31.522.490 23.329.296 Gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen 29.681.945 23.329.296

Gegevens per aandeel (x EUR 1)
Dividend 0,81 0,75 Intrinsieke waarde
(na winstverdeling) 12,80 12,12

15 jul 02 11:10

Deel: ' Resultaten NSI eerste halfjaar 2002 '
Lees ook