Partij van de Arbeid

Persbericht

Den Haag, 14 september 2001

Onderzoek naar effecten langdurig zorgverlof levert opmerkelijke conclusies op

Het kabinet Kok II heeft een aantal belangrijke stappen gezet om de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren. Zo is de kinderopvang sterk uitgebreid. Daarnaast bestaan de Wet aanpassing arbeidsduur, de Wet arbeid en zorg en het stimuleringsprogramma Dagindeling. Maar helaas ontbreekt nog steeds een voorziening voor mensen die voor langere tijd de arbeidsmarkt moeten verlaten in verband met de zorg voor een ernstig zieke.

De PvdA pleit al lange tijd voor een langdurig zorgverlof. Een eerste stap heeft ze kunnen zetten bij het debat over de Wet Arbeid en Zorg in het voorjaar van 2001. Maar de PvdA geeft de voorkeur aan een algemene regeling voor langdurig verlof. Tijdens het debat gaf de regering aan dat die te duur en niet goed uitvoerbaar zou zijn. Zij verwees daarbij naar een SCP-studie dat aangeeft dat 950.000 mensen belangstelling hebben voor langdurig betaald zorgverlof en dat dat bij een berekening van 70 procent van het WML drie miljard gulden kost. Een volledige doorbetaling zou zelfs 10 miljard gaan kosten.

Dat was voor de PvdA reden de Universiteit van Utrecht te vragen een onderzoek te doen naar de economische effecten van langdurig verlof en na te gaan wat de ervaringen in gebruik en in kosten van deze vorm van verlof in het buitenland zijn.

Het onderzoek leverde een aantal opmerkelijke conclusies op. In vijf Europese landen bestaan regelingen voor betaald langdurig zorgverlof. Het feitelijk gebruik in die landen ligt vele malen lager dan het gebruik dat de regering in Nederland vermoedt. Op basis van de ervaringen in het buitenland kan worden geschat dat de kosten bij doorbetaling van 70 procent WML slechts een fractie bedragen van het bedrag dat het SCP hanteert (3 miljard). Misbruik en ononeigenlijk gebruik vormen elders nauwelijks een item, terwijl de uitvoeringskosten voor werkgevers beperkt blijven. De onderzoekers concluderen voorts dat een collectieve financiering de meeste voordelen biedt. Langdurig zorgverlof biedt overigens naast kosten ook baten, zoals lager ziekteverzuim en bevordering van arbeidsparticipatie van vrouwen.

Op grond van deze gegevens vindt de PvdA dat diverse alternatieven voor een regeling voor langdurig zorgverlof nadere uitwerking verdienen. Uitgangspunt voor de PvdA is een basisregeling, aan te vullen met CAO-afspraken waarbij afstemming en uitruil van regelingen mogelijk is, en individuele regelingen voor verlofsparen. Uiteraard dient de uitvoering op verantwoorde wijze te gebeuren, zodat alleen degenen die het echt nodig hebben er gebruik van kunnen maken. Met een goede verlofvoorziening kan een volgende stap gezet worden naar een eigentijds arbeidsbestel dat rekening houdt met de gevarieerde behoeften van mensen.

De PvdA zal dit binnenkort in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Voor nadere informatie: Jet Bussemaker 06 - 502 65 702

Deel: ' Resultaten onderzoek naar langdurig zorgverlof '
Lees ook