RESULTATEN SCHADEVERZEKERINGSBEDRIJF VERDER VERSLECHTERD

In 1998 heeft de in het jaar daarvoor ingezette verslechtering van het resultaat (Het resultaat betreft het technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting.) van het totale schadeverzekeringsbedrijf zich voortgezet. Het resultaat daalde van 5% naar 3%. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan toegenomen schade en dalende beleggingsopbrengsten. Het premie-inkomen in de schadesector is licht toegenomen. De toename is echter minder dan verwacht kon worden gezien de ontwikkeling van het algemene prijsniveau en van de reële economische groei.
De verslechtering van het resultaat baart de bedrijfstak zorgen. Onder meer door uitbreiding van regres en omdat nog steeds forse investeringen nodig zijn op het gebied van automatisering door bijvoorbeeld voortdurend wijzigende wet- en regelgeving, de introductie van de euro en de komende millenniumwisseling.

Motorrijtuigen:
premievolume1998: 7,2 mld.gld.
resultaat 1998: 3% verdiende premie
resultaat 1997: 7% verdiende premie
resultaat 1996: 4% verdiende premie

Transport:
premievolume1998: 1,1 mld.gld.
resultaat 1998: 4% verdiende premie
resultaat 1997: 4% verdiende premie
resultaat 1996: 8% verdiende premie

Brand:
premievolume1998: 5,5 mld.gld.
resultaat 1998: 4% verdiende premie
resultaat 1997: 3% verdiende premie
resultaat 1996: 6% verdiende premie

Overig:
premievolume1998: 3,4 mld.gld.
resultaat 1998: -0% verdiende premie
resultaat 1997: 0% verdiende premie
resultaat 1996: 1% verdiende premie

Totaal:
premievolume1998: 17,3 mld.gld.
resultaat 1998: 3% verdiende premie
resultaat 1997: 5% verdiende premie
resultaat 1996: 4% verdiende premie

Motorrijtuigen
Het premie-inkomen in deze sector is met 3,5% gestegen. Dit werd veroorzaakt door een toename van het aantal verzekeringen. De verslechtering van het resultaat doet zich voor in alle subbranches binnen motorrijtuigen behalve bij motoren. Bij WA-verzekeringen voor personenauto's nam de schadefrequentie met 4% toe en steeg het schadebedrag per claim met 5%. Bij cascoverzekeringen nam het schadebedrag per claim met gemiddeld 10% toe. Dit werd vooral veroorzaakt door de hagelschade van medio 1998. Het aantal autodiefstallen nam met 1,5% af. Gelijktijdig liep helaas ook het aantal teruggevonden gestolen auto's met 1% terug naar 58%. Als gevolg van preventiemaatregelen verlegt de autodief zijn werkgebied naar oudere, nog onbeschermde auto's. Oudere auto's zijn vaker niet tegen diefstal verzekerd. De bromfietsverzekering is al lange tijd een zorgenkindje van menig verzekeraar. In 1998 leden de bromfietsverzekeraars op elke premiegulden gemiddeld 19 cent verlies. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om schade aan derden.

Transport
In 1998 heeft de dalende tendens van het premie-inkomen die sinds 1995 in deze branche bestaat, zich voortgezet. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat steeds meer verzekeringen van zee- en binnenvaartcasco in het buitenland worden afgesloten. Alleen bij verzekeringen van pleziervaartuigen en vervoerdersaansprakelijkheid nam het premie-inkomen nog iets toe. Na de scherpe daling van het resultaat in het voorgaande jaar is in 1998 het resultaat licht gestegen. Deze verbetering is vooral te danken aan het lagere schadepercentage bij de verzekeringen van goederen, landmaterieel en pleziervaartuigen.

Brand
Het premie-inkomen bij brandverzekeringen is in 1998 licht gestegen. Dit is met name het gevolg van een stijging van het aantal verzekerde objecten c.q. de waarde daarvan. De stijging van het resultaat is vooral toe te schrijven aan het feit dat relatief veel schaden in de bedrijvensector voor rekening kwamen van herverzekeraars. In de sector bedrijven bleef ondanks de gemiddeld 5% lagere premies het premie-inkomen op het zelfde niveau. Dit is toe te schrijven aan de toenemende bedrijvigheid in Nederland. In deze sector nam de schadelast toe als gevolg van de slechte weersomstandigheden en een toename van grote branden.

Hoewel bij woonhuisverzekeringen het premie-inkomen licht toenam, stond het resultaat onder druk als gevolg van een hogere schadefrequentie en een stijgend gemiddeld schadebedrag per claim. Dit werd vooral veroorzaakt door de periodes van slechte weersomstandigheden. Bij inboedelverzekeringen daalde het premie-inkomen enigszins en nam het resultaat toe van 13% in 1997 tot 15%. Dit komt onder andere door de daling van de diefstalschade, waarbij preventie zoals het keurmerk Veilig Wonen een belangrijke rol speelt.

Overige verzekeringen
De branche 'overige verzekeringen' bestaat hoofdzakelijk uit aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, reis- en kredietverzekeringen. Vooral aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen nemen hier een belangrijke plaats in.

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren is de scherpe daling van het resultaat, die in 1996 inzette, afgevlakt. Deze afvlakking kwam voornamelijk tot stand door een lagere schadefrequentie. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven is het resultaat in 1998 toegenomen tot circa 0,5%. Vorig jaar was nog sprake van een verlies van circa 10%. Dit komt omdat in 1997 een aantal zeer grote schaden is afgehandeld. In zijn totaliteit kwam het resultaat van de aansprakelijkheidsverzekering, voor herverzekering, uit op 1,5%. In 1997 was dit nog - 4%. Na herverzekering blijft deze categorie echter in de rode cijfers.

De rechtsbijstandverzekering blijft een groeimarkt. Het premie-inkomen steeg met 12%. Het resultaat van de branche als geheel steeg naar 4,6%. In 1997 was dit 3%. Dit resultaat is toe te schrijven aan de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en in mindere mate aan de bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Bij de
gezinsrechtsbijstandverzekering is het nog niet gelukt om het resultaat, dat al enkele jaren negatief is, te verbeteren.

Den Haag, 16 juni 1999

Deel: ' Resultaten schadeverzekeringsbedrijf verder verslechterd '
Lees ook