Embargo : Brussel, 31 juli 2002 om 8 u.

Solvay-Groep :

Resultaten Eerste Halfjaar 2002 Met 15% Gestegen


* Sterke groei in de sectoren Farmaceutische Producten en Kunststoffen.
* Halfjaarresultaten van Ausimont voor het eerst in de rekeningen opgenomen sedert acquisitie.

Het netto courante resultaat over de eerste jaarhelft van 2002 bedraagt 240 miljoen EUR, d.i. een stijging van 15% t.a.v. de resultaten over het 1ste halfjaar 2001, en dit ondanks een wereldwijd moeilijke economische omgeving.

Het EBIT van de Groep voor het 1ste halfjaar 2002 groeit met 22% in vergelijking met het 1ste halfjaar 2001, terwijl de omzet van de Groep met 9% terugloopt. Deze ontwikkelingen zijn onder meer toe te schrijven aan wijzigingen in de consolidatiekring ten gevolge van belangrijke strategische beslissingen (overname van Ausimont, akkoorden met BP, ...) die de Groep in 2001 heeft uitgevoerd en waardoor de kwaliteit van zijn activiteitenportefeuille in sterke mate kon worden verhoogd. Dit vertaalt zich in een verbetering van de EBIT-marge op de omzet op groepsniveau, die van 7% in het 1ste halfjaar 2001 opklimt naar 9,4% in het 1ste halfjaar 2002.

Op sectoraal niveau hebben de sectoren Farmaceutische Producten en Kunststoffen een forse groei van hun EBIT opgetekend ten aanzien van het
1ste halfjaar 2001, te weten respectievelijk 63% en 118%. De sector Kunststofverwerking gaat met 23% vooruit. De resultaten van de sector Chemie lopen terug met 24% t.a.v. het zeer hoge niveau dat tijdens de 1ste jaarhelft van 2001 werd gehaald.

De vooruitzichten betreffende de resultaten van de Groep voor het hele jaar 2002 blijven overeenstemmen met de eerder aangekondigde trends. Over het hele boekjaar 2002 zou Solvay normaal een resultatengroei met dubbele cijfers moeten optekenen.

SOLVAY-GROEP - GECONSOLIDEERDE CIJFERS ()

In miljoen EUR In miljoen USD ()


1ste 1ste 1ste halfjaar 1ste halfjaar halfjaar 02/ halfjaar 2001 2002 2002
1ste halfjaar
01

Omzet 4.459 4.045 -9% 4.035

EBIT (3) 311 379 +22% 378

Kosten op nettoschulden -45 -35 -22% -35

Courante belastingen -58 -88 +52% -88

Vermogensmutatie van - -16 z.b. -16 polyethyleen (3)

Netto courant resultaat (4) 208 240 +15% 239

Netto uitzonderlijke 0 0 z.b. 0 resultaten

Nettoresultaat 208 240 +15% 239

Afschrijvingen 234 305 +30% 304

Cashflow 442 545 +23% 544

Per aandeel (na In EUR In USD afschrijvingen van goodwill)

Netto courant resultaat (4) 2,45 2,73 +11% 2,72

Nettoresultaat 2,45 2,73 +11% 2,72

Cashflow 5,17 6,29 +22% 6,27

Aantal aandelen (000) 84.376 84.580 z.b. z.b.

De omzet over de eerste jaarhelft van 2002 beloopt 4.045 miljoen EUR, derhalve gedaald met 9% ten aanzien van het 1ste halfjaar 2001. Die daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de wijzigingen in de consolidatiekring : vermogensmutatie toegepast op de resultaten uit de deelnemingen van de Groep in de met BP aangegane joint ventures op het gebied van hoge-dichtheid polyethyleen en verkoop van de activiteit luchtinlaatsystemen voor de auto-industrie aan de Duitse groep Mann+Hummel, die niet volledig gecompenseerd werd door de opneming van de speciale polymeren van BP en van de activiteiten van Ausimont op 1 januari 2002. Deze wijzigingen resulteren al bij al in een omzetdaling van 10%. De wisselkoersschommelingen, met name i.v.m. de valuta's van de Mercosur, hebben een ongunstige invloed (-1,6%) uitgeoefend op de omzet.

De kosten op nettoschulden bedragen 35 miljoen EUR, d.i. 22% minder dan tijdens het 1ste halfjaar 2001. Die daling is onder meer toe te schrijven aan een koerswinst op de verkoop van een dekking tegen wisselkoersrisico in Argentinië, die overbodig geworden is ten gevolge van de verplichte omrekening in peso van onze schulden in USD in dit land.

De courante belastingen zijn met 52% toegenomen ten aanzien van het lage niveau van deze belastingen tijdens het 1ste halfjaar 2001. Het gemiddelde belastingpercentage voor het 1ste halfjaar 2002 is ongeveer 26%.

In het kader van de financiering van de overname van Ausimont werd vanaf 1 januari 2002 vermogensmutatie toegepast op de resultaten uit de deelnemingen van de Groep in de joint ventures met BP op het gebied van hoge-dichtheid polyethyleen (Europa 50/50, VS 51 (Solvay)/49 (BP)) (netto courant resultaat van -16 miljoen EUR).

Het verwaarloosbaar kleine saldo van de uitzonderlijke resultaten bestaat enerzijds uit uitzonderlijke opbrengsten die hoofdzakelijk voortkomen uit de nettowinst uit de overdracht van de Amerikaanse verkooprechten op de bloeddrukverlager Teveten® aan Biovail en uit de verkoop van de luchtinlaatsystemen voor de auto-industrie aan het Duitse bedrijf Mann+Hummel, en anderzijds uit uitzonderlijke kosten i.v.m. de afschrijving van de immateriële vaste activa van Luvox®, dat uit de Amerikaanse markt werd genomen, en uit aanpassingen van voorzieningen voor verliezen uit verplichte afstortingen in het kader van de overname van Ausimont en voor herstructureringen.

Het nettoresultaat komt zoals het netto courant resultaat uit op 240 miljoen EUR, of een stijging van 15%.

De totale afschrijvingen liggen anderzijds 30% hoger, onder meer als gevolg van de opneming van Ausimont en van de speciale polymeren van BP, alsmede van de uitzonderlijke afschrijving op de immateriële vaste activa van Teveten® in de Verenigde Staten en van Luvox®.

De cashflow over het 1ste halfjaar bedraagt 545 miljoen EUR, een stijging dus van 23%.

De netto geconsolideerde financiële situatie, na overname van Ausimont, is heel gezond, met een "net debt to equity" ratio van slechts 30%.

RESULTATEN PER AANDEEL

De belangen van derden (8,9 miljoen EUR) bestaan uit enerzijds 3,4 miljoen EUR op de resultaten die toekomen aan de minderheidsdeelnemingen en anderzijds 5,5 miljoen EUR voortkomend uit de tenlasteneming vanaf begin mei 2002 van preferente dividenden verbonden aan de financiering van 800 miljoen EUR voor de acquisitie van Ausimont. Het netto courante resultaat na afschrijving van goodwill komt uit op 2,73 EUR per aandeel, d.i. een stijging met 11% t.a.v. het 1ste halfjaar 2001, die de groei van de totale resultaten van de Groep weerspiegelt.

STRATEGIE VAN VERANDERING VAN DE SOLVAY-GROEP

Om de Groep in staat te stellen zich snel aan te passen aan de snelle ontwikkeling van de hem omringende wereld en zijn groei te versnellen, draait onze strategie van verandering om twee assen :


* versterking van het leiderschap in alle activiteiten door constante ontwikkeling van het concurrentievermogen en de innovatie;
* versnelde ontwikkeling van de Sector Farmaceutische Producten en van de Specialiteiten uit de drie andere Sectoren : Chemie, Kunststoffen en Kunststofverwerking.

HALFJAARRESULTATEN PER ACTIVITEITSSECTOR

Concreet beschouwd heeft de Groep dankzij deze strategie van verandering zijn EBIT tijdens het 1ste halfjaar 2002 met 22% kunnen verhogen, terwijl de omzet met 9% terugliep ten gevolge van de wijzigingen in de consolidatiekring die voortvloeien uit de implementering door de Groep van zijn strategische beslissingen. Uit deze ontwikkeling blijkt duidelijk dat de kwaliteit van de activiteitenportefeuillle van de Groep verbeterd is.

De resultaten van de activiteiten van Ausimont werden vanaf 1 januari 2002 in de geconsolideerde resultaten van de Groep opgenomen :


* de fluorpolymeren, elastomeren en fluorvloeistoffen in de Strategic Business Units Specialty Polymers van de sector Kunststoffen. Deze resultaten vertegenwoordigen het grootste deel van de resultaten van Ausimont;


* de chemische derivaten en gefluoreerde chemiespecialiteiten in de betrokken Strategic Business Units van de sector Chemie.

De evolutie van de resultaten van Ausimont en hun bijdrage tot de resultaten van de Groep beantwoorden aan onze verwachtingen.

SOLVAY-Groep (1)

Miljoen EUR Omzet EBIT

SECTOREN 1ste 1ste 1ste 1ste 1ste 1ste halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar 2001 2002 02/ 2001 2002 02/
1ste 1ste halfjaar halfjaar
01 01

Farmaceutische 830 921 +11% 59 96 +63% Producten

Chemie 1.416 1.346 -5% 161 123 -24%

Kunststoffen (2) 1.380 996 -28% 51 111 +118%

Kunststofverwerking 833 782 -6% 40 49 +23%

GROEP 4.459 4.045 -9% 311 379 +22%

(1) Cijfers die onderworpen werden aan een beperkt nazicht door de externe auditoren van Deloitte & Touche.

(2) Buiten de resultaten uit deelnemingen van Solvay in joint ventures met BP op het gebied van hoge-dichtheid polyethyleen, waarop per 1 januari 2002 vermogensmutatie werd toegepast. Deze deelnemingen toonden een negatief EBIT van 17 miljoen EUR in het 1ste halfjaar 2001en een verlies van 16 miljoen EUR waarop vermogensmutatie werd toegepast (na het EBIT) in het 1ste halfjaar 2002.

SECTOR FARMACEUTISCHE PRODUCTEN Resultaten (+63%) en omzet (+11%) fors gestegen dankzij de implementering van de strategie
Voortzetting van onze R&D-programma's


* De omzet van de sector Farmaceutische Producten heeft zich nogmaals flink ontwikkeld : + 11%.


* Alle behandelingsgebieden dragen bij tot deze groei, behalve de Psychiatrie.

* De verkopen in Noord-Amerika zijn opmerkelijk toegenomen (+19%) dankzij onder meer de forse ontwikkeling van de hormoonsubstitutietherapieën voor mannen en vrouwen (Androgel®, Estratest®, ...) en van het geneesmiddel Pantoloc® voor de behandeling van maagzweren en maagzuuroprispingen in Canada. De ontwikkeling van deze producten heeft het uit de markt nemen van het antidepressivum Luvox® in de VS ruimschoots opgevangen.

* De verkopen in Centraal- en Oost-Europa zijn gestaag toegenomen (+22%) dankzij intense promotiecampagnes in deze regio's.


* De resultaten van de sector Farmaceutische Producten bedragen 96 miljoen EUR, d.i. een stijging van 63% in vergelijking met het 1ste halfjaar 2001 en dit ondanks toegenomen promotie- en R&D-kosten (+11%).


* Tijdens het 1ste halfjaar 2002 heeft Solvay Pharmaceuticals ten volle geprofiteerd van de implementering van zijn strategie. Het gaat onder meer om de groei van de bestaande geneesmiddelen en van de nieuwe geneesmiddelen die onlangs op de markt gebracht werden, alsmede om de geografische expansie van zijn portefeuille naar de Naftazone toe.
* De Groep zet tevens de lopende R&D-programma's gestaag en ijverig voort. Dit is onder meer het geval met cilansetron in fase III van het klinisch onderzoek, een molecule voor de behandeling van het spastisch colonsyndroom waarvoor bijzonder diepgaande klinische proeven worden voortgezet met Quintiles Transnational. Deze programma's betreffen ook Tedisamil, een molecule in fase III voor de behandeling van hartritmestoornissen en de voortgezette ontwikkeling van de andere moleculen in minder gevorderde onderzoeksfases, zoals SLV 306 voor de behandeling van hoge bloeddruk en stuwingshartdecompensatie en, in de Psychiatrie, DU127090 voor de behandeling van psychose en de ziekte van Parkinson.


* De vooruitgang van de resultaten in de sector Farmaceutische Producten zou in het tweede halfjaar minder sterk kunnen zijn dan in het eerste halfjaar, onder meer door de evolutie van de wisselkoers USD/EUR.

SECTOR CHEMIE
Resultaten 24% lager in vergelijking met het zeer hoge niveau van het 1ste halfjaar 2001
Bevredigende resultaten voor natriumcarbonaat, maar gevoelige afbrokkeling van de prijzen van natriumhydroxide

Vergeleken met het zeer hoge niveau tijdens het 1ste halfjaar 2001 heeft de sector Chemie in het 1ste halfjaar 2002 zijn resultaten zien teruglopen met 24%, voornamelijk ten gevolge van de uitgesproken vertraging in Natriumhydroxide, met evenwel sinds kort een omgekeerde trend.


* De activiteiten Natriumcarbonaat hebben tijdens de 1ste jaarhelft van 2002 een bevredigend zakenverloop gehandhaafd in Europa ondanks het feit dat sedert korte tijd een zekere verlangzaming wordt geconstateerd. Belangrijke inspanningen worden in alle locaties voortgezet om de productiviteit en het concurrentievermogen te verhogen. In Noord-Amerika bleef de markt, die evenwichtiger geworden is ten gevolge van de in 2001 doorgevoerde rationalisering van de

productiecapaciteit, niettemin een overschot tonen in het huidige klimaat van lusteloosheid zowel op de thuismarkten als op de exportmarkten. De Amerikaanse marges profiteren echter van de ontspanning op het vlak van de energiekosten. De verkopen van natriumbicarbonaat, een specialiteit, zijn eveneens opmerkelijk toegenomen ten aanzien van 2001.


* In vergelijking met het zeer hoge niveau dat in 2001 genoteerd werd, zijn de resultaten van de activiteiten Electrochemistry and derived specialties duidelijk achteruitgegaan ten gevolge van de scherpe daling van de vraag en van de prijzen van natriumhydroxide.
* De Zoutactiviteiten, die sedert het begin van het jaar 2002 in een joint venture met de Duitse groep K+S zijn samengebracht, zijn erop vooruitgegaan dankzij de voor deze activiteit gunstige weersomstandigheden in het begin van het jaar, alsmede dankzij de synergieën.

* De resultaten van Peroxy-producten en Barium- en strontiumcarbonaten blijven ongunstig beïnvloed door de verslechtering van de marktomstandigheden sedert het midden van 2001, voornamelijk in de Verenigde Staten.

* In de Gefluoreerde Specialiteiten hebben zowel de verkopen van organische producten Solkane® als van anorganische specialiteiten geleden onder de verlangzaming en de slapte van de markten.
* De overige specialiteiten ontwikkelen zich ook op zeer uiteenlopende wijze : de Advanced Functional Minerals (fillers) houden goed stand, maar de Caprolactonen hadden daarentegen met moeilijke marktomstandigheden te kampen.

SECTOR KUNSTSTOFFEN
Resultaten stijgen met 118% ten aanzien van 1ste halfjaar 2001 Goede stabiliteit van vinylproducten tijdens 1ste halfjaar 2002

Opneming van de speciale polymeren van BP et van de gefluoreerde specialiteiten van Ausimont (polymeren, elastomeren en vloeistoffen) vanaf 1 januari 2002 Toepassing van vermogensmutatie op de resultaten van hoge-dichtheid polyethyleen vanaf 1 januari 2002


* PVC heeft flinke resultaten behaald in Europa en Azië dankzij een volgehouden vraag en verbeterde marges. De situatie in de Mercosur is eveneens hersteld dankzij de verbetering van de concurrentiepositie van Solvay Indupa Argentina, die van de devaluatie van de peso profiteert.
* De prestaties van de Specialty Polymers hebben nog steeds te lijden gehad van de verslapping van sommige eindmarkten zoals die van de elektronica, telecommunicatie en luchtvaartindustrie, maar ze werden evenwel meer dan gecompenseerd door de integratie van de gefluoreerde specialiteiten van Ausimont vanaf 1 januari 2002 en van de speciale polymeren van BP. Deze laatste producten brengen een nieuw assortiment van hoogwaardige speciale polymeren in, zoals polysulfonen, polyamiden, vloeibaar kristallijne polymeren, alsook fluorpolymeren, elastomeren en fluorvloeistoffen.

* De Performance Compounds , in 't bijzonder de HD-PE- en PP-mengsels, maken een gunstige ontwikkeling door dankzij voortreffelijke verkoopvolumes.

* Op de resultaten uit deelnemingen van Solvay in joint ventures met BP op het gebied van Hoge-Dichtheid Polyethyleen werd vanaf 1 januari 2002 vermogensmutatie toegepast. De slappe vraag, met name in de Verenigde Staten, heeft zwaar doorgewogen op de prijzen en marges van deze activiteit, al valt sedert korte tijd een duidelijk herstel te noteren.

SECTOR KUNSTSTOFVERWERKING Resultaten stijgen met 23% ten aanzien van 1ste halfjaar 2001 dankzij de verdere ontwikkeling van alle Business Units en de vrucht van de strategische maatregelen voor een selectieve ontwikkeling van onze activiteiten


* De activiteiten Industriële Folies groeien dankzij de flinke prestaties van hun specialiteiten, namelijk dichtingsfolies voor zwembaden, laminaatfolies uit het recentelijk overgenomen bedrijf Cova, ...
* De resultaten Van Inergy Automotive Systems (een joint venture actief in brandstofsystemen) hebben geprofiteerd van het opstarten van de productie van nieuwe tanks in 2001 en van de synergieën die voortvloeien uit de oprichting van de joint venture Inergy.
* De resultaten van Pipelife (joint venture op het gebied van buizen en hulpstukken) profiteren van het herstel van de activiteit op de Amerikaanse markten en van de doorgevoerde herstructureringsmaatregelen en dit, ondanks marktomstandigheden waar nog steeds een hevige concurrentie heerst.


***

Deloitte & Touche heeft een beperkt nazicht verricht van de geconsolideerde halfjaarsituatie afgesloten per 30 juni 2002. Dit nazicht bestond hoofdzakelijk in de analyse, vergelijking en bespreking van de financiële informatie en was dus minder uitvoerig opgevat dan een nazicht gericht op de volledige controle van de jaarrekeningen. Het onderhavige nazicht heeft geen elementen aan het licht gebracht die relevante correcties van de tussentijdse situatie noodzakelijk zouden maken.


***

Solvay zal zijn resultaten over het boekjaar 2001 bekendmaken op 11 februari 2003; vanaf 2003 worden eveneens kwartaalresultaten gepubliceerd. Voor bijkomende inlichtingen : Solvay Investor Relations, tel. : 32-2-509.60.16, fax : 32-2-509.72.40

E-mail : investor.relations@solvay.com, website : www.solvay-investors.com

Deel: ' Resultaten Solvay Eerste Halfjaar 2002 Met 15% Gestegen '
Lees ook