SBS BROADCASTING

SBS Broadcasting SA bericht resultaten tweede kwartaal DEEL 2

De stijging van de kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten van onze Televisieactiviteiten, uitgaande van lokale valuta, was voornamelijk te wijten aan (i) gestegen marketingkosten voor TV Norge, Kanal 5, prima TV en VT4, en (ii) algemene stijgingen van de kosten voor verkoop, de algemene en administratieve kosten van BTI en TV2.

Uitgaande van lokale valuta stegen de kosten voor verkoop, de algemene en administratieve kosten van onze Radioactiviteiten met 663.000$, ofwel 8%, dit is een weergave van stijgingen van de kosten in alle markten.

Uitgaande van lokale valuta verminderden de kosten voor verkoop, de algemene en de administratieve kosten van SBS New Media had met 3.000 $.

Zakelijke kosten

De zakelijke kosten stegen met 1.704,000 $, ofwel 32%, van 5.353,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 7.057,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001, dit was voornamelijk te wijten aan het inzetten van meer personeel en een algemene stijging van de uitgaven. De zakelijke kosten, uitgedrukt als percentage van de netto-inkomsten, bedroegen respectievelijk 2,5% en 3,3% in de zes maanden tot 30 juni 2000 en tot 30 juni 2001.

Vergoedingen anders dan in cash

De vergoedingen anders dan in cash stegen met 679.000 $, van 0 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 679.000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001, voornamelijk door de vergoedingsuitgave die werd berekend voor de zes maanden tot 30 juni 2001 en die te maken had met het toekennen van aandelen in voorgaande periodes.

Kosten voor afschrijvingen en amortisatie

De kosten voor afschrijvingen en amortisatie stegen met 3.560,000 $, ofwel 33%, van 10.692,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 14.252,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta stegen de kosten voor afschrijvingen en amortisatie met 4.567,000 $, ofwel 43%, met name door gestegen kosten voor afschrijvingen die te maken hebben met productiemateriaal van TVNorge en van onze Deense Televisieactiviteiten. De stijging was ook deels te wijten aan een gestegen amortisatie van goodwill op zaken die binnengehaald zijn. De kosten voor afschrijvingen en amortisatie, uitgedrukt in percentage van de netto-inkomsten bedroegen respectievelijk 5% en 7%, voor de zes maanden tot 30 juni 2000 en voor de zes maanden tot 30 juni 2001.

Niet-vaste lasten

De niet-vaste lasten verminderden met 2.000,000 $, van 2.000,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 0$ in de zes maanden tot 30 juni 2001. De afname had te maken met de afwezigheid in 2001 van kosten ten bedrage van 2.000,000$ die in 2000 werden opgelopen in verband met het voorgestelde uitwisselingsaanbod van UPC.

Bedrijfsverliezen

De bedrijfsverliezen stegen met 6.410,000 $, van 5.833,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 12.243,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta stegen de bedrijfsverliezen met 6.571,000 $, voornamelijk te wijten aan gestegen bedrijfsverliezen van 6.844,000 $ van onze televisieactiviteiten, wat voornamelijk te wijten was aan de afwezigheid in 2001 van de niet-vaste inkomsten om 2000 ten bedrage van 7.657,000 $ uit de schikking met TV2 (in Noorwegen), waarbij TV2 akkoord ging om TV Norge te vergoeden omdat specifieke kijkcijfers niet gehaald waren. De gestegen bedrijfverliezen waren ook deels te wijten aan gestegen zakelijke kosten en toegenomen bedrijfsverliezen van 1.322,000 $ van onze Radioactiviteiten. Deze negatieve factoren werden deels gecompenseerd door verbeterde resultaten van 2.005,000 $ van SBS New Media en de afwezigheid in 2001 van kosten van 2.000,000 $ die in 2000 werden opgelopen in verband met een voorstel van uitwisselingsaanbod met UPC.

Negatief vermogen van Niet-Geconsolideerde Dochterondernemingen

Het negatieve vermogen van niet-geconsolideerde dochterondernemingen steeg met 1.618,000 $, ofwel 15%, van 11.006,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 tot 12.624,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. De toename was voornamelijk te wijten aan de verliezen in verband met V8 in Nederland en TVN in Polen, die ofwel niet operationeel waren ofwel niet in ons bezit waren in de zes maanden tot 30 juni 2000. Deze verliezen werden deels geneutraliseerd door de afwezigheid van verliezen in 2001 in verband met ons belang in Kanal A (in Slovenië) dat in oktober 2000 werd verkocht en verminderde verliezen voor TV3 in Zwitserland.

Netto Rentelast

De netto rentelast steeg met 9.345,000 $, van 817.000$ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 10.162,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. De toename was voornamelijk te wijten aan overige niet-vaste lasten van 2.910,000 $ en toegenomen rentelast in verband met onze overbruggingsfaciliteit van 134 miljoen euro bij DLJ Capital Funding Inc. , die volledig werd terugbetaald in juni 2001 vanuit de netto opbrengsten van onze uitgifte van Senior Notes (wissels) van euro 135 miljoen 12% met als vervaldatum 15 juni 2008.

Vreemde Valuta Winsten (Verliezen), Netto

De netto vreemde valuta -winsten (verliezen), verminderden met 7.211,000 $, van een verlies van 2.967,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar een winst van 4.244,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001, met name dankzij een valutawinst op onze netto schuld die in Euro is uitgedrukt. Netto investeringsverliezen

De netto investeringsverliezen stegen met 10.537,000 $ van 1.567,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 12.104,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001, voornamelijk te wijten aan de waardevermindering van sommige van onze investeringen in niet-geconsolideerde e-ventures.

Andere uitgaven, netto

Andere netto uitgaven verminderden met 386.000 $, van 1.498,000$ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 1.112,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001.

Netto Verliezen

Ten gevolge van het bovenstaande stegen onze netto verliezen met 18.248,000 $ van 23.327,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 41.575,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001.

Operationele Cash Flow van Stations

'De operationele cash flow van stations' zijn bedrijfsopbrengsten (verliezen) plus zakelijke uitgaven, vergoedingen anders dan in cash, afschrijvingen en amortisatie en niet-vaste lasten. We zijn van mening dat de operationele cash flow van stations in de omroepsector wordt geaccepteerd als een algemeen erkend prestatiecriterium voor de prestatie en door analisten die publiekelijke verslag uitbrengen over de prestatie van omroepbedrijven ook gebruikt wordt. De operationele cash flow van stations hoort niet te staan voor fondsen die beschikbaar zijn voor aflossing van schulden, dividenden, herinvesteringen of ander discretionair gebruik. De operationele cash flow van stations is noch een indicatie, en moet dus niet als zodanig worden beschouwd noch een vervanging van bedrijfsopbrengsten (verliezen), netto-inkomsten (verliezen), of cash flow van operaties die zijn weergegeven in onze geconsolideerde jaarrekeningen en is geen maatstaf voor financiële prestaties volgens de algemeen geldende boekhoudkundige principes.

De operationele cash flow van stations bedroeg 9.745,000 $, ter vergelijking: de cash-flow bedroeg 12.212,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000. Uitgaande van lokale valuta bedroeg de operationele cash flow van stations 10.618,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001, hetgeen een verbetering betekent van 6.063,000 $, ofwel 133%, ten opzichte van de zes maanden tot 30 juni 2000, na aanpassing in verband met de niet-vaste inkomsten van 7.657,000 $ in verband met de schikking met TV2 (in Noorwegen). De verbetering had vooral te maken met een vermindering van verliezen van onze Deense Televisieactiviteiten en van TVNorge (met uitsluiting van niet-vaste inkomsten voortvloeiend uit de schikking met TV2 in Noorwegen) van respectievelijk 4.994,000 $ en 1.555,000 $ alsook verbeterde resultaten van de Nederlandse Televisieactiviteiten, van SBS New Media, van TV2 en van BTI, respectievelijk met 3.293,000 $, 2.094,000 $, 1.047,000 $ en 150.000 $. Deze verbeteringen in de operationele cash flow van stations werden deels geneutraliseerd door een vermindering van inkomsten van VT4, Kanal 5 en onze Radioactiviteiten met respectievelijk 2.257,000 $, 1.253,000 $ en 1.007,000 $, en een stijging van de verliezen van 971.000 $ voor prima TV.

 Andere Kerncijfers 

Drie maanden Zes maanden LTM tot 30 juni , tot 30 juni, tot 30 juni, 2001 2001 2001

Beperkte Groep
Aangepaste EBITDA (1)(2) 15.302 $ 12.184$ 32.761$ Niet-beperkte Groep
Aangepaste EBITDA (1)(2) (2,019) (9,496) (14,420) Geconsolideerde
Aangepaste EBITDA(1) 13.283$ 2.688$ 18.341$

(1) De aangepaste EBITDA vertegenwoordigt het bedrijfsverlies vóór de uitgaven voor afschrijvingen en amortisatie, vergoedingen anders dan in cash en niet-vaste lasten. De aangepaste EBITDA is geen maatstaf van de bedrijfsprestatie die berekend wordt in overeenstemming met de US GAAP en dient niet te worden gezien als alternatief voor bedrijfsopbrengsten (verliezen), netto inkomen (verlies), cash flow uit operationele activiteiten of andere gegevens over inkomsten zoals bepaald in overeenstemming met US GAAP, of als een maatstaf voor winstgevendheid of liquiditeit, en de Aangepaste EBITDA geeft niet noodzakelijk weer of de cash flow voldoende zal zijn of beschikbaar zal zijn voor cashvereisten. De Aangepaste EBITDA is niet per definitie representatief voor onze historische bedrijfsresultaten en is niet bedoeld als voorspeller van eventuele toekomstige resultaten. De Aangepaste EBITDA is gelijk aan de operationele cash flow van de stations min de zakelijke uitgaven en zoals boven reeds gesteld zijn we van mening dat de operationele cash flow van stations een relevant criterium is dat wordt gebruikt door de omroepsector als een algemeen erkende maatstaf voor de prestatie en die wordt gebruikt door analisten die publiekelijk verslag uitbrengen over de prestatie van omroepondernemingen. Omdat niet alle ondernemingen de Aangepaste EBITDA op dezelfde wijze berekenen kan het zijn dat de voorstelling van de Aangepaste EBITDA niet vergelijkbaar is met criteria van andere ondernemingen met deze naam.

(2) De Aangepaste EBITDA voor de Niet-Beperkte groep omvat allen de aangepaste EBITDA van onze onbeperkte dochterondernemingen zoals gedefinieerd in onze Overeenkomst van 14 juni 2001 tussen SBS Broadcasting S.A. (N.V.) en de Bank van New York als beheerder(de 'Indenture' genoemd). De Aangepaste EBITDA voor de Beperkte Groep omvat alleen de aangepaste EBITDA van onze beperkte dochterondernemingen zoals gedefinieerd in onze Indenture / Overeenkomst die geconsolideerd zijn, dus met uitsluiting van de beperkte ongeconsolideerde dochteronderneming Radio Noordzee.

Toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgericht, met inbegrip en zonder beperking van het hiernavolgende: de verklaring dat we de huidige macrosituatie beschouwen als een strategische kans om onze concurrentiepositie te versterken door middel van verbeteringen in het programmeren en het nuttig aanwenden van onze merken; de opvatting dat we de nodige maatregelen treffen om te reageren op het huidige operationele klimaat en ondertussen de Onderneming voorbereiden op bijkomende financiële rendementen op het moment dat de reclamemarkt weer aantrekt; de opvatting dat we een gediversifieerde en unieke pan-Europese formule hebben ontwikkeld; de verklaring dat we ons nu volledig toespitsen op bedrijfsresultaten en verbetering van de marges, waarbij we baat kunnen hebben bij de aanzienlijke grootte die we hebben bereikt en de eruit voortvloeiende kansen op bijkomende financiële rendementen; en de opvatting dat terwijl de meeste collega-bedrijven in de VS en Europa te kampen hebben met tegenvallende inkomsten en een verminderde cash flow SBS goed op weg is om top line groei te blijven leveren en verbeterde bottom line resultaten voor de rest van het jaar. Deze verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot onze toekomstige prestaties, concurrentie, trends en verwachte ontwikkelingen in de omroepindustrie en in de Internet-technologie. Bovendien maken we misschien toekomstgerichte verklaringen bij toekomstige registraties bij de Securities and Exchange Commission en in schriftelijke documenten, persberichten en mondelinge verklaringen die van ons uitgaan of namens ons worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over onze intenties, onze opvattingen of huidige verwachtingen of die van onze kaderleden (met inbegrip van verklaringen die worden voorafgegaan of gevolgd door terminologie die toekomstgericht is of die zulke terminologie bevatten zoals 'zal misschien,' heeft de bedoeling',' 'zou moeten,' 'is van mening,' 'verwacht,' 'anticipeert,' 'schat,' 'zet voort' of vergelijkbare uitdrukkingen of terminologie) met betrekking tot diverse zaken.

Het is belangrijk om op te merken dat onze feitelijke resultaten in de toekomst wezenlijk zouden kunnen verschillen van de resultaten die worden geanticipeerd in deze toekomstgerichte verklaringen, afhankelijk van verschillende belangrijke factoren. Deze factoren zijn o.a: de invloed van en veranderingen in regelgevingen en overheidsbeleid; de invloed van en veranderingen in het algemene economische klimaat; de invloed van veranderingen in de groei van reclame-uitgaven; de invloed van de concurrentie; ons vermogen om kosten te drukken; de tijdige ontwikkeling en aanvaarding van nieuwe netten, stations, websites en / of diensten; de invloed van technologische veranderingen in omroep-en Internet-technologie en ons succes als het gaat om het beheren van de risico's die uit deze factoren voortvloeien.

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie die we op de huidige datum ter beschikking hebben. We gaan niet over tot het updaten van toekomstgerichte verklaringen door onszelf of namens ons, niet in dit persbericht of elders.

SBS is een Europese commerciële onderneming voor radio- en televisie-uitzendingen, die actief is in West- en Centraal Europa. De landen waar SBS momenteel uitzendingen verzorgt, zijn: België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Zweden en (Duitstalig) Zwitserland. SBS is bovendien steeds sterker aanwezig in tal van aspecten van de Europese nieuwe media en heeft eigendomsbelangen in diverse activiteiten van de e-commerce.

Dit persbericht zal worden opgenomen in ons interim-rapport om te worden voorgelegd aan de Securities and Exchange Commission (Amerikaanse Beurscommissie) op formulier 6-K. Het wordt opgenomen door verwijzing in onze brochure, die is vervat in onze registratieverklaring op formulier F-4, dat werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 3 augustus 2001.

 SBS BROADCASTING SA (NV)

GECONSOLIDEERDE STUKKEN (NOG NIET GECONTROLEERD)

(in duizenden U.S. Dollar, behalve aandelen en aandeleninformatie)

Drie maanden tot 30 Zes maanden tot 30 juni 2000 2001 juni 2000 20001

Netto inkomsten 115.418$ 117.537$ 212.104$ 215.545$ Bedrijfskosten:
Bedrijfskosten
station
77.891 81.217 157.072 162.730

Kosten voor Verkoop,
Algemene en administratieve
kosten 21.356 19.459 42.820 43.070 Zakelijke uitgaven 2.995 3.578 5.353 7.057 Vergoeding,niet in cash 0 339 0 679 Afschrijvingen 2.232 3.368 4.303 7.197 Amortisatie 3.500 3.328 6.389 7.055 Niet-vaste lasten 2.000 -- 2.000 -- Totale bedrijfskosten
109.974 111.289 217.937 227.788

Bedrijfsopbrengsten
(verlies) 5.444 6.248 (5.833) (12.243)

Negatief vermogen in
Niet-geconsolideerde
dochterondernemingen(3.957) (6.552) (11.006) (12.624) Rente-inkomsten 2.854 621 5.132 1.681 Rentekosten (2.969) (7.535) (5.949) (11.843) Valutawinst
(verlies),netto (588) 2.695 (2.967) 4.244 Investeringsverlies,
netto (1.731) (12.104) (1.567) (12.104) Overige kosten,
netto (1.141) (788) (1.498) (1.112)

Verlies vóór inkomsten

-belasting en
belang van derden (2.088) (17.415) (23.688) (44.001)

Inkomstenbelasting (140) 0 (261) (98)

Verlies vóór
Belang van derden 2.228) (17.415) (23.949) (44.099)

Belang van derden
in verlies (inkomen),
netto (1.149) 199 622 2.524

Netto verlies (3.377)$ (17.216)$ (23.327)$ (41.575)$

Netto verlies per
Gewoon aandeel,
basis en verwaterd(0,13)$ (0,62)$ (0,92)$ (1,51)$

Gemiddelde gewone
Aandelen, uitstaand
(in duizenden) 25.726 27.931 25.233 27.521

SBS BROADCASTING SA (NV)

GECONSOLIDEERDE BALANS

(in duizenden US Dollars)

31 december , 30 juni, 2000 2001

(niet gecontroleerd) ACTIVA

Huidige activa:
Cash en korte termijn cash investeringen 79.758$ 85.506$ Korte termijn investeringen tegen marktwaarde 454 43 Overlopende rentevorderingen 621 65 Handelsvorderingen,
los van een toewijzing voor dubieuze vorderingen van 1.961$ (2.469 $ in 2000) 62.109 66.034 Vorderingen,aangesloten maatschappijen 1.030 1.570 Beperkte cash en cash in pand 1.029 871 Inventaris programmarechten, vlottend 92.506 89.840 Andere vlottende activa 45.799 31.210 Totaal vlottende activa 283.306 275.139

Gebouwen, verbeteringen,
Technisch en andere materiaal,
Los van afschrijvingen en voorzieningen 45.563 40.599 Goodwill en immateriële activa,
Los van amortisatie en voorzieningen 88.650 85.103 Inventaris programmarechten, niet-vlottend 50.744 53.924 Uitgestelde financieringskosten,
Los van amortisatie en voorzieningen 4.055 6.936 Investeringen in en voorschotten aan
Ongeconsolideerde dochterondernemingen,netto176.213 191.605 Investeringen in equity waardepapieren 41.025 37.504 Wissels, te vorderen 9.805 9.848 Overige activa 4.767 1.577 Totale activa 704.128$ 702.235$

PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN

Vlottende passiva:
Te betalen rekeningen 30.016$ 21.161$ Overlopende kosten 52.169 47.097 Te betalen programmarechten, vlottend 65.339 69.322 Te betalen wissels, vlottend -- 2.394 Vlottend deel lange-termijn schuld 5.855 5.295 Overlopende inkomsten, vlottend 25.763 26.898 Totaal vlottende passiva 179.142 172.167

Te betalen programmarechten, niet-vlottend 18.235 23.132 Converteerbare achtergestelde wissels,
die vervallen in 2004 75.000 75.000 12% senior wissels
die vervallen in 2008 -- 115.325 Overige lange-termijn schulden 109.482 25.416 Overlopende inkomsten, niet-vlottend 12.534 5.385 Andere niet-vlottende passiva 18.003 21.560

Belangen van derden 11.981 8.438

Eigen Vermogen:
Gewone aandelen (toegestaan 75.000,
uitgegeven 28.158 (27.111 in 2000)tegen
nominale waarde 40.666 42.238 Bijkomend gestort kapitaal 635.767 665.474 Gecumuleerd tekort (364.266) (405.841) Kapitaalvergoedingen (3.580) (2.901) Schatkistbiljetten tegen kosten (4 Gewone Aandelen)(78) (78) Overig globaal verlies (28.758) (43.080) Totaal eigen vermogen 279.751 255.812 Totaal passiva en
eigen vermogen 704.128 $ 702.235 $

Website: https://www.sbsbroadcasting.com

Investeerders - Michael Smargiassi van Brainerd Communicators, Inc.,
+1-212-986-6667, fax +1-212-986-8302, smarg@braincomm.com, voor SBS Broadcasting SA; Pers - Jeff Pryor van Pryor & Associates,
+1-818-382-2233,
fax +1-818-382-2244, pryorassoc@aol.com, voor SBS Broadcasting SA; of Catriona Cockburn van Citigate Dewe Rogerson, +44-207-282-2924, fax
+44-207-282-8040.

10 aug 01 16:11

Deel: ' Resultaten tweede kwartaal SBS Broadcasting SA '
Lees ook