Verbond van Verzekeraars

Resultaten verzekeraars over 2001

Leven stabiel ondanks tegenwind, schade licht verbeterd en zorg per saldo positief

In het jaar 2001 was het resultaat¹ na belastingen van levensverzekeraars met 10,3% redelijk stabiel vergeleken met 11,3% in het jaar 2000. Zoals verwacht daalt het aantal nieuwe levensverzekeringen in 2001 in relatie tot 2000 als gevolg van het nieuwe belastingplan. Desondanks steeg het resultaat van de technische rekening tot 9,2% van de bruto verdiende premie voor herverzekeringen. Voor de Nederlandse schadeverzekeraars waren de resultaten in het jaar 2001 licht beter dan het jaar 2000. Het gezamenlijke resultaat steeg van 0% naar 1%. Ook de resultaten bij zorgverzekeringen waren per saldo beter, maar ziektekosten liep uit de pas: de resultaten daalden hier verder van -3% naar -4%. Dit blijkt uit cijfers die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepresenteerd.

Resultaten 2001

Zie het origineel http://www.verzekeraars.nl/smartsite.dws?id=1936 .

Levensverzekeringen
De resultaten van Leven waren nog redelijk in lijn met die van de vorige jaren. Het resultaat van de technische rekening steeg zelfs tot
9,2% van de bruto verdiende premie voor herverzekeringen. Het premie-inkomen groeide in 2001 met bijna 8% tot 24,8 miljard euro. Deze stijging is veroorzaakt door een verschuiving van individuele levensverzekeringen naar contracten collectief bedrijf en een verschuiving van beleggingen in aandelen naar beleggingen in euros. Ondanks het feit dat het resultaat is gestegen en de levensverzekeraars gezamenlijk een winst van zon 2,5 miljard euro konden laten zien, was 2001 toch een bijzonder jaar. De verschrikkelijk aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten, de terughoudendheid van de consument en het slechte beursklimaat waren hiervoor verantwoordelijk. De opbrengst beleggingen daalde dan ook van
12,5 miljard euro over 2000 tot 9,8 miljard euro vorig jaar. Ook het nieuwe belastingregime IB 2001 laat zijn sporen na: de productie van nieuwe individuele levensverzekeringen is in het jaar
2001 gedaald. Vergeleken met het eerste kwartaal 2001 blijft de productie in het eerste kwartaal van dit jaar 27% achter, en vergeleken met het eerste kwartaal van 2000 is de teruggang nog steeds
14%. Deze teruggang is deels te verklaren door de uitzonderlijke hausse in de productiecijfers in het eerste kwartaal van 2001, veroorzaakt door de nasleep van de productie van 2000, voorafgaand aan de invoering van IB 2001. De verkoop van verzekeringen met premiebetalingen is vorig jaar stabiel gebleven. Als het toekomstig kabinet besluit tot het afschaffen van de basislijfrenteaftrek en de spaarloonregeling zal deze dalende tendens ongetwijfeld verder worden versterkt. Het CVS schat dat er zon 300.000 Nederlanders zijn met lijfrentepolissen waarop niet meer dan de basisaftrek van 1.069 euro aan premie wordt betaald. Hiervan financiert 64% de lijfrentepolis uit de bedrijfsspaarregelingen. Voor veel Nederlanders met een modaal inkomen vormt de basisaftrek een laagdrempelige pensioenvoorziening. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het aantal werkenden met een pensioengat 81% bedraagt. Veel mensen weten niet dat ze een pensioengat hebben of kunnen de jaarruimte niet berekenen. De vrees is dan ook gerechtvaardigd dat het berekenen van een jaarruimte een te hoge drempel vormt, en dat hierdoor het pensioengat bij werkenden sterk zal toenemen.

Schadeverzekeringen
Over de gehele linie zijn de resultaten van schadeverzekeringen in
2001 licht beter dan in 2000. Bij de branche Motorrijtuigen blijft het resultaat na rente en na herverzekering net als in 2000 circa -1%. Bij casco-personenautos zijn de negatieve gevolgen van de BTW-verhoging van 17,5% naar 19% en de verhoging van de tarieven van schadeherstelbedrijven in 2001 zichtbaar geworden in de resultaten. Dat was in het jaar 2000 2,2%, in het jaar 2001 is dat teruggelopen tot -1,5%. Het resultaat van WA-personenautos is verbeterd en kwam uit op 2,4%. De schadefrequentie is met acht WA-schaden per 100 verzekerden vrijwel op hetzelfde niveau gebleven als in 2000. De in
2001 uitgesproken verwachting dat de motorrijtuigenbranche aanzienlijk zou verbeteren, is niet in de cijfers te zien.
De branche Transport laat een beter resultaat zien als gevolg van minder betaalde schade en een geringere mutatie schadevoorziening en kosten. Het premie-inkomen steeg met ongeveer 5%. Het totaalresultaat komt uit op +3%. Het resultaat van op de beurs gesloten transportverzekeringen is nog altijd sterk negatief. Om dezelfde redenen als bij Transport heeft ook de branche Brand zich hersteld ten opzichte van 2000. Het resultaat van de subbranche bedrijven (industriële en commerciële risicos) is met -10%, oftewel een verlies van 100 miljoen, echter nog altijd sterk negatief, mede door onvoldoende naleving van brandveiligheidsvoorschriften, gestegen herverzekeringspremies en de toename van het aantal grote branden (schade meer dan 1 miljoen), waarvan er zich vorig jaar ruim 120 hebben voorgedaan met een totale schadelast van meer dan 500 miljoen. Ook de branche Overige verzekeringen laat over het algemeen een licht positief resultaat zien. In 2001 kwam het resultaat (voor herverzekering) uit op +6%. Het resultaat bij de branche Aansprakelijkheid is verslechterd, en kwam (voor herverzekering) uit op -1%. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is de enige subbranche die positief scoort (+1%).

Zorgverzekeringen
De branche Zorgverzekeringen bestaat uit Ziektekosten en Medische Varia. Bij Ziektekosten is het resultaat gedaald van -3% over 2000 naar -4% over 2001. Wel heeft vorig jaar de stijging van de premies voor het eerst in jaren gelijke tred kunnen houden met de toename van de schade. Beide stegen met circa 12%.
Tegenover de negatieve resultaten bij Ziektekosten staat een positieve resultatenontwikkeling bij Overige Medische Varia. Dit zorgt ervoor dat Zorg in zijn totaliteit per saldo gematigd positief uitpakt met
+3%.


¹ Het resultaat betreft het technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting.


26 juni 2002

---

Deel: ' Resultaten verzekeraars over 2001 '
Lees ook