Gemeente Breda


RESULTATEN WINDTUNNELONDERZOEK WAL NIEUW WOLFSLAAR BEKEND

Uit een windtunnelonderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat de gemiddelde windsnelheid bij de molen "De Hoop" in Bavel in beperkte mate wordt beïnvloed door de komst van de geluidswal voor de wijk Nieuw Wolfslaar. De geluidswal mag dan echter tot een afstand van 300 - 350 meter vanaf de molen niet begroeid zijn met bomen. In het nog op te stellen beplantingsplan houdt de gemeente hier rekening mee, zodat de molenaar een gering effect ondervindt van de wal. Het windtunnelonderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Peutz & Associes B.V. en is besproken met de molenaar. De commissie Ruimtelijke ordening bespreekt het onderzoek op 22 februari.

Omdat de molenaar vreesde voor een afname van de windsnelheid en voor het optreden van turbulentie als gevolg van de geluidswal, heeft de gemeente hiernaar een onderzoek laten verrichten. Ook omdat er vanuit het dorp Bavel diverse bezwaren waren binnengekomen. Het adviesbureau die het onderzoek verricht heeft, is geselecteerd in overleg met de vereniging De Hollandsche Molen en de molenaar.

Het onderzoek is gedaan aan de hand van een schaalmodel (een houten maquette) van de molen en de stedenbouwkundige omgeving. Zowel voor de huidige situatie als voor de situatie met geluidswal zijn de windsnelheden en turbulentie berekend. Uit het onderzoek komt naar voren dat als de geluidswal begroeid zou zijn met bomen, de gemiddelde windsnelheid afneemt tot 89% van de huidige situatie en bij westenwind zelfs tot circa 60%. De molen zal dan ernstig belemmerd worden in het aantal uren dat hij kan draaien.

Het beplantingsplan wordt op basis van het definitief ontwerp van de geluidswal gemaakt. Hierin wordt ervan uitgegaan dat de geluidswal een parkgebied is en dus wordt beplant. In het beplantingsplan zal nu rekening worden gehouden met de resultaten van het onderzoek. Het advies van bureau Peutz & Associes B.V. is dan ook om zo min mogelijk hoge beplanting op de wal aan te brengen en zo veel mogelijk aaneengesloten laagblijvend groen te planten.

Procedure geluidswal

Om de geluidswal te kunnen realiseren is een artikel 19-procedure WRO in gang gezet. Op dit besluit van het college zijn bezwaren binnengekomen en is tevens het verzoek om schorsing gedaan. Op 20 december 1999 heeft de rechter toestemming gegeven voor de aanleg van de wal. Het ingediende verzoek om schorsing heeft de rechter afgewezen. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de bezwaren ongegrond te verklaren, op advies van de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften. Bezwaarmakers kunnen hiertegen nog in beroep bij de rechtbank in Breda.

Van rijkswaterstaat heeft de gemeente Breda afgelopen december toestemming gekregen om een tijdelijke afrit vanaf de A27 aan te leggen voor de aanvoer van grond voor de wal. Als de kapvergunningen voor het gebied zijn verleend kunnen de vrachtwagens gaan rijden. Het college beslist binnenkort over deze kapvergunning. Ook de voorbereiding voor de aanleg van de tijdelijke oprit/bouwweg op de Lange Bunder is begonnen. Hierover komen de lege vrachtwagens te rijden als er duidelijkheid is over de kapvergunning. Binnenkort is ook het ontwerp van de rotonde op de Lange Bunder klaar. Om de rotonde aan te leggen is een artikel 19 procedure WRO nodig. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke bouwweg op de Lange Bunder.

Regieplan

Momenteel wordt de economische uitvoerbaarheid van de nieuwbouwwijk bekeken. Daarna kan het ontwerpen van de woningen in Nieuw Wolfslaar beginnen. Leidraad voor dit ontwerp is het Regieplan. Dit plan geeft de voorwaarden van de gemeente aan op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur. Kenmerkend voor het plan is dat er verschillende woonmilieus komen. In totaal komen er 750 woningen verdeeld over het noordelijke cluster, het zuidelijke cluster het middengebied met vrije sector kavels en een buitenplaats. De verschillende woningtypen (rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen, vrijstaand) komen in elk van de gebieden voor. Ook de prijzen zijn gevarieerd en verdeeld over de gebieden (een derde goedkoop, eenderde middelduur en eenderde dure vrije sector). Uitzondering hierop is het middengebied. Hier komen uitsluitend woningen uit de duurdere sector. In totaal komen er 100 vrijstaande woningen op vrije kavels, waarvan er 31 door de gemeente worden uitgegeven en 48 door particulieren. Van de overige 21 kavels is nog niet bekend wie ze uit gaat geven.

Een klein gedeelte (15%) van de woningen betreft hoogbouw (appartementen). In het noordelijke cluster staan de woningen iets dichter op elkaar dan in het zuidelijke cluster (28 woningen per hectare, respectievelijk 23 woningen per hectare). Vanwege dit compacte bouwen is er veel ruimte voor groen in de wijk. Zo zijn de Bavelsche Leij, de geluidswal, het middengebied en het open landschap belangrijke groenelementen van het totale plan. Het regieplan geeft ook aan hoe de woningbouw op deze oude en nieuwe groenelementen moet aansluiten. Voor de buitenplaats is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder architecten van West-Brabant. Nieuw Wolfslaar wordt een duurzame en energiezuinige woonwijk. In het regieplan staan daarvoor een aantal eisen beschreven zoals het materiaalgebruik, het binnenmilieu, energie- en waterbesparing, afval en verkeer. In het noordelijke cluster gelden voor 36 woningen extra aanvullende eisen voor duurzaam en energiezuinig bouwen. Het is de bedoeling dat dit als demonstratieproject gaat dienen.

Planning

De gemeente begint de realisatie van de woonwijk met de aanleg van de geluidswal. Daarna volgen het zuidelijke wooncluster, de buitenplaats, het noordelijke wooncluster, de woningen in de wal en tenslotte het kantoor. De oplevering van de eerste 250 woningen is te verwachten in de eerste helft van 2002.

Breda, 2 februari 2000

Deel: ' Resultaten windtunnelonderzoek wal Bredase wijk bekend '
Lees ook