Provincie Limburg

Revitalisering spoorlijn Lanaken - Maastricht


124/99

Maastricht, 11 augustus 1999

REVITALISERING SPOORLIJN LANAKEN - MAASTRICHT

De Provincie Limburg heeft een studie laten uitvoeren door A&S Management uit Rotterdam naar de haalbaarheid van revitalisering van de spoorlijn Lanaken-Maastricht. De Provincie liet dit doen samen met Rijkswaterstaat directie Limburg, Industriebank LIOF, het Logistiek Knooppunt Zuid Limburg, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg(B) en de gemeenten Maastricht en Lanaken(B).

Voor de komende jaren wordt een verdere stijging verwacht van het goederenvervoer, met name over de weg. Dit zal een voortgaande congestie en belasting van de bereikbaarheid veroorzaken. De overheid stimuleert daarom de verschuiving van het wegvervoer naar vervoer per binnenvaart en per spoor. De spoorlijn tussen Maastricht en Hasselt is in het verleden gebruikt voor goederenvervoer en personenvervoer, maar is in onbruik geraakt. Bovendien is het spoortraject tussen Lanaken en Hasselt niet meer bruikbaar voor spoorvervoer. Verdere verwaarlozing van de spoorlijn zal de mogelijk toekomstig gewenste reactivering van de spoorlijn benadelen. De spoorlijn Lanaken-Maastricht is de enige grensoverschrijdende spoorverbinding tussen beide provincies Limburg.

Uit het onderzoek blijkt dat potentiële goederenstroom in het verzorgingsgebied (Maastricht, regio Lanaken) van de spoorlijn bestaat uit bijna 9 miljoen ton conventionele en bulkgoederen en ruim 25.000 containers naar vooral bestemmingen in de Benelux en Duitsland. Voor containervervoer kan gebruik gemaakt worden van de terminals Born, Genk en Luik in de regio.

De toegevoegde waarde van de spoorlijn Lanaken-Maastricht ligt vooral in de regionale feederfunctie van de spoorlijn voor conventioneel- en bulkvervoer richting Zuid-Europa. De spoorlijn is vooral van belang voor de ontwikkeling van Lanaken en ontsluiting van het bedrijventerrein aldaar. Daarbij kan de revitalisering van de spoorlijn Lanaken-Maastricht een impuls zijn voor eventueel herstel van het spoortraject Lanaken-Hasselt.

Spoorlijn van strategische waarde
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de genteresseerde bedrijven, zonder de papierproducenten Sappi Lanaken en Sappi Maastricht, onvoldoende goederenvolume hebben voor het verantwoord in gebruik nemen van de spoorlijn Lanaken-Maastricht. De rol van aanjager door Sappi, en het volume van Sappi, is essentieel in de revitalisering van de spoorlijn. De potentie van Sappi voor spoorvervoer is vooral de afvoer van papier, met name naar Zuid-Europa. Op dit moment bestaat de potentie uit ongeveer 200.000 ton uitgaand goederen en 5.000 uitgaande containers richting Antwerpen.
Sappi heeft aangegeven dat de spoorlijn van strategische waarde is, omdat spoorvervoer past in het Europese logistieke concept. Bovendien is Sappi, bij gebruik van de spoorlijn, bereid te investeren in infrastructuur en suprastructuur op haar eigen terrein. De fabriek in Lanaken heeft het grootste potentieel van de zeven Europese vestigingen van Sappi en is bovendien het meest rendabel. Voor bedrijven die geen spooraansluiting hebben, is de vestiging van een overslagcentrum, bij voorkeur in Lanaken, een voorwaarde.

Kosten van revitalisering
De investeringskosten voor revitalisering van de spoorlijn Lanaken-Maastricht worden geschat op ongeveer 17 miljoen gulden voor het totale spoortraject van zes kilometer. Het Nederlandse deel van het spoortraject (4 km) is in redelijk goede conditie. Het Belgische deel van het spoortraject (2 km) is in zeer slechte conditie en dient helemaal te worden vernieuwd of zelfs te worden verlegd.

Uit het gehouden onderzoek is ook gebleken dat de mogelijkheden voor ontwikkeling van spoorvervoer op het niet of nauwelijks gebruikte spoor op het Maastrichtse industrieterrein Beatrixhaven interessant zijn.

Vervolg
De uitkomsten van de studie zijn inmiddels aangeboden aan Railned en Railinfrabeheer die een aantal aspecten zoals investeringen, veiligheid en geluidhinder nader zal onderzoeken. Vervolgens zal er bezien worden of opname in het investeringsprogramma van Verkeer en Waterstaat (MIT) mogelijk is. Bovendien zullen bij revitalisering Europese fondsen aangesproken worden.
De resultaten van deze studie en het mogelijke vervolg zullen in een workshop in oktober met overheden, bedrijven en organisaties uit de regio Maastricht/Lanaken besproken worden.

Deel: ' Revitalisering spoorlijn Lanaken - Maastricht '
Lees ook