Provincie Gelderland


Inzet revitaliseringsgelden blijft nodig voor kwaliteitsverbetering van bedrijfsgebieden

5 maart 1999

Nr. 99-102

Verbetering van de kwaliteit van bestaande bedrijfsgebieden staat bij gemeenten nadrukkelijk op de agenda. Daarom is het noodzakelijk dat daar onverminderd gelden uit het provinciale revitaliseringsfonds voor worden ingezet. Dit blijkt uit het werkplan revitalisering 1999/2000 dat Gede puteerde Staten (GS) hebben vastgesteld. Het revitaliseringsfonds is bedoeld om bestaande werkgelegenheid te behouden en voorwaarden te scheppen voor nieuwe werkgelegenheid en inves teringen van overheid en bedrijfsleven op bestaande bedrijventerreinen. Het fonds werd 8 jaar geleden in het leven geroepen. In het werkplan wor den de ervaringen weergegeven die met het 8 jaar geleden ingestelde fonds zijn opgedaan en wordt een blik op de toekomst geworpen.

Sinds 1991 stelden 29 gemeenten plannen op om met een provinciale bij drage hun bedrijventerreinen op te knappen. In 16 gemeenten zijn of worden die plannen inmiddels uitgevoerd. De provincie draagt daar bijna f 12 mil joen uit het fonds aan bij. Andere overheden en het bedrijfsleven nemen in samenhang daarmee investeringen tot f 200 miljoen voor hun rekening. Daarnaast wordt er ook nog eens voor een zelfde bedrag in uitbreiding en nieuwbouw van bedrijfshuisvesting geïnvesteerd. Het effect op de werkge legenheid is zo'n 2500 arbeidsplaatsen.
Behalve uit het revitaliseringsfonds verstrekt de provincie sinds 1996 ook bijdragen uit het fonds voor majeure projecten. Daarbij gaat het om grote en complexe revitaliseringsprojecten en grootschalige herontwikkeling van bedrijventerreinen die binnen stedelijke bebouwing liggen. Uit het Fonds majeure projecten is daar al bijna f 20 miljoen aan bijgedragen.

In het werkplan wordt geconstateerd dat steeds meer bestaand binnenstede lijk bedrijfsgebied wordt herontwikkeld voor wonen, kantoren, winkels en recreatie. In Gelderland gaat het om projecten in zo'n twaalf gemeenten. De investeringen belopen vele miljoenen guldens. Een deel wordt gedekt uit inkomsten van gronduitgifte e.d. De "top" van de investering is meestal onrendabel en moet door gemeenten, Rijk en provincie worden gedekt.
Op basis van de projecten die nu bekend zijn bij de provincie is daar tot 2003 f 10 miljoen aan provinciale bijdragen uit het revitaliseringsfonds voor nodig. Verwacht wordt dat daar nog minstens 5 projecten bij komen. De conclusie is dan ook dat de middelen uit het revitaliseringsfonds onverminderd ingezet moeten worden omdat gemeenten de kwaliteitsverbe tering van bestaande bedrijfsgebieden nadrukkelijk op de agenda hebben staan. Daarnaast zullen ook bijdragen uit het Fonds majeure projecten nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Economische Zaken, de heer E. Spies, tel. (026) 359 91 72, e-mail: e.spies@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Revitaliseringsgelden blijven nodig in Gelderland '
Lees ook