Gemeente Rheden

Nieuws (14-09-99)

Hieronder treft u enkele stukken aan die betrekking hebben op het voornemen op een Asielzoekerscentrum te vestigen in het dorp Rheden.

B EN W-VOORSTEL

KORTE INHOUD VOORSTEL


* In principe besluiten tot de vestiging van een AZC met een capaciteit van 400 bewoners op het terrein Haverweg/Oranjeweg te Rheden.


* Inspraak verlenen volgens de Inspraakprocedure.


* Afwijken van in de Inspraakprocedure genoemde termijn van 10 dagen tussen informatiebrief en informatieavond, met als reden dat het juist in het belang van de bewoners is om snel informatie te krijgen en met vragen terecht te kunnen.


* Instemmen met het opgestelde communicatieplan.

1 Inleiding
Dit voorjaar heeft het College besloten mee te werken aan de extra opvang van vluchtelingen in ons land. Aan dit besluit lag onder andere het verzoek van de Provincie Gelderland aan de Gelderse gemeenten ten grondslag om hiertoe extra inspanningen te leveren. Er was en is in ons land een groot tekort aan opvangmogelijkheden voor vluchtelingen.
Dit werd nog eens extra duidelijk tijdens de Kosovocrisis. Hiervoor moest zelfs extra noodopvang in tentenkampen worden geregeld.
Ook na de Kosovocrisis blijft het reguliere opvangprobleem onverkort groot. De opvangcapaciteit in ons land moet worden uitgebreid van ca 55.000 plaatsen op dit moment tot 79.000 plaatsen eind volgend jaar.
Het College heeft een 10-tal locaties in de gemeente aangewezen waar opvang voor vluchtelingen zou kunnen worden gerealiseerd. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). In nauw overleg tussen gemeente en COA is de locatie Haverweg/Oranjeweg in Rheden als meest geschikte locatie uit de bus gekomen.
Op 7 juni j.l. is door het College in principe besloten dat er op deze locatie een Asielzoekerscentrum (AZC) mag komen onder een aantal voorwaarden, oa. Budgettair neutreel voor de gemeente en maximaal voor een periode van 5 jaar. Op basis van deze randvoorwaarden is er verder gesproken met het COA, is het communicatietraject voorbereid evenals de planologische kant van de zaak. Over de gehele zaak heeft voortdurend terugkoppeling plaatsgevonden met de Commissie Welzijn.
Op 6 juli j.l. heeft het College besloten dat eind augustus besluitvorming zou plaatsvinden. Dan moest ook duidelijkheid zijn over de diverse procedures.

1.1 Beoogd effect
Met dit voorstel geeft het College uitvoering aan reeds eerder ingezet beleid om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen in de gemeente Rheden.

2 Argumenten
De gemeente Rheden wil helpen het probleem van de opvang van vluchtelingen in ons land op te lossen. Dit voorjaar is door het College besloten mee te werken aan het verzoek van de Provincie Gelderland om hiertoe extra inspanningen te leveren. Het College was bereid om 400 extra vluchtelingen op te vangen op verschillende locaties. In het overleg wat hierna is gevoerd met het COA is besloten uit te gaan van de één locatie. De argumenten hiervoor zijn dat vanuit het COA een efficiëntere bedrijfvoering mogelijk is, terwijl men de bewoners een kwalitatief betere verblijfsomgeving kan bieden. Voordeel is verder dat de beheersbaarheid beter gewaarborgd is.

3 Draagvlak
Over het algemeen is er onder de bevolking in onze gemeente een redelijk begrip voor de opvang van vluchtelingen. Voor de daadwerkelijke huisvesting moet bij de inwoners van het dorp Rheden draagvlak ontwikkeld worden. Hiertoe dient overleg gevoerd te worden met het bestuur van Rhedens Dorpsbelang, andere belangenorganisaties en niet te vergeten de bewoners. Aandachtspunt bij dit overleg moet zijn op welke wijze de inwoners van Rheden het best betrokken kunnen bij de komst van de asielzoekers.

4 Aanpak/uitvoering


1.Communicatietraject.

Bijgevoegd is een communicatieplan. Op basis van het communicatieplan moet het College de volgende formele besluiten nemen.


* Inspraak verlenen volgens de Inspraakprocedure.


* Afwijken van in de Inspraakprocedure genoemde termijn van 10 dagen tussen informatiebrief en informatieavond, met als reden dat het juist in het belang van de bewoners is om snel informatie te krijgen en met vragen terecht te kunnen.


* Instemmen met het opgestelde communicatieplan.

Belangrijke momenten zijn:


* op 31 augustus worden vanaf 20.00 uur bewonersbrieven verspreid, tevens wordt het Rhedens Dorpsbelang geïnformeerd en de gebruikers van het terrein op de hoogte gesteld. Via de fractie-voorzitters worden de raadsleden uitgenodigd voor een (besloten) informatiebijeenkomst op dinsdag 31 augustus;
* na afloop van de raadsvergadering is er een persconferentie;
* alle direct belanghebbenden worden uitgenodigd voor de informatieavond op 8 september in sportcentrum De Hangmat.
* op 13 september (later gewijzigd in 14 oktober red.) is een openbare raadsvergadering met voorafgaand een hoorzitting.


2. Planologische traject

Het traject volgens de Inspraakprocedure heeft naar schatting een doorlooptijd van maximaal 3 maanden. Direct nadat dit traject is afgerond en niet tot wijziging van het standpunt heeft geleid kan de procedure ex artikel 17 WRO worden opgestart. Onderstaand stuk tekst in overgenomen uit het B&W-voorstel van 7 juni '99. Vanwege de volledigheid wordt het integraal overgenomen.

"De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt uw college de mogelijkheid om voor een termijn van maximaal 5 jaar vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan. De vrijstelling kan slechts worden verleend indien aannemelijk is, dan het bouwwerk/gebruik niet langer dan 5 jaren in stand zal blijven, respectievelijk voortduren. De jurisprudentie laat zien dat het sluiten van een overeenkomst met het COA tot vestiging van een asielzoekerscentrum voor een tijdelijke duur van maximaal 5 jaren, door de bestuursrechter geaccepteerd is. Overigens moet niet uit het oog worden verloren, dat voor de onderkomens, woonwagens, caravans of anderszins bouwvergunning met instandhoudingtermijn verleend moet worden (Art 45 Woningwet).

Met de architect van het COA is al gesproken over de inrichting van het terrein. Tijdens de informatieavond is er een uitgewerkt inrichtingsplan, waarover de omwonenden/belanghebbenden zich kunnen uitspreken. De huisvesting van de vluchtelingen zal plaatsvinden in dubbelgelaagde woningen. Zie hiervoor bijgaande tekeningen.

Overigens komen alle kosten voor de bouw en de inrichting van het terrein, evenals het aanvragen van de benodigde vergunningen voor rekening van het COA.

5 Kosten, baten en dekking
In het voorbereidingstraject kent het COA de gemeente een vergoeding toe voor de gemeente kosten, o.a. voor de kosten van een informatieavond en het formeren van vrijwilligersgroepen. Conform de faciliteitenregeling asielzoekers krijgt de gemeente een vergoeding voor asielzoekers die even groot is als de uitkering uit het Gemeentefonds voor onze eigen inwoners. Eventuele planschadeclaims komen voor rekening van het COA. Voor het gebruik van de grond krijgt de gemeente huur. Huisvestingskosten onderwijs zijn voor rekening van het COA; overige kosten op het terrein van onderwijs vallen onder de reguliere bekostiging via het Ministerie van OC&W. Voor gebruik faciliteiten in het dorp Rheden betaalt het COA de normale vergoeding.
Aan de komst van een centrum zit ook een economisch aspect. Op het centrum komen circa 30 mensen te werken.

6 Voortgang
Er is een ambtelijk/bestuurlijke werkgroep geformeerd die wekelijks bij elkaar komt. Hierin zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd. Deze werkgroep zal gedurende het gehele proces intact blijven.

7 Standpunt commissies en OR
Op 13 september 1999 (later gewijzigd in 14 oktober red.) komt het voorstel in een openbare raadsvergadering aan de orde. Deze raadsvergadering wordt voorafgegaan door een hoorzitting.

8 Voorstel


* In principe besluiten tot de vestiging van een AZC met een capaciteit van 400 bewoners op het terrein Haverweg/Oranjeweg te Rheden.


* Inspraak verlenen volgens de Inspraakprocedure.


* Afwijken van in de Inspraakprocedure genoemde termijn van 10 dagen tussen informatiebrief en informatieavond, met als reden dat het juist in het belang van de bewoners is om snel informatie te krijgen en met vragen terecht te kunnen.


* Instemmen met het opgestelde communicatieplan.

BEWONERSBRIEF

Datum Ons kenmerk Uw brief/kenmerk
14 september 1999 6873
Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n)
N.C.J. Klein (026) 49 76 262 plattegrond
Onderwerp
Vestiging asielzoekerscentrum Rheden

Geachte mevrouw, meneer,

Op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden in principe besloten om een tijdelijk asielzoekerscentrum te vestigen op het terrein Haverweg/Oranjeweg in Rheden. Het wordt een centrum voor vierhonderd vluchtelingen voor hooguit vijf jaar. U als omwonende willen wij graag goed informeren over dit besluit. Daarom krijgt u in deze brief alvast de belangrijkste informatie. Wij nodigen u tevens uit voor een bewonersavond op woensdag 8 september a.s. waar u meer informatie krijgt en terecht kunt met uw vragen.

Achtergrond besluit

De oorlog in Kosovo heeft nog eens extra duidelijk gemaakt hoe schrijnend het is om als vluchteling huis en haard te moeten verlaten. Gelukkig is er voor Kosovo een oplossing gevonden, maar voor allerlei gebieden wat verder van ons bed is dat nog niet het geval. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland blijft onverminderd groot. Om die mensen op te vangen, moet de opvangcapaciteit in ons land worden uitgebreid. De Provincie Gelderland heeft de Gelderse gemeenten dringend verzocht hun medewerking te verlenen bij het zoeken naar geschikte locaties.

Inrichting terrein

Het gaat om een tijdelijke opvang: na hooguit vijf jaar wordt het centrum weer opgeheven. De vluchtelingen worden dan ook gehuisvest in woningen die makkelijk opgebouwd en weer afgebroken kunnen worden. De woningen bestaan uit twee woonlagen, de begane grond en één verdieping. Ze zien er uit als normale woningen, met een schuin dak; ze lijken niet op caravans of containers. Daarnaast komt er een aantal centrale gebouwen voor directie en medewerkers en voor educatie en recreatie. Bij deze brief vindt u een plattegrond met de voorlopige inrichting van het centrum. Op de bewonersavond kunt u daarnaast schetsen en foto´s van vergelijkbare centra bekijken, zodat u zich voor kunt stellen hoe het er uit komt te zien. Er komen vierhonderd mensen in het Rhedense centrum te wonen. Bij het vaststellen van de inrichting van het terrein staat de leefbaarheid voorop. Zowel voor u als omwonende als voor de bewoners van het centrum moet de omgeving prettig en leefbaar blijven.

Wat u er van merkt

Wat merkt u nu als omwonende van het centrum? Als u aan de Oranjeweg of de Haverweg woont, bent u een aantal jaren uw vrije uitzicht kwijt. Daar is weinig aan te doen, behalve dan te zorgen dat het centrum op een goede manier wordt ingericht. Verder geldt voor alle omwonenden dat u wat meer dan u gewend bent mensen van buitenlandse afkomst door uw straat zult zien lopen of fietsen. De bewoners van het centrum zullen zelf voor hun maaltijden zorgen, dus ook in de winkel kunt u vluchtelingen tegenkomen. Mogelijk zullen ze op termijn ook actief worden bij bijvoorbeeld Rhedense sportclubs.

Gang van zaken

Hoe is nu de gang van zaken op een asielzoekerscentrum? Het gaat om mensen die voorlopig in Nederland zijn toegelaten in afwachting van het besluit op hun aanvraag voor een verblijfsvergunning. Ze zijn dus nog maar kort in Nederland en verblijven tijdelijk in het centrum. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen en er zijn zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden bij. Opvang en begeleiding zijn in handen van een professioneel team van medewerkers. Er worden activiteiten opgezet voor kinderen en volwassenen. De kinderen gaan naar school: de jongere kinderen naar de speciale school voor asielzoekers in Velp, oudere kinderen vanaf een jaar of twaalf, dertien naar de Internationale Schakelklas van het Rijn-IJsselcollege.

Kosten

U vraagt zich misschien af of de gemeente met al die bezuinigingen zo´n asielzoekerscentrum wel kan betalen. De opzet en het beheer van het centrum worden echter uitgevoerd door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dat ook alle kosten betaalt. De gemeente ontvangt een vergoeding voor bewoners van het centrum omdat ze ook gebruik maken van algemene voorzieningen.

Vijf jaar - niet meer

Het staat nu al vast dat het centrum hooguit vijf jaar zal bestaan. Het bestemmingsplan laat ter plekke geen woningbouw toe. De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om voor maximaal vijf jaar vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan en van die mogelijkheid maken Burgemeester en wethouders nu gebruik. Elders in het land worden inmiddels tijdelijke centra die vijf jaar zijn gebruikt weer ontruimd. Dat is ook één van de redenen dat er nieuwe locaties nodig zijn.

Bewonersavond

Wij hebben geprobeerd u in deze brief alvast de belangrijkste informatie te geven. Toch heeft u waarschijnlijk nog veel vragen. Daarom is er een bewonersavond gepland op woensdag 8 september van 20.00 tot 22.00 uur in Sportcentrum De Hangmat, IJsselsingel 7 te Rheden. Namens de gemeente zal wethouder mevrouw P. Schadd-de Boer de plannen toelichten. Tevens is iemand van het COA aanwezig. Ook ligt er een uitgewerkt voorstel voor de inrichting van het centrum met tekeningen en schetsen ter inzage.

Schriftelijk vragen stellen

Bent u niet in de gelegenheid de bewonersavond te bezoeken, dan kunt u uw vragen tot 8 september 1999 schriftelijk opsturen naar Bureau Communicatie van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Hoorzitting

Burgemeester en wethouders besloten hun plan om een asielzoekerscentrum in Rheden te vestigen ook voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad zal zich er over buigen in een extra (openbare) raadsvergadering op maandag 13 september om 20.00 uur. Voorafgaand aan deze extra vergadering is er om 18.00 uur een hoorzitting in de raadszaal van het gemeentehuis, Hoofdstraat 3 in De Steeg. Iedereen die dat wil kan tijdens deze hoorzitting maximaal 5 minuten het woord voeren. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de heer L. ten Horn, telefoonnummer (026) 49 76 241.

Inspraak

Op dit besluit van burgemeester en wethouders is net als op andere beleidsvoornemens de Inspraakverordening van toepassing. Dat houdt in dat u tot en met 6 oktober uw mening over de plannen kunt geven. Stuur uw schriftelijke inspraakreactie naar het Bureau Communicatie van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. De inspraakreacties worden gebundeld en aan burgemeester en wethouders aangeboden. Zij beoordelen de argumenten en nemen de uiteindelijke beslissing. Alle insprekers ontvangen een samenvatting van de reacties en de beantwoording door het college.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Rheden,

burgemeester.

secretaris.

LOCATIEVERGELIJKING AZC

LOCATIEVERGELIJKING AZC: Rheden (Oranjeweg-Haverweg) en Spankeren (van Rensselaerweg)

Randvoorwaarde: benodigde oppervlakte circa 2 hectare, gemeentelijk eigendom, op korte termijn beschikbaar te stellen, geen onderdeel uitmakend van de lopende ruilverkaveling.

Beide locaties voldoen aan deze randvoorwaarden. Een quick-scan heeft uitgewezen dat er geen andere locaties in de gemeente beschikbaar zijn.

VERGELIJKING
CRITERIUM RHEDEN SPANKEREN
BEREIKBAARHEID Vanwege directe nabijheid dorp Rheden is bereikbaarheid zowel per fiets als lopend goed, bushalte op korte afstand Vanwege kanaal, spoorlijn en Kanaalweg is bereikbaarheid slecht (barrièrewerking). Verkeersonveilige oversteek bij Harderwijkerweg ISOLEMENT Vanwege ligging aan de bestaande kern Rheden is er sprake van een goede ruimtelijke integratie Vanwege de excentrische ligging t.o.v. bestaande dorp (Dieren en Spankeren) is er sprake van een grote mate van isolement.
JURIDISCHE RISICO Hiervoor zij verwezen naar notitie van Ton ten Dam.

Art 17 moet worden gevoerd
Idem
SOCIALE INTEGRATIE Groot vanwege de ligging en de mogelijkheden gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen

Veel "sociaal toezicht" aanwezig (woonbebouwing) Beperkt vanwege de excentrische ligging

Ontbreken van "sociaal toezicht" vanwege grote afstand tot woonbebouwing
VOORZIENINGEN Voorzieningen nabij en goed bereikbaar, afstand tot Groenestraat ongeveer 1 km. Voorzieningen moeilijk bereikbaar en op grotere afstand (afstand tot Calluna ongeveer 2 km.) MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Vanwege ligging aan en nabij woongebied zijn meer bezwaren te verwachten Vanwege geïsoleerde ligging minder bezwaren te verwachten

Ligging nabij bedrijven aan de van Rensselaerweg kan leiden tot bezwaren vanuit de economische hoek

Dieren noord-oost is goed georganiseerd in de actiegroep stil, kan mogelijk leiden tot georganiseerd verzet.
NUTSVOORZIENINGEN Aanpassingen nodig, niet wezenlijk meer dan in Spankeren omdat wordt aangesloten op de bestaande voorzieningen van dorp Rheden. Aanpassingen nodig, naar verwachting niet wezenlijk meer dan in Rheden omdat wordt aangesloten op de bestaande voorzieningen van het bedrijventerrein
Wet Geluidhinder Geen probleem Als gevolg van de ligging aan de Kanaalweg is procedure in het kader van de wet geluidhinder te verwachten
Bodemsituatie In het verleden geen vervuiling geconstateerd Niet onderzocht, kan mogelijk vervuiling aanwezig zijn (is overigens niet de verwachting)

OVERZICHT VAN ONDERZOCHTE LOCATIES VESTIGING AZC-CENTRUM

Overzicht van onderzochte locaties vestiging AZC-centrum

Toetsingskader

* ligging (nabij dorp/voorzieningen)

* gemeentelijk eigendom

* grootte terrein (min. 2.5 ha)

* openbaar vervoer

* goede, veilige ontsluiting

* milieutechnische belemmeringen

* bestemming (art.17 WRO uitgesloten?)

* huidige gebruik

Dorp huidig gebruik oppervlakte bestemming

Laag-Soeren
1 weiland Talmaweg (achter Nimmer d'Or) Agrarisch Ruim 1.5 ha Agrarisch.Toekomstige woningbouwlocatie. Te klein

Spankeren
2 IJsselstein Agrarisch Ruim 1.5 ha Industrieterrein. Excentrisch gelegen.Ontsluiting via spoorwegovergang. Nabij industrie. Te klein 3 Terrein Kanaalweg, nabij De Timp Agrarisch Ruim 2 ha Industrieterrein. Is meegewogen.Zie aparte notitie hierover 4 Perceel Onderwaater (Loohof Spankeren) Agrarisch Ruim 2.5 ha Agrarisch. Valt binnen ruilverkaveling.
5 Perceel Kerkweg Agrarisch Ruim 2 ha Agrarisch. Valt binnen ruilverkaveling

Dieren
6 Perceel dr.de Visserstraat Ligt tegen toeristische spoorlijn 0.5 ha Kleine bedrijven/speelterrein. Is te klein
7 Adm Helfrichlaan (Nieuwland) Parkeerplaats c.a. 0.6 ha Sport/recreatie.Te klein

De Steeg
8 Van Aldenburglaan Speelterrein 0.4 ha Te klein.

Rheden
9 Koningsland Groen 0.4 ha Te klein
10 Wei Laakweg Gemeentewei Ruim 1 ha Groenvoorzieningen.Dicht tegen snelweg. Te klein.
11 Nabij visvijver Parkeerplaat v.v.Worth Rheden Ruim 1 ha Sportdoeleinden. Dicht tegen snelweg. Te klein. 12 Haverweg Agrarisch Ruim 2.5 ha Voorgestelde lokatie

Velp
13 Perceel zwembad Beekhuizen Recreatie Circa 1 ha Recreatie uit te werken.Ligging binnen cvn. Te klein
14 Berg en Heideweg Weiland Circa 1.5 ha Natuurgebied (art.17 WRO uitgesloten)
15 Terrein Geeerfden (blauwe dorp) Agr. Circa 1 ha Te klein. Nabij A-12

De Steeg, mei 1999.

Suggestie n.a.v. de informatie-avond d.d. 8 september 1999 Terrein De Groot,Velp geen Circa 4 ha Op grond uiterwaarden beleid Rijk geen bebouwing toegestaan. Grond vervuild. Geisoleerde ligging. Geen eigendom gemeente.

Deel: ' Rheden wil asielzoekerscentrum voor 400 bewoners '
Lees ook