Eerste uitgave richtlijn: Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Lage-Rugklachten

Op 6 oktober j.l. is deze uitgave aan alle NVAB-leden toegestuurd. Deze eerste geautoriseerde richtlijn van en voor bedrijfsartsen in Nederland, ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB), is gerealiseerd.

Er mag met enig recht gesproken worden over het bereiken van een mijlpaal in de ontwikkeling van de bedrijfsgeneeskunde als medisch specialisme.
De richtlijnontwikkeling is zoals één van de speerpunten in het beleid van de
NVAB, met raakvlakken op het gebied van het professioneel handelen, de kwaliteits-bevordering, de kennisverspreiding en de beroepsuitoefening. Het belang van richtlijn-ontwikkeling in het algemeen en deze eerste richtlijn in het bijzonder is hiermee duidelijk: de kwaliteit van handelen van de bedrijfsarts wordt ermee onderbouwd en geborgd.
Er is dus alle reden om intensief gebruik te maken van de richtlijn, waarna praktijk-evaluatie en veranderende wetenschappelijke inzichten de basis kunnen zijn voor een herontwerp op termijn. Dit is naar verwachting een eerste publicatie in een lange rij.

Deze richtlijn is voor niet-leden tegen betaling van f 30,-- per exemplaar schriftelijk te bestellen bij het NVAB-secretariaatsbureau, Postbus 1594, 5602 BN Eindhoven, fax 040 - 2480711, e-mail: nvva@wxs.nl.

© copyright NVAB 1999

Deel: ' Richtlijn bedrijfsarts bij werknemers met Lage-Rugklachten '
Lees ook