FNV

Richtlijn Gelijke Behandeling verbeterd
Vrouwenbond - vrouwenb@dds.nl

Het Europese parlement heeft eind mei ingestemd met herziening van de Tweede Richtlijn Gelijke Behandeling Mannen en Vrouwen. Vooral de erkenning dat intimidatie op grond van geslacht en seksuele intimidatie vormen van discriminatie zijn, is een hele verbetering. Door het opnemen van deze definitie in de Richtlijn wordt seksegerichte en seksuele intimidatie in Europa beschouwd als discriminatie op grond van geslacht en daarmee verboden.

Gedurende de procedure voor wijziging van de Richtlijn - er is twee jaar onderhandeld over de tekst - heeft de FNV, samen het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV), ervoor gelobbyd dat deze ook daadwerkelijk wat zou betekenen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Herziening van de Tweede Richtlijn was nodig om een zelfde beschermingsniveau te bewerkstelligen voor verschillende non-discriminatiegronden in Europa. Zo waren er al twee zogenaamde 'artikel 13-richtlijnen', gebaseerd op artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam, op grond waarvan maatregelen genomen kunnen worden om discriminatie op verschillende gronden te bestrijden. Er was een artikel 13-richtlijn over de gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming en één over gelijke behandeling bij werkgelegenheid en beroep met als discriminatiegronden leeftijd, handicap, godsdienst en levensovertuiging en seksuele voorkeur. Discriminatie op grond van sekse maakte dus geen deel uit van deze richtlijn en om die reden is de Tweede Richtlijn aangepast en uitgebreid.

Dat het in de richtlijn niet alleen moest gaan om seksuele intimidatie, maar ook om intimidatie op grond van sekse is onder andere door de FNV onder de aandacht gebracht. Door de gewijzigde Europese Richtlijn kunnen slachtoffers van seksuele intimidatie nu een klacht indienen op grond van discriminatie. Het Hof van Justitie heeft inmiddels bepaald dat de vergoeding aan de gediscrimineerde werknemer in verhouding moet staan tot de geleden schade en dat het vooraf bepalen van een maximumbedrag een effectieve compensatie kan beletten.

Het was ook belangrijk dat er in de Richtlijn aandacht zou komen voor preventie tegen seksuele intimidatie. In de Richtlijn staat nu dat de lidstaten werkgevers moeten aanmoedigen om maatregelen te nemen om elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, en in het bijzonder intimidatie en seksuele intimidatie, op de werkplek te voorkomen. Deze aanmoediging tot preventief beleid is natuurlijk altijd goed. Maar het zou nog beter zijn als preventie tegen seksuele intimidatie zou worden opgenomen in de Europese Richtlijn voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

De herziene Richtlijn bevestigt verder dat lidstaten de mogelijkheden hebben om positieve actiemaatregelen te nemen op grond van artikel 141 van het Verdrag. De FNV pleitte voor het opnemen van bepalingen over wat wel en niet is toegestaan bij positieve actie bij werving selectie, benoeming, promotie en ontslag. Nu laat de Europese Commissie dit opnieuw over aan het Europese Hof van Justitie. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat uitspraken van het Hof niet uitblinken in ruimdenkendheid over positieve actiemaatregelen.

Wel kunnen lidstaten werkgevers ertoe aanmoedigen om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk systematisch en planmatig te bevorderen. Daarbij moeten werkgevers ook worden aangemoedigd om adequate informatie te verstrekken over gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het gaat dan niet alleen om cijfers maar ook om maatregelen om, samen met werknemersorganisaties, de situatie te verbeteren.

Een ander kritiekpunt van de FNV op het eerste wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie betrof de bepaling over het lidmaatschap van een vereniging of organisatie van werknemers, werkgevers of beroepsbeoefenaren. Aanvankelijk stelde de Commissie voor dat dergelijke organisaties het beginsel van gelijke behandeling ook strikt zouden toepassen. Dat zou betekenen dat verenigingen zoals de Vrouwenbond, of een vereniging van vrouwelijke artsen niet meer zouden zijn toegestaan. Gelukkig is op dit punt nu vastgesteld dat dat wel mag als die organisaties de bevordering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de praktijk als doelstelling hebben.

De richtlijn zal binnenkort in werking treden. Lidstaten krijgen dan tot 2005 de tijd om te zorgen dat zij aan de in de richtlijn gestelde bepalingen voldoen.

Dit bericht is een resultaat van uw abonnement op http://www.fnv.nl/vrouwen. U kunt uw abonnement wijzigen op http://www.fnv.nl/berichtenservice. Wilt u weten wat uw collega verdient? Check: www.vrouwenloonwijzer.nl

Deel: ' Richtlijn Gelijke Behandeling verbeterd '
Lees ook