Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

RICHTLIJN RAPPORTAGE NUMMERPORTABILITEIT

§1 Inleiding

Krachtens artikel 15.1, derde lid van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) houdt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) toezicht op de naleving van de in artikel 4.10, eerste lid onder a en tweede lid Tw neergelegde plicht tot nummerportabiliteit. In de `Beleidsregels nummerportabiliteit mobiele telefonie'1 (hierna: de beleidsregels) heeft het college aangegeven op welke wijze deze verplichting voor aanbieders van mobiele openbare telecommunicatiediensten moet worden uitgelegd.

Verkort weergegeven luidt deze uitleg dat de wettelijke verplichting uiteenvalt in een onderdeel voor de donor-aanbieder en voor de recipiëntaanbieder. In zijn hoedanigheid van donor-aanbieder dient een aanbieder maandelijks in 95% van de gevallen binnen drie werkdagen na ontvangst van een porteringsverzoek van de recipiëntaanbieder, uitsluitsel te geven over de honorering van dit porteringsverzoek aan de recipiëntaanbieder. In zijn hoedanigheid van recipiëntaanbieder dient een aanbieder ervoor zorg te dragen dat maandelijks in 95% van de gevallen de feitelijke portering plaatsvindt op de met de eindgebruiker overeengekomen datum van portering. De redelijke termijn voor afhandeling van een porteringsverzoek brengt met zich mee dat, naar het oordeel van het college, de periode tussen de feitelijke porteringsdatum en de dag dat het porteringsverzoek van de eindgebruiker door de recipiëntaanbieder is ontvangen maximaal tien werkdagen bedraagt, tenzij de eindgebruiker schriftelijk om een specifieke, latere porteringsdatum heeft verzocht.

Met betrekking tot het toezicht op de correcte naleving van de wettelijke verplichting tot nummerportabiliteit heeft het college zich in de beleidsregels bevoegd geoordeeld om op grond van artikel 18.7 Tw van de aanbieders van mobiele openbare telecommunicatiediensten een rapportage te verlangen over de gerealiseerde percentages in een bepaalde maand, zonodig over een langere periode. Deze rapportage hoeft niet structureel aan OPTA te worden overhandigd. Wel is het college bevoegd om deze rapportage in incidentele gevallen op te vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van eindgebruikers.

Ten behoeve van de inrichting van de rapportage heeft het college in de onderhavige `Richtlijn rapportage nummerportabiliteit' een format ontwikkeld voor de wijze van informatieverschaffing. Het college heeft voor de wijze van rapporteren zo veel mogelijk vastgehouden aan het door haar ontwikkelde format van informatieverschaffing dat gebruikelijk was onder het last onder dwangsomregime. Ter controle van de redelijke termijn is het format licht gewijzigd. Het college verzoekt de aanbieders in hun hoedanigheid van recipiëntaanbieder ook de dag te rapporteren, waarop het porteringsverzoek van de eindgebruiker door de recipiëntaanbieder is ontvangen. In de beleidsregels heeft het college aangegeven dat iedere aanbieder van mobiele openbare telecommunicatiediensten de gegevens inzake nummerportabiliteit volgens dit format moet registreren en op verzoek aan OPTA dient aan te leveren.

§2 Inrichting rapportage

De rapportages over de gerealiseerde percentages in een bepaalde maand dienen te voldoen aan de volgende eisen:

1. Bij brief moet kunnen worden aangegeven, per onderdeel van de norm uit de wettelijke verplichting, welke percentages in een bepaalde kalendermaand zijn gerealiseerd als donor-aanbieder en als recipiëntaanbieder.

2. De percentages moeten worden berekend op individueel nummerniveau. Voor wat betreft het donoronderdeel betekent dit dat het behaalde percentage wordt berekend door het aantal te laat

1 Staatscourant 2003, nr. . De beleidsregels zijn ook te vinden op de website van OPTA (www.opta.nl).
- 1 -


beantwoorde porteringsverzoeken in een kalendermaand af te zetten tegen het totaal aantal beantwoorde porteringsverzoeken in die maand.

Voor wat betreft het recipiëntonderdeel wordt het percentage op individueel nummerniveau berekend door het aantal te laat geporteerde individuele telefoonnummers in een kalendermaand af te zetten tegen het totaal aantal geporteerde individuele telefoonnummers in die maand.

3. Per diskette moet, ter controle op de juistheid van het berekende percentage, een per geporteerd telefoonnummer geïndividualiseerd overzicht beschikbaar zijn.

4. De rapporterende aanbieder biedt het overzicht aan bij OPTA op een DOS-geformatteerde diskette van 3,5 inch en 1,44 Mb. Op de diskette is vermeld de naam van de aanbieder en de maand(en) waarop het overzicht betrekking heeft.

5. Het overzicht op de diskette is aangemaakt als digitaal tekstbestand met de extensie `.txt'. De bestanden bevatten per geporteerd telefoonnummer één rij. Binnen een rij staan kolomsgewijs gegevens over deze portering volgens de kolom hieronder. Een puntkomma teken (;) markeert de grens tussen kolommen, een einde-regel-indicatie (return) markeert de grens tussen twee rijen. Nummers worden geheel weergegeven, i.e. met voorloopnullen.

Donoronderdeel
Kolom Inhoud
1 de code van de rapporterende donor-aanbieder 2 de code van de recipiëntaanbieder die het porteringsverzoek heeft ingediend 3 het individueel geporteerde digitale mobiele telefoonnummer c.q. het eerste nummer van een reeks opeenvolgende nummers die zijn geporteerd 4 geen nummer indien kolom 3 een individueel geporteerd nummer betreft c.q. het laatste nummer van de reeks opeenvolgende nummers die zijn geporteerd, waarvan het eerste nummer in kolom 3 staat
5 de datum van ontvangst van het porteringsverzoek van de recipiëntaanbieder, volgens het formaat dd/mm/jjjj
6 de datum van antwoord op het porteringsverzoek van de recipiëntaanbieder, volgens het formaat dd/mm/jjjj

Recipiëntonderdeel
Kolom Inhoud
1 de code van de rapporterende recipiëntaanbieder 2 de code van de donor-aanbieder bij wie het telefoonnummer eerst in gebruik was 3 het individueel geporteerde digitale mobiele telefoonnummer c.q. het eerste nummer van een reeks opeenvolgende nummers die zijn geporteerd 4 geen nummer indien kolom 3 een individueel geporteerd nummer betreft c.q. het laatste nummer van de reeks opeenvolgende nummers die zijn geporteerd, waarvan het eerste nummer in kolom 3 staat
5 de dag waarop het porteringsverzoek van de eindgebruiker door de recipiëntaanbieder is ontvangen, volgens het formaat dd/mm/jjjj 6 de met de eindgebruiker overeengekomen datum van portering, volgens het formaat dd/mm/jjjj 7 de feitelijke porteringsdatum, volgens het formaat dd/mm/jjjj

6. Ten behoeve van deze rapportage heeft het college aan de aanbieders van mobiele openbare telecommunicatiediensten de volgende codes toegewezen. Nieuwe toetredende partijen tot de mobiele telefonie-markt krijgen na registratie bij OPTA als aanbieders van mobiele openbare telecommunicatiediensten door het college een code toegewezen.
- 2 -Code Aanbieder 800002 Debitel Nederland B.V. 800008 Intercity Mobile Communications 900007 KPN Mobile The Netherlands B.V. 900009 Vodafone N.V. 900024 O2 (Netherlands) B.V. 900061 Dutchtone N.V. 900066 Ben Nederland B.V. 900262 Albert Heijn Mobiel 9000013 Tele2 Netherlands B.V.

7. Het adres waar de overzichten aangeleverd moeten worden luidt: OPTA
Afdeling Eindgebruikersmarkt
Postbus 90420
2509 LK Den Haag

§3 Voorbeeld voor de aanlevering van overzichten in een tekstbestand

Donor-onderdeel:
a. Op 2 januari 2003 heeft Ben (code 900066) een porteringsverzoek voor het telefoonnummer 06- 12345678 ontvangen van KPN Mobile (code 900007). Dit porteringsverzoek heeft Ben op 5 januari 2003 beantwoord.
b. Op 2 februari 2003 heeft Vodafone (code 900009) een porteringsverzoek voor de telefoonnummers
06-11111100 tot en met 06-11111199 ontvangen van Debitel (code 800002) Dit porteringsverzoek heeft Vodafone op 5 februari 2003 beantwoord.

Recipiënt-onderdeel:
c. Dutchtone (code 900061) heeft van een nieuwe klant op 14 maart 2003 een porteringsverzoek ontvangen voor het telefoonnummer 06-87654321. Dutchtone is met de klant de datum van 27 maart 2003 overeengekomen als datum van portering van het telefoonnummer. Op 27 maart 2003 heeft de feitelijke portering van Tele2 (code 9000013) naar Dutchtone plaatsgevonden. d. O2 (code 900024) heeft van een nieuwe klant op 10 april 2003 een porteringsverzoek ontvangen voor alle telefoonnummers in de reeks 06-11111000 tot en met 06-11111999. O2 is met de klant de datum van 23 april 2003 overeengekomen als datum van portering van het telefoonnummer. Deze telefoonnummers zijn pas op 10 mei 2003 feitelijk geporteerd van IMC (code 800008) naar O2.

Deze rapportage wordt als volgt in een tekstbestand opgenomen:

a. 900066; 900007; 0612345678;; 02/01/2003; 05/01/2003 b. 900009; 800002; 0611111100; 0611111199; 02/02/2003; 05/02/2003 c. 900061; 9000013; 0687654321;; 14/03/2003; 27/03/2003; 27/03/2003 d. 900024; 800008; 0611111000; 0611111999; 10/04/2003; 23/04/2003; 10/05/2003

OPTA, 7 maart 2003.


- 3 -Deel: ' Richtlijn rapportage nummerportabiliteit '
Lees ook