Nummer: 5803 25 februari 1999

Persberichten '99 RICHTLIJNEN TRAJECTNOTA / MER RAILGOEDERENVERBINDING ROOSENDAAL-ANTWERPEN VASTGESTELD

De ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben de richtlijnen vastgesteld voor de trajectnota/milieueffectrapportage (MER) van het project Verbinding Roosendaal-Antwerpen. Met het verschijnen van deze richtlijnen staat definitief vast hoe het onderzoek naar de verbetering van de verbinding Roosendaal-Antwerpen wordt aangepakt. De richtlijnen geven aan dat de onderzoeksopzet uit de startnotitie grotendeels kan worden gevolgd. Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraakreacties zal onder meer extra aandacht worden besteed aan drie aspecten: de omleiding Bergen op Zoom, de toename van het treinverkeer tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe en de Zeeuwse lijn.

Omleiding Bergen op Zoom

Vanwege de effecten van een toename van het vervoer door de bebouwde kom van Bergen op Zoom, wordt een omleiding om Bergen op Zoom in de studie meegenomen. Vanuit verscheidene hoeken was verzocht hieraan aandacht te besteden. In de trajectnota/MER worden de effecten op het stedelijk leefmilieu afgezet tegen de effecten van een omleiding op het landelijk gebied ten oosten van Bergen op Zoom.

Roosendaal-Lage Zwaluwe

In veel inspraakreacties is aandacht gevraagd voor de effecten van de toename van het treinverkeer tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Dit traject maakt deel uit van het aandachtsgebied. Binnen het aandachtsgebied worden de effecten op het gebied van geluid, trillingen, externe veiligheid, woon- en leefmilieu en verkeer en vervoer (zoals overwegen) in kaart gebracht. Daarbij wordt onderzocht in welke mate er op dit moment sprake is van hinder en in welke mate deze hinder toeneemt als gevolg van de railgoederenverbinding. Ook zullen de maatregelen in kaart worden gebracht om deze toename van hinder weg te nemen.

Zeeuwse lijn

Een andere aanvulling op de onderzoeksopzet is de uitbreiding van het aandachtsgebied tot aan het aandachtsgebied van het project ‘Optimalisatie Railontsluiting Sloe’. Het aandachtsgebied loopt daarmee tot de grens tussen de gemeenten Kapelle en Reimerswaal. Voor het aandachtsgebied worden knelpunten geïnventariseerd en eventuele oplossingen aangedragen. Deze oplossingen worden in principe niet binnen de projecten gerealiseerd.

De Richtlijnen vormen het onderzoekskader voor de studie die beschreven wordt in de trajectnota en in het Milieu Effect Rapport. Deze zullen aan het eind van dit jaar verschijnen. Na inspraak op dit document zal het Ontwerp Tracébesluit verschijnen.

Marian van den Akker, 070-3516088

_________________________________________________________________

HOME | UP | HULP | ZOEK | INHOUD | REACTIE

VERKEER | TELECOM | OPENBARE WERKEN

Deel: ' Richtlijnen railgoederenverbinding Roosendaal-Antwerpen '
Lees ook