expostbus51


RVD/DV

MINSTERRAAD: RICHTLIJNEN WAO-KEURING WETTELIJK VASTGELEGD.....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
5 november 1999

RICHTLIJNEN VOOR WAO-KEURING WETTELIJK VASTGELEGD

De twee belangrijkste richtlijnen die het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) hanteert bij de medische keuring voor een WAO-uitkering, worden wettelijk vastgelegd. Het gaat om de richtlijn .medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. en de richtlijn .geen duurzaam benutbare mogelijkheden..

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het .medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. beschrijft het doel van de medische keuring (namelijk het in kaart brengen van de mogelijkheden die de zieke werknemer nog heeft om te werken) en de werkwijze die daarbij moet worden gevolgd. Volgens deze werkwijze bepaalt de verzekeringsarts of iemand als gevolg van ziekte of gebrek (gedeeltelijk) ongeschikt is om te werken. Vervolgens stelt de verzekeringsarts vast in welke mate de betrokkene nog in staat is om te werken.

De richtlijn .geen duurzaam benutbare mogelijkheden. geeft als hoofdregel dat een medische keuring in principe altijd wordt gevolgd door een arbeidsdeskundig onderzoek, waarin de arbeidsmogelijkheden van de betrokkene in kaart worden gebracht. Een verzekeringsarts mag alleen besluiten een arbeidsdeskundig onderzoek achterwege te laten als het, gezien de gezondheidstoestand van de zieke werknemer, evident is dat hij of zij niet kan werken.

Het kabinet vindt de regels rond de medische keuring voor een WAO-uitkering van zodanig belang, dat deze op het niveau van wetgeving dienen te worden vastgesteld. Hiermee wordt de rechtszekerheid bevorderd en een zo groot mogelijke uniformiteit van de keuringen gewaarborgd.

Het besluit van de ministerraad wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

RVD, 05.11.99

05 nov 99 14:40

Deel: ' Richtlijnen voor wao-keuring wettelijk vastgelegd '
Lees ook