SER


2 september 1999

Commissie voor Consumentenaangelegenheden:
RICHTLIJNVOORSTEL EUROPESE COMMISSIE BEVORDERT E-COMMERCE

De voorstellen van de Europese Commissie om elektronische handel (e-commerce) in de interne markt wettelijk te regelen, vergroten de keuzemogelijkheden van de consument en de transparantie op die markt. De nieuwe regels zullen bijdragen aan de rechtszekerheid bij elektronische transacties (zoals op internet), en geven aan ondernemers nieuwe mogelijkheden om elektronisch de consument te benaderen. Toch is een afzonderlijke 'transparantie-bepaling' gewenst.

Dat stelt de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER in haar advies Elektronische handel in de interne markt aan minister Korthals van Justitie en staatssecretaris Ybema van Economische Zaken. Het advies is voorbereid door een werkgroep van de CCA onder voorzitterschap van prof.mr. K.J.M. Mortelmans.

Op 9 februari 1999 vroeg minister Korthals aan de CCA of deze advies wilde uitbrengen over de consumentenaspecten van een richtlijnvoorstel van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een wettelijk kader voor elektronische handel in de interne markt. Het voorstel van de Europese Commissie richt zich op specifieke aspecten, niet op complete rechtsgebieden, zodat grote delen van nationale wetgeving zoveel mogelijk intact kunnen blijven. De CCA kan zich in deze aanpak goed vinden. In een eerder advies uit 1998 (ICT en de consument) stelde de CCA dat enerzijds internationale en Europese richtsnoeren nodig zijn om de basis te vormen voor het recht op de elektronische snelweg maar dat anderzijds met bestaande regelingen op consumententerrein goed valt te werken.

Vestigingsplaats ondernemer of woonplaats consument De Europese Commissie stelt voor dat bij elektronische handel als hoofdregel het recht geldt van het land van de aanbieder, maar zondert "contractuele verplichtingen betreffende door de consumenten gesloten contracten" daarvan uit.

Over die uitzondering wordt binnen de CCA verschillend gedacht. De ondernemersleden en drie onafhankelijke leden wijzen het voorstel af en vinden dat ook dan de hoofdregel, dus het recht van het land van de aanbieder, moet gelden. Dit draagt bij aan de duidelijkheid van het systeem en daarmee aan de dynamiek van de elektronische handel. Ook stelt het de ondernemer in staat zijn elektronische producten aan te bieden volgens zijn eigen rechtsysteem, zonder dat hij voor elk land zijn leveringsvoorwaarden hoeft aan te passen, aldus dit deel van de CCA. De consumentenleden en twee onafhankelijke leden kunnen zich daarentegen juist vinden in de voorgestelde uitzondering op de hoofdregel. Dit deel constateert dat veel consumenten nog onvoldoende vertrouwen hebben in het doen van aankopen langs elektronische weg. Dit vertrouwen neemt ongetwijfeld toe als men bij een geschil zich op het welbekende recht uit eigen land kan beroepen. Voor het hanteren van het recht van het land van de ondernemer vindt dit deel het nog te vroeg. De ondernemer mag wél zijn eigen recht hanteren, vindt dit deel, als hij zich conformeert aan een code die in overleg met nationale en internationale consumentenorganisaties is opgesteld.

De CCA vindt unaniem dat de richtlijn een transparantie-bepaling moet bevatten, zodat de consument duidelijk weet onder welk recht hij valt - dat van het land van de ondernemer of dat van het land van de consument. Dat betekent dat de ondernemer dit in zijn aanbod duidelijk moet maken en dat de consument hiermee uitdrukkelijk moet instemmen. Dit houdt ook in dat de consument in de gelegenheid moet zijn met een hyperlink de belangrijkste wettelijke regels en eventuele algemene voorwaarden te raadplegen.

Reclame
De CCA kan zich goed vinden in de eisen die de Europese Commissie wil stellen om reclame op internet doorzichtig en herkenbaar te maken, maar stelt niettemin dat dit nog geen voldoende waarborg is voor ordelijke commerciële communicatie op dit medium. Een goed werkende internationele regeling, bij voorkeur via zelfregulering, is van groot belang. Een goed voorbeeld noemt de CCA een gedragscode van de Europese brancheorganisatie voor direct marketing op het gebied van e-mail. Een dergelijke algemeen erkende vorm van zelfregulering zou naar haar oordeel moeten worden ondersteund door een wettelijk verplicht systeem voor bedrijven die daaraan niet deelnemen. De CCA vindt voorts dat er voor ongevraagde reclame via internet heldere internationale regels moeten komen.

Elektronisch contract
Volgens het voorstel van de Europese Commissie moet het mogelijk worden een contract elektronisch af te sluiten (dus zonder ondertekening). De ondernemer moet dan wel van tevoren beschrijven welke stappen nodig zijn voordat een elektronisch contract is afgesloten. Ook moet de consument toegang kunnen krijgen tot geldende gedragscodes. Met deze uitgangspunten gaat de CCA unaniem akkoord. Over de voorgestelde wettelijke zekerheden voor partijen bij het sluiten van een elektronische transactie denken partijen in de CCA verschillend.

Rol providers
De Europese Commissie wil service providers die passief informatie doorgeleiden, van aansprakelijkheid bij e-commerce uitsluiten. De CCA vindt dit te vergaand: een provider dient in actie te komen als hij serieus wordt geattendeerd op een mogelijke onrechtmatigheid. Dat is de hoofdlijn in Nederland en die functioneert in de praktijk goed.

Geschillen en rol overheid
De Europese Commissie ziet in haar voorstel een belangrijke taak weggelegd voor gedragscodes op basis van zelfregulering tussen marktpartijen, het stimuleren van administratieve samenwerking tussen lidstaten, en het makkelijker maken van grensoverschrijdende systemen van geschillenbeslechting. Hiermee kan de CCA instemmen, evenals met de specifieke eisen die de richtlijn stelt aan geschillenbeslechting buiten de rechter om. Deze voorstellen zijn volledig in lijn met de werkwijze in ons land van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en die van de Stichting Nederlandse Reclamecode, stelt de CCA.

Deel: ' Richtlijnvoorstel Europese Commissie bevordert e-commerce '
Lees ook