Rijksuniversiteit Groningen


Rijk moet winning beton- en metselzand beter coördineren

De voorziening in oppervlaktedelfstoffen, zoals beton- en metselzand, grind, kalksteen en klei, staat in ons land de laatste decennia steeds meer onder druk. Dit geldt vooral voor grootschalige ontgrondingen die het landschap blijvend veranderen en een gebied nadien een andere bestemming geven. Hier botsen belangen op het gebied van bouwnijverheid, landbouw, recreatie en natuur- en landschapsbehoud. Dit conflict is des te sterker aanwezig wanneer de gewonnen stoffen naar andere regio's of het buitenland worden afgevoerd. Technisch-planoloog Paul Ike pleit in zijn dissertatie over dit onderwerp voor een meer integraal beleid ten aanzien van de winning van oppervlaktedelfstoffen. Hij promoveert op 13 januari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Rijk moet volgens Ike sterker de rol van regisseur vervullen. Dit kan alleen als er meer zicht is op de toekomstige vraag naar en het aanbod van de belangrijkste bouwgrondstoffen op de langere termijn. Ike ontwierp daarom prognosemodellen die de vraag naar en het aanbod van beton- en metselzand in kaart brengen. Hij constateert daarbij dat een integrale aanpak alleen haalbaar is wanneer ook het beleid ten aanzien van de winning van bouwgrondstoffen in de ons omringende landen in het totaalbeeld betrokken worden. Het Rijk zou haar visie in dezen vast moeten leggen in een interdepartementale nota Bouwgrondstoffenvoorziening. Hierin moeten niet alleen milieu-aspecten, maar ook economische, ruimtelijke, juridische en technische gezichtspunten betrokken worden. Geruggensteund door een integraal ruimtelijk taakverdelingsplan ten aanzien van de winning van beton- en metselzand kan het Rijk, in het bijzonder het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, beter de open discussie met zowel belangenbehartigingsorganisaties en/of burgers als provincies aangaan. Als een dergelijk taakverdelingsplan voldoende status en draagvlak heeft, kan het gebruikt worden als grondslag voor een ministeriële aanwijzing. Ike verwacht overigens dat de noodzaak tot het geven van aanwijzingen zal afnemen naarmate de onderbouwing beter is.

Ike (Groningen, 1949) studeerde civiele techniek aan de TH Delft. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het Urban and Regional Studies Institute van de RUG.

Deel: ' Rijk moet winning beton- en metselzand beter coördineren '
Lees ook