Ministerie van Binnenlandse Zaken


Rijk ondersteunt gemeenten bij invoering euro

10 maart 1999
De planning en invulling van het europroject bij de rijksoverheid heeft ook gevolgen voor het eurotraject bij gemeenten. Dit betreft bijvoorbeeld de gevolgen van de invoering van de euro op de begroting van het gemeentefonds en daaraan gekoppelde informatievoorziening en betalingen. Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Zalm van Financiën hebben de gemeenten daarom een circulaire gezonden waarin zij deze informeren over de omvang en reikwijdte van het europroject. De circulaire biedt voorts een overzicht van de aanpak en planning van het europroject bij de rijksoverheid. De invoering van de euro in gemeenten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. De rijksoverheid heeft daarin een monitorende, ondersteunende en faciliterende taak. Daarom zullen tot en met het najaar van 2001 jaarlijks onderzoeken worden gehouden naar de stand van zaken van het europroject bij gemeenten. In oktober 1998 is deze Euromonitor voor de eerste maal uitgevoerd, waaraan vrijwel alle gemeenten hun medewerking hebben verleend. Het beeld dat uit deze monitor naar voren komt is divers. De grote steden (meer dan 100.000 inwoners) zijn goed op weg, maar ongeveer eenderde van de andere gemeenten meldden het afgelopen najaar weinig of geen voortgang. Uit de Euromonitor bleek tevens dat er grote behoefte bestaat aan concrete (management)informatie en een kader voor de gemeentelijke omschakeling. Doel van deze circulaire is te voorzien in deze behoefte en daarnaast ondersteuning te bieden bij het inwinnen van meer informatie. De eurocirculaire geeft daartoe een overzicht van organisaties, publicaties en Internetsites waar men terecht kan voor meer informatie over het europroject.

Relevante links:
De Eurocirculaire op de BZK site

Deel: ' Rijk ondersteunt gemeenten bij invoering euro '
Lees ook