Ministerie van Financin

Persbericht

PERS-2003-052

Den Haag, 07 maart 2003

Rijk subsidieert voor 22 miljard

Het Rijk keert in 2003 circa 22 miljard aan subsidies uit. Dit blijkt uit het rapport 'Zicht op subsidies' dat verstuurd is aan de Tweede Kamer. Verder is uit het rapport op te maken dat de tien grootste subsidieregelingen in Nederland ca. 56% van het totaal beschikbare subsidiebedrag beslaan. De resterende 44% wordt verdeeld over de overige 495 subsidieregelingen.

In het rapport 'Zicht op subsidies' wordt een inventarisatie gemaakt van subsidies die via departementale begrotingen aan derden worden verstrekt. Daarnaast is een beoordelingskader van de subsidieregelingen opgenomen. Hierdoor kan beter beoordeeld worden of een subsidie nog actueel en effectief is. Dit kader zal door de departementen worden gebruikt bij de reguliere evaluaties.

Voor het rapport 'Zicht op Subsidies' heeft het Subsidieoverzicht Rijksoverheid 2003 (SOR) als vertrekpunt gediend. Daarnaast zijn regelingen genventariseerd die niet in dit rijksbrede overzicht zijn opgenomen, maar wel onder de subsidiedefinitie zouden kunnen vallen.

Het rapport is geschreven naar aanleiding van de motie Van As tijdens de Algemene Financile beschouwingen.

Het rapport 'Zicht op Subsidies' is te vinden op de website van het ministerie van Financien:www.minfin.nl

-Aanbiedingsbrief Rapport Zicht op Subsidies

-Rapport Rapport Zicht op Subsidies

Zoekwoorden:

Deel: ' Rijk subsidieert in 2003 voor EUR 22 miljard '
Lees ook