Provincie Utrecht


Persbericht
21 september 1999

REACTIE OP RIJKSBEGROTING 2000
Gedeputeerde Staten van Utrecht: " Van ons mocht het een onsje meer zijn

Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden op de voor de provincie essentiële punten nog wel iets meer verwacht dan "Den Haag" vandaag bij de presentatie van de rijksbegroting 2000 bekendmaakte. In de sfeer van zorg, groen, verkeer & vervoer en cultuur kunnen Gedeputeerde Staten een zeker gevoel van teleurstelling niet helemaal onderdrukken. "De regering houdt zich - natuurlijk - aan de afspraken in het regeerakkoord, dus dat heeft onze instemming, maar extra investeringen boven de nu gepresenteerde toezeggingen hadden ons tot een wat groter enthousiasme kunnen brengen. Wij vinden de wachtlijsten en de files belangrijke problemen waarmee burgers geconfronteerd worden. De wachtlijsten oplossen en voldoende geld vrijmaken voor Randstadspoor, dat zijn concrete voornemens die we graag gehoord hadden". Aldus de reactie vanuit het provinciehuis In Utrecht op de rijksbegroting 2000. Hieronder per beleidsveld een wat meer gedetailleerde toelichting.

Openbare Orde en Veiligheid
Vanaf 2000 zal het budget rampenbestrijding worden verhoogd van 40 miljoen in 2000 naar 85 miljoen in 2003. Ook zal meer aandacht komen voor het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverlenende organisaties. Dit kan door het laten samenvallen van de regiogrenzen van diensten en door het samengaan van regionale besturen van brandweer en geneeskundige hulpverlening. Ook zal de nadruk meer komen te liggen op het voorkomen van rampen in plaats van op het bestrijden van rampen. Hiertoe zullen normen worden ontwikkeld als meetlat voor veiligheid (bijvoorbeeld voor infrastructuur en transport). GS zullen deze voornemens op de voet volgen.

Zorg: consistent beleid
Op het terrein van de ouderenzorg, de zorg aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en op het terrein van de GGZ levert deze miljoenennota een voortzetting van het regeerakkoord op. GS zijn natuurlijk verheugd over het extra geld voor knelpunten in de zorg: 480 miljoen om de wachtlijsten te bestrijden en extra geld om het werken in de zorg te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Het Utrechtse college had eigenlijk nog iets meer verwacht; ondanks de economische groei en gelet op het feit dat de Nederlanders steeds ouder worden en de problemen die er in de zorg nog steeds zijn en ook niet een-twee-drie opgelost zullen zijn, was er in Utrecht toch hoop op meer extra geld voor de zorg.

Meer geld voor de jeugdzorg
Bovenop de extras die vorig jaar al waren toegezegd, komt het kabinet nu vervroegd met de fiscalisering van de omroepbijdrage, die voor de jeugdzorg ingezet gaat worden. Voor de provincie Utrecht gaat het om zon 2,5 miljoen gulden. Dat is verheugend want ook hier speelt het probleem van de wachtlijsten. Positief vinden GS ook de rolverandering die het Rijk voor zichzelf ziet: steeds meer wordt de rol van regisseur in plaats van regelaar gekozen. De provincie herkent dit beeld en werkt zelf ook aan deze rol, die de overheid beter past in deze tijd. Daarbij past ook dat de provincie de taak krijgt uit te zoeken wat de beste inzet is voor de verdeling van deze middelen.

Positieve reactie op nieuw EZ-programma
GS reageren met instemming op het nieuwe fonds "Tender Investeringsprogrammas Provincies" (TIP) dat door het Ministerie van Economische Zaken in de Miljoenennota is aangekondigd. In dit stimuleringsprogramma komt tot 2004 jaarlijks 50 miljoen gulden aan rijksgeld beschikbaar voor projecten waarmee bedrijfslocaties kunnen worden verbeterd. Omdat het gaat om een fonds waarvoor bovendien cofinanciering door de lagere overheden wordt gevraagd, kan op deze wijze een extra impuls gegeven worden aan verbetering van het investeringsklimaat in Utrecht, aldus GS. Ook de provincie Utrecht wil aan dit nieuwe fonds bijdragen leveren en daarvoor putten uit het herstructureringsprogramma voor bedrijventerreinen dat komend najaar wordt vastgesteld. Aan dit provinciale programma zijn voor geïnteresseerde bedrijven en gemeenten interessante subsidiemogelijkheden verbonden. Een tweede voordeel van de nieuwe EZ-regeling is dat aan de provincie Utrecht gevraagd wordt om bij de beoordeling van projectaanvragen een ontwikkelingsvisie op het gebied van economie en bedrijvigheid te hanteren. Daardoor kunnen projecten zoveel mogelijk op alle mogelijke aspecten beoordeeld worden, zoals gevolgen voor het milieu, verkeer en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening
Begin 2000 verschijnt de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Deze dient een algemeen kader vanuit het Rijk te bieden, vindt de provincie Utrecht. Binnen dat algemene kader moeten landsdelen en provincies voldoende beleidsruimte hebben voor nadere uitwerking. De provincie Utrecht levert een actieve inbreng bij de totstandkoming van de Vijfde Nota. In mei verscheen Het Utrechts Perspectief, dat de provincie samen met het BRU, het gewest Eemland en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Veenendaal heeft opgesteld. Naast een discussienota over de Wet op de Ruimtelijke Ordening bereidt het kabinet ook een aparte nota over grondpolitiek voor. Deze zal nog dit jaar aan de Kamer worden aangeboden. De provincie juicht die aandacht toe en bepleit daarbij een aanpak die is gericht op het oplossen van bestaande knelpunten.

Landbouw en natuurbeheer
De provincie Utrecht maakt zich zorgen over de voortgang van de Reconstructiewet en de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Uit de Miljoenennota blijkt dat de Reconstructiewet niet per 1 januari 2000 in werking treedt, zoals de bedoeling was. Er wordt nu gestreefd naar een datum in de loop van 2000. Dat is wel erg vrijblijvend, vinden GS.
Ook de vorming van de EHS dreigt vertraagd te worden. Door de sterk stijgende grondprijzen verloopt de grondverwerving moeizaam. Om de EHS volgens planning te kunnen realiseren, zijn aanvullende middelen nodig. Het kabinet besteedt in de Miljoenennota echter geen aandacht aan deze problematiek, en stelt de benodigde aanvullende middelen niet beschikbaar.

Monumenten
GS zijn blij dat het Kabinet onderkend heeft dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de kanjers, de grote kostbare restauraties van monumenten. Voor de provincie Utrecht is belangrijk dat ook kasteel De Haar onder deze nieuwe Kanjerregeling valt.

Bereikbaarheid
De rijksbegroting en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) laten geen verrassingen zien. Het kabinet maakt geen ruimte vrij voor nieuw beleid. Wel erkent zij de problematiek van de toenemende mobiliteit en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid rond de grote steden en op de
achterlandverbindingen.
De provincie Utrecht wordt doorsneden door verschillende achterlandverbindingen en herbergt een van de vier grote steden. De regionale effecten van eventuele maatregelen op het hoofdwegennet vereisen een permanente betrokkenheid van de provincie Utrecht. De regering omarmt de verkenning nieuwe stijl zoals de provincie Utrecht die uitvoert voor de rijkswegen A28 en A27. Het bevreemdt de provincie overigens dat het kabinet zwaar inzet op het belang van de stadsgewesten, maar dat niet vertaalt naar een snellere realisatie van het stadsgewestelijk openbaar vervoer. Zo is in onze regio voor Randstadspoor slechts eenderde van het benodigde budget op de begroting gereserveerd.

A12-oost en HSL-oost niet gelijktijdig aangepakt Ronduit teleurstellend is dat de minister geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek de uitvoering van de A12-oost en de Hoge Snelheids Lijn (HSL)-oost gelijk te schakelen.
Als gevolg van het overleg dat de regio in december 1998 heeft gevoerd met de minister is voor de A12-oost wel 600 miljoen vrijgemaakt voor benuttingsmaatregelen, inclusief aansluiting van de rondweg Veenendaal op de A12.

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en transferia iets dichterbij Met het nieuwe MIT komen het HOV Amersfoort-Vathorst en enkele transferia in de regio dichterbij. Het kabinet trekt 70 miljoen extra uit voor een verdiepte oplossing van het te verdubbelen spoor bij Abcoude. Ook voor het moderniseren van fietsenstallingen bij stations komt is een fiks bedrag gereserveerd.

Rekening rijden
In de begroting gaat het kabinet uit van een gefaseerde invoering van rekeningrijden, te beginnen eind 2001 in één regio. Zoals bekend is de provincie Utrecht tegen rekening rijden.

Milieu voldoende aan bod
Gedeputeerde Staten zijn tevreden over de wijze waarop het onderdeel milieu in de Miljoenennota aan bod komt. Milieu is goed verweven in de diverse beleidsterreinen. GS vinden het positief dat milieu- en energiebesparend gedrag wordt gestimuleerd. De koppeling tussen het openstellen van de provinciegrenzen voor brandbaar afval per 1 januari aan een verhoging van de belasting op te storten brandbaar afval vinden GS positief. Hiermee worden bedrijfseconomische belangen voldoende verzekerd. Minder tevreden zijn GS met de bezuiniging van fl 10 miljoen in 2000 oplopend tot fl 30 miljoen in 2003 op het realiseren van afschermende maatregelen zoals geluidsschermen. GS maken zich zorgen over de haalbaarheid van het verminderen van het aantal geluidgehinderden in de provincie Utrecht.

Op natuurlijke wijze omgaan met water
Het beleid uit het nieuwe waterhuishoudingsplan van de provincie Utrecht is terug te vinden in de plannen van het Kabinet. Het op natuurlijke wijze omgaan met water en watersystemen staan wij als provincie sterk voor. Het aansluiten bij natuurlijke processen is ook voor Utrecht een belangrijke leidraad voor het toekomstig waterbeheer. Deze aanpak vraagt over het algemeen meer ruimte en mogelijk ander gebruik van de beschikbare ruimte. Dit zal zijn beslag moet krijgen in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. Duidelijk is dat de relatie tussen het water en de ruimtelijke ordening moet worden versterkt.
(Voor informatie: Susan van Vliet, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Terug

Deel: ' Rijksbegroting 2000 Liever onsje meer voor GS Utrecht '
Lees ook