Provincie Zuid-Holland


22 januari 1999

RIJN GOUWE LIJN OPLOSSING VOOR PROBLEMEN REGIO
conclusie verkenningennotitie

Een light-railverbinding van Gouda via Alphen aan den Rijn en het centrum van Leiden naar de kust de Rijn Gouwe Lijn - vormt een impuls voor de economie van de binnensteden in dat gebied én voor de kustrecreatie. Met deze geboden oplossing worden problemen in de bereikbaarheid en aantasting van de leefbaarheid effectief bestreden. Die conclusie staat in de vandaag verschenen Verkenningennotitie Rijn Gouwe Lijn Oost. Minister Netelenbos ontving de notitie vandaag uit handen van gedeputeerde T. Jansen, voorzitter van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg Rijn Gouwe.

De problemen die met name opgelost kunnen worden met de komst van de Rijn Gouwe Lijn zijn de bereikbaarheid, de aantasting van het leefklimaat en de lage kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer.

De studie is verricht in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De verkenning is de eerste studiefase in het MIT.

Na de verkenning volgen de planstudie- en de uitvoeringsfase.

Kansrijke varianten
In de verkenningenstudie zijn de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg en de exploitatie van de Rijn Gouwe Lijn. Hiervoor zijn 5 rekenmodellen ontwikkeld. De varianten 2 en 4 blijken het meest kansrijk en worden voorgedragen voor verdere uitwerking in de planstudiefase.

De ambitie van de provincie en de gemeenten in de regio komt het meest overeen met variant 4"light rail compleet". In deze variant wordt de spoorlijn Leiden-Alphen beter benut en het centrum van Leiden ontsloten, het drukke busverkeer in de binnenstad kan daardoor worden beperkt. Deze variant biedt doorgaande verbindingen vanaf Gouda tot aan de kust in Katwijk en Noordwijk. De lijn betekent een krachtige impuls voor het economisch functioneren van de binnensteden en de kustrecreatie. Voor ruim 400 miljoen gulden ontstaat een hoogwaardige en efficiënte openbaarvervoersverbinding van ruim 50 kilometer lengte, met meer dan 30 haltes en een kostendekkingsgraad van boven de 70%. De Rijn Gouwe lijn sluit in deze vorm goed aan op harde bouwlocaties die gepland of in uitvoering zijn. Desgewenst kan de lijn op termijn ook benut worden voor de ontsluiting van zachte bouwlocaties, bijvoorbeeld Valkenburg, Zoeterwoude of Gouda-Westergouwe. Ted Jansen: " Het al eerder geconstateerde draagvlak in de regio is nog steeds nadrukkelijk aanwezig, maar het wordt wel zaak om met concrete resultaten te komen, want diverse gemeenten hebben inmiddels een tracéreservering in hun bestemmingsplannen opgenomen."

Variant 2 "light train" is bescheiden van opzet en beperkt zich tot de bestaande spoorlijn tussen Gouda en Leiden en blinkt uit door een hoge kosteneffectiviteit. Met een relatief beperkte investering van circa 85 miljoen gulden wordt een aanzienlijke verbetering van het openbaar vervoer ten oosten van Leiden mogelijk. De frequentie wordt verhoogd en er komen nieuwe haltes in onder meer Zoeterwoude en Hazerswoude. In deze variant wordt een verdere ontwikkeling naar een omvangrijker lijnensysteem zoals in variant 4 echter bemoeilijkt. De materieelsoort "light train" is namelijk gebonden aan het spoor, terwijl "light rail" zowel op het spoor als op straat toepasbaar is.

Het Gebundeld Bestuurlijk Overleg beveelt aan om in de planstudiefase te onderzoeken of variant 2 kan worden uitgevoerd met het systeem "light rail". Deze variant zou dan als eerste fase van variant 4 kunnen werken.

In de verkenningennotitie is ook opgenomen de verbinding van station Alphen aan den Rijn naar de woonwijk Ridderveld (in variant 4). Gelet op de verhouding tussen investeringen en opbrengsten is aanleg van dit pootje volgens deze studie niet rendabel. Dit voorjaar verschijnt ook de rapportage Rijn Gouwe Lijn West. Daarin wordt verband gelegd met de problematiek van het wegverkeer binnen en ten westen van Leiden.

Vervolg
Het is nu aan de Minister om een besluit te nemen het project Rijn Gouwe Lijn Oost op te nemen in de volgende studiefase de zogenaamde planstudiefase - van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van haar ministerie. Na de planstudie is besluitvorming over de uitvoering aan de orde. In 2003 kunnen vervolgens de eerste lightrailvoertuigen rijden.

0-0-0-0-0-0

Deel: ' Rijn Gouwe Lijn oplossing voor problemen regio '
Lees ook