Rijn-West stelt Agenda Waterkwaliteit 2016-2021 vast

Gewasbescherming en meststoffen blijven speerpunt bij aanpak waterkwaliteit

Rijn-West stelt Agenda Waterkwaliteit 2016-2021 vast

Een grotere focus op gewasbeschermingsmiddelen, verbreden van de succesvolle aanpak van meststoffen en meer samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven bij maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit. Dat zijn enkele hoofdpunten uit de Agenda Waterkwaliteit 2016-2021 die het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West op 29 oktober heeft vastgesteld.

Op dezelfde datum besloot het Bestuurlijk Overleg het Pact van Parijs te ondertekenen, waarmee ze aandacht van de komende Klimaatconferentie van Parijs vraagt voor de gevolgen voor water van de klimaatverandering. Zie https://www.inbo-news.org/inbo/international-initiatives/article/water-and-adaptation-to-the

Belangrijke focus van de Agenda Waterkwaliteit Rijn-West is de aanpak van de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen in het water en de waterkwaliteit van kasgebieden. Hier komen nog overschrijdingen voor van vele malen de afgesproken norm. Een belangrijke mijlpaal wordt de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven in 2018. Ook verminderen van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren en gemeenten blijft aandacht vragen.

Rijn-West zet de succesvolle aanpak van meststoffen in het oppervlakte- en grondwater voort. Er zijn in overleg met de agrarische sector inmiddels veel kansrijke maatregelen in beeld gebracht. In de komende periode gaat het er om deze breed toe te passen.

De samenwerking bij het vrijmaken van routes voor trekvissen zoals zalm, aal en stekelbaars wordt voortgezet, ook met nieuwe initiatieven zoals in het gebied rond de Nieuwe Waterweg. Daarbij is ook aandacht voor herstel van leefgebieden. Deze samenwerking levert steeds zichtbaarder resultaten op. Een gezonde visstand is kenmerk voor een goede waterkwaliteit. Omdat vissen zich houden niet aan grenzen tussen waterschappen, provincies of andere overheden, is de samenwerking in Rijn-West hiervoor erg belangrijk. Voor nieuwe bedreigingen voor de waterkwaliteit, met name medicijnresten en microplastics, moet de komende periode een aanpak worden ontwikkeld. Dit kan alleen door de hele keten te betrekken, van productie tot waterzuivering. In veel natuurgebieden zijn verdere maatregelen tegen verdroging nodig.

De Agenda Waterkwaliteit geeft de hoofdlijnen voor het werken aan schoon en gezond water in de komende 6 jaar, de 2e uitvoeringsperiode van de Kaderrichtlijn Water. Hierin zetten de 4 provincies, 8 waterschappen, ruim 150 gemeenten, Rijkswaterstaat en de Ministeries van Infrastructuur&Milieu en Economische Zaken hun succesvolle samenwerking in Rijn-West voort. Er zijn in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, maar er ligt nog steeds een flinke opgave. Daarom zal in de komende 6 jaar ruim 390 miljoen euro worden geïnvesteerd in KRW-maatregelen voor grond- en oppervlaktewater. Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving wijst uit, dat het aantal wateren dat nu goed scoort op ruim 20% ligt voor waterplanten en macrofauna, en bijna 40% voor algen en vissen. De ambitie van de partners in Rijn-West is en blijft het verbeteren van de waterkwaliteit in meren, sloten, kanalen en het grondwater met als einddoel een betere leefomgeving voor mens, dier en plant. Gebiedsgericht maatwerk is daarbij het uitgangspunt. In gebieden met grote aanvoer van stoffen uit natuurlijke bronnen zoals zoute kwel kan dat leiden tot andere doelstellingen dan daar waar menselijk handelen de oorzaak is.

Deel: ' Rijn-West stelt Agenda Waterkwaliteit 2016-2021 vast '


Lees ook