expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MINVenW: RIJNOEVERSTATEN ONDERTEKENEN RIJNVERDRAG

Rijnoeverstaten ondertekenen Rijnverdrag

Op 12 april 1999 wordt in Bern, Zwitserland een nieuw Rijnverdrag ondertekend. Dit verdrag dat beoogt de Rijn te beschermen, wordt ondertekend door de vijf Rijnoeverstaten: - Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland - en de Europese Gemeenschap. Met de ondertekening van dit nieuwe Rijnverdrag stellen de Rijnoeverstaten opnieuw een maatstaf voor de internationale samenwerking op het gebied van waterbeheer. De uitvoering van het verdrag is in handen van de Internationale Rijn Commissie.

Aandachtspunten binnen Rijnverdrag
Het te ondertekenen verdrag is breder van opzet dan eerder getekende verdagen die zich richten op vervuiling en bestrijding. In het huidige verdrag staan afspraken vastgelegd over het voorzorgsbeginsel, bestrijding aan de bron, het .de vervuiler-betaalt-principe., en het preventie- en compensatiebeginsel.

Een belangrijke doelstelling binnen het verdrag is het behoud van de water- en sedimentkwaliteit. Hierdoor kan verder ecologisch herstel optreden en kan het gebruik van Rijnwater voor de drinkwatervoorziening veilig worden gesteld. Ook dient de sedimentkwaliteit zodanig verbeterd te worden dat het zonder schade gestort kan worden als baggerspecie. Daarnaast is er aandacht voor de bescherming van planten, dieren en biodiversiteit door behoud, verbetering en herstel van de natuurlijke functie van stromend water. Ook is er aandacht voor geïntegreerde voorzorgs- en beschermingsmaatregelen tegen hoogwater, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische randvoorwaarden.

Nieuw binnen het verdrag is dat het grondwater dat direct in verbinding staat met de Rijn, vanaf heden ook tot het werkingsgebied valt van het verdrag. Daarnaast kunnen voortaan ook non-gouvernmentele organisaties (NGO.s) officieel tot de vergaderingen van het Internationale Rijn Commissie (IRC) worden toegelaten.

Uitvoering verdrag
De uitvoering van het verdrag is in handen van de Internationale Rijncommissie (IRC). De IRC, opgericht in 1950, is ÄÄn van .s werelds oudste riviercommissies en heeft in het verleden al vaak als voorbeeld gediend voor de oprichting van andere riviercommissies in Europa, zoals bijvoorbeeld de Elbe, Donau, Oder, Maas en de Schelde.

Moniek Bluyssen: 070-3517112 of semafoon: 06-57584191


12 apr 99 15:03

Deel: ' Rijnoeverstaten ondertekenen Rijnverdrag '
Lees ook