Ingezonden persbericht

Rijnsburgse peuterspeelzaal bedreigd met sluiting

RIJNSBURG, 15-10-2001 --
Op 11 oktober 2001 heeft het stichtingsbestuur van peuterspeelzaal "De Dreumes" Rijnsburg besloten dat, tenzij de gemeente Rijnsburg haar toezeggingen nakomt en gevraagde verbeteringen doorvoert, het voltallige bestuur opstapt per januari 2002. Het bestuur doet dit met pijn in het hart en beseft dat jaarlijks 450 peutertjes de waardevolle bijdrage van een peuterspeelzaal op hun ontwikkeling dreigen te missen. Echter vanaf 2002 kan het bestuur van De Dreumes de van een peuterspeelzaal te verwachten kwaliteit en veiligheid niet langer garanderen.

Al een aantal jaar kampt De Dreumes met tekorten in de exploitatie van de peuterspeelzaal. Grondig onderzoek bracht begin 2001 de volgende oorzaken aan het licht:
1. Te krap begroten door De Dreumes. De meeste posten zijn tot en met 2001 meer dan 10% te krap begroot;
2. De te lage gemeentelijke subsidie. In vergelijking met vergelijkbare peuterspeelzalen ontvangt De Dreumes nog geen 25% van de gebruikelijke subsidie;
3. De te dure accommodatie die -nog afgezien van de belabberde kwaliteit- ver boven de marktprijs wordt verhuurd door de gemeente Rijnsburg. Eén en ander komt op een extra kostenpost van 20.000 gulden per jaar te staan. Het afgelopen jaar zijn daar steeds grotere problemen in verband met het nalaten van onderhoud aan de accommodatie door de gemeente Rijnsburg, bijgekomen.

Het bestuur van De Dreumes heeft intensief overleg gevoerd met de gemeente om ten aanzien van bovenstaande punten tot een oplossing te komen. Tot op heden is dit niet gelukt. De laatste hoop is gevestigd op de commissie Welzijn en Zorg en de raad van de gemeente Rijnsburg, die respectievelijk 31 oktober en 8 november vergaderen.

Veiligheid
In februari 2001 is door De Dreumes al een brief gezonden aan de Rijnsburgse gemeenteraad en zijn ook raadsleden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de peuterspeelzaal aan de Valkenburgerweg in Rijnsburg. De behandeling van de brief in de raad en de daarop volgende besprekingen met CDA-wethouder Den Heijer hebben echter onvoldoende resultaat gehad. Ondanks het feit dat de laatste gedeeltelijke GGD-controle van de accommodatie in juni 1999 plaatsvond en bedoeld was als afronding van de controle van 1994, sprak wethouder Den Heijer in de gemeenteraadsvergadering van april over regelmatige controles die namens de gemeente worden uitgevoerd. Ook op een schriftelijke sommatie in april om de meest dringende zaken genoemd in de GGD-controle aan te pakken is tot op heden niet afdoende gereageerd. Eerst op 18 september is een B&W-besluit genomen om een gedeelte van het achterstallig onderhoud aan te pakken. Toen was de vertraging van de verhuizing van De Dreumes naar het nieuwe Multifunctionele complex in de Horn met minimaal een jaar al bekend. Het bestuur van peuterspeelzaal De Dreumes neemt met nadruk afstand van deze manier van politiek bedrijven. Op de bijeenkomst begin oktober waarin de participanten werden ingelicht door de gemeente over de vertraging van minimaal een jaar in de bouw van het Multifunctionele complex in de Horn werden aan de aanbieder van de kinderopvang, SZK, direct alternatieven gepresenteerd in de vorm van vrijkomende schoollokalen. Over alternatieve huisvesting voor het peuterspeelzaalwerk was nog niet nagedacht door CDA-wethouder Den Heijer.

Subsidie
Op de ingediende begroting over 2002 van De Dreumes heeft het college zonder opgaaf van redenen een bedrag van 45.000 gulden gekort. Geld om wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen te treffen en veilig speelgoed en nieuw meubilair aan te schaffen is er onvoldoende. De gemeente heeft De Dreumes zelfs een verzoek gedaan ontheffing te vragen van de wettelijke verplichte welzijnsrisico-inventarisatie. Dit terwijl de arbodienst hiervan geen ontheffing kan en mag verlenen.

Alternatieven
Het bestuur ziet geen alternatieven. Het onderbrengen van het peuterspeelzaalwerk bij SZK of een andere kinderopvangorganisatie werkt slechts kostenverhogend door de gescheiden financieringsstructuur. Doordat meebetaald dient te worden aan de overhead nemen de kosten met 30.000 tot 50.000 gulden per jaar toe, zonder dat er ook maar iets binnen de muren van de peuterspeelzaal verandert.

Verbeteringen
De Rijnsburgse peuters verdienen het om veilig gehuisvest te zijn. Dit houdt in:
* Uiterlijk begin 2003 andere behuizing dan de huidige gebouwtjes;
* Voor het einde van 2001 dient de huidige behuizing grondig opgeknapt te worden en akkoord bevonden te worden door een onafhankelijke instelling;
* Het college van B&W dient de korting van 45.000 gulden op de begroting over 2002 van De Dreumes ongedaan te maken;
* Tot slot dient het college de huur van de accommodatie terug te brengen tot een redelijk bedrag.
Het personeel is inmiddels ingelicht over het besluit van het bestuur om te stoppen. De ouders worden vandaag 12 oktober ingelicht.

Deel: ' Rijnsburgse peuterspeelzaal bedreigd met sluiting '
Lees ook