Gemeente Rijswijk

Uitslag verkiezingsenquête:
Rijswijkse jongeren tonen politieke betrokkenheid

Rijswijk, 7 juni 2002

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei heeft de gemeente Rijswijk een enquête uitgezet onder jongeren die dit jaar voor het eerst mochten stemmen. In totaal hebben ruim 1200 jongeren een enquêteformulier toegestuurd gekregen. Tot nu toe namen 198 jongeren de moeite om de enquête in te vullen en terug te sturen. De gemeente is blij met deze respons van ruim 16 procent. De gemeente wilde weten of jongeren waren gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart en zo niet, waarom niet. Driekwart van de geënquêteerden geeft aan te hebben gestemd. Als belangrijkste redenen waarom niet werd gestemd, wordt genoemd: "te druk". Van de jongeren geeft 32 procent aan politiek zeer geïnteresseerd te zijn. Het deel dat aangeeft weinig tot niet geïnteresseerd te zijn in de politiek ligt op 16%. Op de vraag of bij de Tweede Kamerverkiezingen van het pas verworven stemrecht gebruik zou worden gemaakt, wordt door ruim 90 % van de jongeren positief geantwoord.
De kwaliteit van het ontvangen documentatiemateriaal van de overheid krijgt van de jongeren gemiddeld een zesje.
De open vraag over het meer betrekken van jongeren bij de politiek levert diverse interessante opmerkingen op.

Een korte samenvatting:
"Meer gerichte informatie aan jongeren sturen over onderwerpen die jongeren interesseren waardoor ze ook echt geïnteresseerd raken en gaan nadenken over de politiek"; "Er moet in de politiek meer de taal van de jongeren gebruikt worden. Meer informatie over hoe ze iets kunnen zeggen in de politiek over wat ze graag willen hebben in de buurt";
"Op de basisscholen en het voortgezet onderwijs moet (meer) aandacht aan politiek worden gegeven. Jongeren moeten zich bewust worden dat democratie in de wereld niet vanzelfsprekend is": "Informeer jongeren niet alleen tijdens/rond verkiezingen";
"Zorg voor een nieuwe Pim"; "Het programma `Lijst 0' vind ik een goede manier om de politiek voor jongeren aantrekkelijk te maken, ook vind ik het belangrijk te weten op welke personen ik kan stemmen, ik wil gezichten zien bij onbekende en bekende namen". Tot slot een reactie die alle genoemde aspecten in zich verenigt: "Jongeren moeten beter worden voorgelicht over de verschillende politieke partijen en hun standpunten; de politiek moet aantrekkelijker gemaakt worden voor de jongeren; duidelijke taal kan de jeugd er meer bij betrekken en blijf vooral naar de mening van jongeren vragen".
Deze opiniepeiling onder een klein deel van de Rijswijkse jongeren toont aan dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in de politiek, maar dat zij behoefte hebben aan begrijpelijke informatie over de politieke partijen en het politieke systeem in Nederland.

Jongerenraad

De Rijswijkse Jongerenraad die het college van b&w onder meer adviseert over de wijze van communiceren met jongeren, gaat met de uitkomst van deze enquête aan de slag. Zij zullen aanbevelingen doen over de wijze waarop jongeren in Rijswijk meer bij de politiek betrokken kunnen worden.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Rijswijkse jongeren tonen politieke betrokkenheid '
Lees ook