Partij van de Arbeid


Rik Hindriks vindt oproep aan bedrijven over A4-Noord prematuur
3 februari 2000 PvdA-voorlichting

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft bedrijven opgeroepen om ideeën te leveren voor een snelle aanleg van de A4 tussen Delft en Vlaardingen/Schiedam. De komende twee maanden wil de minister nagaan welke bedrijven interesse hebben om samen met de overheid de A4 aan te leggen. De PvdA-fractie vindt het prematuur om op dit moment bedrijven uit te nodigen omdat hen onvoldoende duidelijkheid kan worden geboden.

PvdA-woordvoerder Rik Hindriks: 'De uitkomst van het debat over nut en noodzaak van de A4-Noord kan pas echt gevoerd worden bij de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is conform de Kameruitspraken over Publiek-Private Samenwerking (PPS) ongewenst om bij zo grote onzekerheid bedrijven te vragen kosten te maken voor het indienen van voorstellen. Dat schept verwachtingen die de overheid niet kan nakomen en leidt tot negatieve ontwikkeling van mogelijkheden voor het toepassen van PPS.'

De PvdA-fractie vindt dat eerst vastgesteld moet worden of er in het kader van de ruimtelijke inrichting behoefte is aan de verbinding tussen Delft en Vlaardingen/Schiedam. Dat is op dit moment niet het geval. Verder moet aan bedrijven alleen gevraagd worden om voorstellen te doen als de overheid tevoren de wenselijkheid heeft vastgesteld en de condities heeft bepaald. Tot die condities moet in ieder geval behoren dat er een Kameruitspraak ligt over de eisen aan inpassing, zoals bijvoorbeeld volledige ondertunneling.

De PvdA-fractie heeft al eerder aangegeven dat, gezien het belang van het behoud van de kwaliteit van Midden-Delfland, onder andere voor de leefbaarheid en dus de economie van Rijnmond, er nu geen sprake kan zijn van aanleg van een weg die Midden-Delfland aantast. Alvorens te besluiten over de wenselijkheid is een onderzoek gewenst naar alternatieven, zoals de Westlandroute en A13/16. De PvdA vindt dat investeringen in weginfrastructuur alleen zinvol is als daarmee het gehele systeem verbetert. Het is zeer de vraag of dat met de A4-Noord het geval is. Alternatieven lijken een betere oplossing te bieden. In het nota-overleg over het MIT in december heeft Hindriks zich uitgesproken tegen de A4-Noord op dit moment en medegedeeld de eis te stellen dat zo er al sprake is van aanleg de A4-Noord deze geheel ondertunneld (dus ook onder Midden-Delfland) aangelegd dient te worden en volledig privaat gefinancierd.

Deel: ' Rik Hindriks Oproep aan bedrijven over A4-Noord prematuur '
Lees ook