Persbericht van het ministerie van LNV, 12 januari 1999

Ringrot in Nederlandse aardappelteelt

Tijdens de routinematige toetsing van de Plantenziektenkundige dienst van Nederlandse pootaardappelen is de bacterieziekte ringrot aangetroffen. Het is de eerste keer dat ringrot in Nederlandse aardappelen is aangetoond. Alle tot nu toe beschikbare gegevens wijzen op een geïsoleerde besmetting. Diepgaand onderzoek naar de oorzaak van deze uitbraak vindt plaats en zal naar verwachting minimaal vier weken in beslag nemen.

Iedere lidstaat van de EU voert ter bestrijding van ringrot onderzoek uit in de aardappelteelt naar het voorkomen van de bacterieziekte ringrot. In Nederland kwam ringrot niet voor, echter in een aantal lidstaten waaronder Duitsland en Denemarken komt ringrot wel voor in de aardappelteelt. Reden voor Nederland om de toetsing op ringrot de afgelopen jaren te intensiveren. Van het oogstseizoen 1997 zijn ongeveer 7500 aardappelmonsters op ringrot getoetst en vrij bevonden. Van het oogstseizoen 1998 zijn tot nu toe 6300 monsters getoetst. Hierbij is nu in één monster van het ras Ottena de aanwezigheid van ringrot bevestigd. Het betreft een partij pootgoed die als eigen nateelt is geteeld in Overijssel nabij de grens met Duitsland. Alle klonaal verwante partijen zijn getoetst en vrij bevonden van ringrot. De bovenstaande resultaten wijzen op een op zich staande besmetting. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor verspreiding van ringrot in Nederland. Het uitroeien van de besmetting en het voorkomen van verdere verspreiding vindt plaats volgens Europese eisen. Dit houdt onder meer in dat de besmette partij wordt vernietigd, de overige partijen pootgoed van het besmette bedrijf hun pootgoedbestemming verliezen en dat op het besmette perceel een teeltverbod komt van drie of vier jaar.


Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending: https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Ringrot in Nederlandse aardappelteelt '
Lees ook