Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Risico's op het spoor in kaart gebracht

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft een 'risicoatlas spoor' uitgebracht. De risicoatlas brengt de externe veiligheid van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor voor heel Nederland in beeld. De gebruikte informatie over de hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen dateert uit 1998. In grote lijnen zijn deze gegevens goed bruikbaar voor een inzicht in de huidige situatie op het spoor. Aangezien zich voortdurend wijzigingen in een transportsysteem voordoen, zal er regelmatig een nieuwe atlas worden uitgebracht. In de risicoatlas staat uitsluitend informatie over baanvakken en niet over spoorwegemplacementen. Kennis over risico.s van emplacementen is vastgelegd in het PAGE-project - Plan van Aanpak Goederen Emplacementen - .

De atlas dient als hulpmiddel voor de overheid om beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor te ontwikkelen. Tevens kan de atlas door gemeenten en provincies worden gebruikt om mogelijke externe veiligheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en te betrekken in hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen rond het spoor.

Gebruik van de atlas maakt duidelijk waar maatregelen moeten worden genomen en/of waar ruimtelijke beperkingen gelden langs het spoor. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn inmiddels initiatieven genomen om maatregelen uit te werken. Dit betreft onder andere een regulering van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en intensief overleg tussen het ministerie en vervoerders en verladers om te komen tot verbeterpunten voor dit vervoer.

In 1997 is reeds een risicoatlas voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg gemaakt.

Yvonne de Keulenaar, 070 - 351 6582

23 aug 01 09:43

Deel: ' Risico's op het spoor in kaart gebracht '
Lees ook