LEI

persbericht / nr. 1697

10-juli-2002

Risicoanalyse voor veehouderijbedrijven krijgt vorm

De overheid wil meer inzicht in de risico's die de veehouderij oplevert voor voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Het ministerie van LNV ontwikkelt hiervoor een systeem van veterinair toezicht, gebaseerd op periodieke informatie uit het veehouderijbedrijf. In opdracht van het ministerie heeft het LEI samen met de sector een methode ontworpen voor zo'n periodieke rapportage. Uitgaande van de belangrijkste gevaren voor veiligheid, gezondheid en welzijn, zijn risico-indicatoren geformuleerd. Per bedrijf kan periodiek worden vastgesteld hoe het scoort op elk van deze indicatoren. Een wezenlijk kenmerk van het systeem is dat de gekozen indicatoren direct en objectief waarneembaar zijn. Dit voorkomt mogelijke discussies tussen veehouder en rapporterende dierenarts over inschattingsverschillen.

Opzet van het systeem
Voor melkvee- en varkensbedrijven hebben de onderzoekers in overleg met veehouders en dierenartsen een veertigtal indicatoren voor het optreden van risico's gekozen. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op de mate waarin dierziektes op een bedrijf voorkomen, de hygiënische uitrusting van het bedrijf en het geneesmiddelengebruik. De basisgegevens kunnen periodiek door de dierenarts op het bedrijf worden geregistreerd aan de hand van een protocol. Hierbij is uitdrukkelijk gekozen voor objectief waarneembare indicatoren, waardoor interpretatieverschillen tussen dierenarts en veehouder worden voorkomen. Opslag en verwerking van de gegevens zou centraal kunnen gebeuren. Door middel van wegingcijfers worden de waarnemingen samengevoegd tot drie indicatoren voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid. Uiteindelijk kan hieruit één score voor het bedrijf als geheel worden bepaald. De overheid wil deze informatie gebruiken voor een beter inzicht in de ontwikkeling van risico's op veehouderijbedrijven en zo nodig voor het ontwikkelen van normen op dit gebied. Veehouders kunnen dezelfde informatie benutten om het eigen management te verbeteren.

Invoering
Het waarnemingssysteem is nu bij wijze van proef uitgewerkt voor de melkveehouderij en varkenshouderij, maar kan ook in andere sectoren worden toegepast. De overheid wil uiteindelijk een monitoring voor alle dieren die bestemd zijn voor consumptie. Ze streeft daarbij naar een situatie waarin betrouwbare ketengarantiesystemen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilige voedselproductie, zodat de controle door de overheid kan worden beperkt. Bij de invoering van het systeem zal goed moeten worden gecommuniceerd met veehouders en dierenartsen. Een belangrijk aandachtspunt vormt de administratieve belasting voor zowel dierenartsen als veehouders. Deze belasting kan waarschijnlijk worden beperkt door toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Het draagvlak voor de veterinaire bedrijfsmonitoring kan worden versterkt door invoering van een bonus-malussysteem. De bonus kan liggen in een meerwaarde voor het product, maar ook in een vermindering van de administratieve druk of van andere verplichtingen. Zo zou bij de slachtkeuring en de daarvoor geldende tarieven een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen bedrijven op basis van hun risicostatus.

---

Risicobeoordeling veiligheid veehouderijbedrijven; Een instrument ter beoordeling van gegevens uit veterinaire bedrijfsmonitoring. Bekijk het rapport: 5.02.08.

Deel: ' Risicoanalyse voor veehouderijbedrijven krijgt vorm '
Lees ook