RIVM

VPR/01/99
20 januari 1999

RIVM neemt afstand van beweringen dat milieuresultaten oneerlijk zouden zijn.

Het RIVM streeft er met alle mogelijke middelen naar om eerlijke informatie over de toestand van het milieu te geven. De onvermijdelijke onzekerheden over die toestand worden zo klein mogelijk gemaakt door een optimale combinatie van computermodellen en metingen. Het desondanks blijven bestaan van dergelijke onzekerheden kan niet worden uitgelegd als het geven van oneerlijke informatie. Het RIVM neemt dan ook afstand van recente beweringen dat de RIVM-milieuresultaten "oneerlijk" zouden zijn.

Het werk van het RIVM is vanaf het begin van haar bestaan gebaseerd op de combinatie van computermodellen, die de verspreiding van stoffen door het milieu beschrijven, en omvangrijke meetprogramma's die de gegevens leveren om die modellen te controleren. Op basis van die gegevens worden dan de modellen dan weer verbeterd. Zo bleek uit metingen dat de ammoniak-concentratie in de buitenlucht (met name t.g.v. het uitrijden van mest) onveranderd bleef, terwijl de modellen juist een verlaging van de concentratie aangaven. Deze discrepantie is in de Milieubalans aangegeven. Momenteel wordt in samenwerking met andere instituten nader onderzoek gedaan., om de modellen te verbeteren.

De mogelijkheden voor het uitvoeren van metingen zijn echter praktisch en financieel beperkt. Dit is overigens een principieel probleem bij alle wetenschapsbeoefening en betreft dus niet alleen het milieuonderzoek. Het RIVM-milieuonderzoek geeft jaarlijks al 25 a 30 % van haar budget uit aan meetprogramma's. Daarbij wordt hoge prioriteit gegeven aan de meting van belangrijke "eindpunten", bijvoorbeeld de werkelijke luchtverontreiniging in binnensteden, en de uitspoeling van stoffen onder landbouwgronden.

Om te voorzien in de dus altijd beperkt mogelijkheden om de modellen d.m.v. metingen te toetsen, wordt daarnaast gewerkt aan een zo groot mogelijke wetenschappelijke overeenstemming ("consensus") over de te gebruiken modellen. RIVM werkt daartoe samen met vele instituten en universiteiten in binnen- en buitenland. Een deel van de gebruikte modellen wordt in samenwerking met vele internationale instituten gebruikt op Europees en mondiaal vlak. Daarbij wordt de meest actuele stand van kennis in de modellen verwerkt.

Op basis van deze, door veel wetenschappers gedeelde inzichten, en de onvermijdelijk beperkte toetsing van die inzichten aan meetgegevens, wordt "eerlijke" informatie over de toestand van het milieu verschaft. Dat neemt niet weg dat toekomstverwachtingen die middels modelberekeningen totstandkomen per definitie onzekerheidsmarges kennen. De discussie over klimaatverandering illustreert het blijvend bestaan van dergelijke onzekerheden. Het kan echter niet zo zijn dat het bestaan van deze principiele onzekerheden wordt uitgelegd als het geven van oneerlijke informatie.

Nadere informatie: RIVM afd. Voorlichting
Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven tel. 030-2742560, fax: 030 - 274 4441
email: Annette.Lijdsman@rivm.nl
_________________________________________________________________

De beschuldiging stond in Trouw

Zoekwoorden:

Deel: ' RIVM informatie over milieuresultaten niet 'oneerlijk' '
Lees ook