RIVM

RIVM overlegt met geschorste medewerker

VPR/03/99
25 februari 1999

Hedenochtend is op het Ministerie van VWS door het RIVM gesproken met de raadsman van de geschorste medewerker. De schorsing vond plaats naar aanleiding van door hem in een interview in Trouw van

20 januari geuite beschuldigingen jegens het milieuonderzoek van het RIVM (misleiding, leugen en bedrog, manipulatie van cijfers ten gunste van de politieke opdrachtgever) alsmede het naar buiten brengen van een gesprek met een leidinggevende.

Bij het overleg werd tevens betrokken de uitspraak van de President van de Arrondissementsrechtsbank te Utrecht van 24 februari jl. Hierin wordt de duur van de schorsing bepaald tot 3 maart 1999.

Voor het Ministerie van VWS, waaronder het RIVM ressorteert, vormen de ongefundeerde uitspraken aanleiding tot het met betrokkene bespreken van te overwegen maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat betrokkene verklaard heeft nimmer het oogmerk gehad te hebben het RIVM te beschadigen. Een terugkeer naar het RIVM in een passende functie is niet uitgesloten.

Uiterlijk 2 maart a.s. zal het Ministerie aan betrokkene zijn standpunt schriftelijk mededelen. De op 20 januari opgelegde schorsing kan dan op die datum worden opgeheven.

Het gebeurde vormt voor de RIVM-directie aanleiding tot het benoemen van een vertrouwenspersoon die kan fungeren als intermediair tussen de instituutsleiding, de Commissie van Toezicht en een onderzoeker die kritiek heeft op de wijze waarop onderzoek moet worden uitgevoerd en hiervoor naar zijn of haar mening onvoldoende begrip ondervindt.

Naar verwachting zal een betreffende procedure per 1 april a.s. kunnen ingaan.

Nadere informatie: RIVM afd. Voorlichting
Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven tel. 030-2742560, fax: 030 - 274 4441
email: Annette.Lijdsman@rivm.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' RIVM overlegt met geschorste medewerker '
Lees ook