Actueel

Persbericht: Rochelle Rikkers opgenomen in kinderpsychiatrisch centrum.

Bron: Rechtbank Dordrecht

Datum actualiteit: 10-07-2002

De rechtbank Dordrecht heeft vandaag de gezinsvoogdij-instelling gemachtigd om Rochelle Rikkers te laten opnemen in een AWBZ-instelling, te weten een centrum voor kinderpsychiatrische- en psychotherapeutische behandeling. Die opname bleek nodig te zijn, omdat Rochelle op school en in het pleeggezin waar zij tot voor kort verbleef, ernstig probleemgedrag vertoonde. Zij probeerde zichzelf te bezeren, kwam soms angstig en soms dwingend over, en het bleek voor de pleegouders niet goed mogelijk haar te laten deelnemen aan het gezinsleven. Intensieve begeleiding van dit pleeggezin om het probleemgedrag van Rochelle te kunnen hanteren, bleek niet mogelijk. De gezinsvoogdij-instelling heeft overleg gepleegd met verschillende gedragsdeskundigen en kinderspychiaters, verbonden aan twee instellingen voor Therapeutische Gezinsverzorging, en heeft zich op het standpunt gesteld dat Rochelle nu niet opnieuw in een pleeggezin moet worden geplaatst, maar moet worden opgenomen om nader te worden onderzocht en te worden behandeld. Deskundigen van het centrum waar Rochelle waarschijnlijk wordt geplaatst, hebben gesproken met de gezinsvoogden en met Rochelle zelf, en hebben tot opname geadviseerd. De rechtbank heeft in een tweetal zittingen op 2 en 4 juli jl. de ouders van Rochelle gehoord. De moeder wil dat Rochelle blijft bij haar grootouders, bij wie zij nu logeert, en de vader wil Rochelle liefst zelf verzorgen, of anders bij haar grootouders laten blijven. De rechtbank heeft zich verder laten voorlichten door de gezinsvoogden, een gedragsdeskundige, werkzaam bij de gezinsvoogdij-instelling en een kinderpsychiater, verbonden aan dat centrum. Zij oordeelt dat de opname en behandeling noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van Rochelle en tot onderzoek van haar geestelijke gesteldheid.
De moeder van Rochelle weigerde toestemming te geven voor medische behandeling van Rochelle, omdat zij het niet eens is met de behandeling van Rochelle en niet bij de intake betrokken was geweest. Omdat de rechtbank behandeling van Rochelle noodzakelijk acht om ernstig gevaar voor haar psychische gezondheid te voorkomen, heeft zij vervangende toestemming verleend voor die behandeling. De rechtbank heeft daarnaast een verzoek van de moeder om Rochelle te laten blijven bij haar grootouders, waar zij nu logeert, afgewezen op formele gronden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rochelle Rikkers opgenomen in kinderpsychiatrisch centrum '
Lees ook