Milieudefensie

Gezamenlijk persbericht van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu

Milieuorganisaties over SER-ontwerpadvies Vijfde Nota
Rode contouren essentieel voor behoud open ruimte

Amsterdam/Utrecht, 27 augustus 2001 --- Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu betreuren dat het in de SER-commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid is uitgelopen op een verdeeld ontwerpadvies over het nut van rode contouren.
Zij beschouwen de rode grenzen aan de bebouwing als een onmisbaar instrument in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening om de open ruimte te beschermen. Andere commissieleden wijzen de rode contouren af. In de twee jaar dat beide milieuorganisaties deelnemen aan het SER-overleg is het voor het eerst dat de commissie niet tot een unaniem advies kan komen.

Milieudefensie-directeur Wijnand Duyvendak: 'Het is heel spijtig dat juist op het essentiële punt van de rode contouren er een levensgroot verschil van mening is. Strakke, langdurig vastliggende grenzen om de bestaande bebouwing zijn een noodzakelijk instrument om de open groene ruimte in Nederland te beschermen'. Directeur Ad van den Biggelaar van Stichting Natuur en Milieu: 'Het is goed dat we het in de SER eens zijn geworden over het grote belang van zorgvuldige ruimtelijke planvorming op regionale schaal. We zijn het ook eens over de rollen die overheden en maatschappelijke organisaties daarbij zouden moeten spelen. Het is dan ook jammer dat we het niet eens zijn geworden over het sluitstuk: democratische vaststelling van de rode contouren, waar wel en waar niet gebouwd mag worden.'

Rode contouren onmisbaar
De milieuorganisaties vinden de rode contour een onmisbaar beleidsinstrument voor de ruimtelijke ordening. Rode contouren geven planologische duidelijkheid en stimuleren de creativiteit om de ruimte binnen de bestaande stad efficiënter te benutten. Bovendien is het de democratisch gekozen overheid die de begrenzing van de rode contouren vaststelt. Afwijzing van de rode contouren, zoals andere commissieleden doen, betekent in feite het wijken voor het recht van de sterkste in het gevecht om de ruimte.

Blijvende inzet voor rode contouren Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu hebben zich steeds ingezet voor drie instrumenten om de oprukkende verstedelijking te beheersen: rode contouren, groene gebieden rond de steden en een heffing op bouwen buiten bestaande steden. Milieudefensie voert al jaren campagne voor behoud van de open ruimte onder het motto 'Trek de Groene Grens'. Begin juli overhandigde Milieudefensie 93.791 handtekeningen voor de Groene Grens aan minister Pronk en Tweede-Kamerleden.
Over het beter inrichten van de groene gebieden rond de steden lijkt iedereen het wel eens te zijn. Wat betreft het tweede, de invoering van een open-ruimteheffing, is het wachten nu op een onderzoek in opdracht van het kabinet. De milieuorganisaties zullen zich er voor blijven inzetten dat ook het derde instrument, de rode contouren, er komt.

Deel: ' Rode contouren essentieel voor behoud open ruimte '
Lees ook