Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis-Vlaanderen stuurt hulpmateriaal en medewerkers naar Turkije Internationale Rodekruis- en Rodehalvemaanbeweging zet alle zeilen bij voor hulp aan slachtoffers aardbeving Turkije

Snelle reactie

Honderden medewerkers van de Turkse Rode Halve Maan zijn onmiddellijk na het bekend raken van de verschrikkelijke aardbeving onafgebroken in touw. Hun belangrijkste opdracht is zoeken naar overlevenden en zorgen voor onderdak, voedsel, water en medische verzorging van de ruim honderdduizend dakloze slachtoffers van de ramp.

Ook de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging is zeer snel in actie getreden. In overleg met de Turkse Rode Halve Maan arriveerden tien uur na de ramp reeds twee afgevaardigden ter plaatse om de internationale hulp te coördineren. Het Internationale Rode Kruis maakte onmiddellijk 6 miljoen frank (150.000 EUR) vrij vanuit zijn ?Disaster Relief Emergency Fund? (Rampennoodhulpfonds).

Op basis van een eerste behoeftenschatting van de te verwachten noden schat het Internationale Rode Kruis ruim 260 miljoen frank (6,45 miljoen EUR) nodig te hebben tijdens de noodhulpfase. Dit geld is voornamelijk bestemd voor medicijnen, drinkwatervoorziening, onderdak en voedsel. Het Internationale Rode Kruis legt sterk de nadruk op een goede coördinatie van het wereldwijde aanbod van hulp zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.

Gezondheid, water/sanitatie en psychosociale hulpverlening

De eerste 72 uur na een aardbeving worden als cruciaal beschouwd voor het opsporen en redden van slachtoffers. Daarnaast is er echter ook hulpverlening op lange termijn nodig zoals orthopedische behandelingen en het voorkomen van infecties. De omvang van de aardbeving en het groot aantal gewonden hebben de bestaande medische infrastructuur volledig overweldigd. De Turkse Rode Halve Maan heeft daarom gevraagd te kunnen beschikken over twee veldhospitalen. Deze worden geleverd door het Duitse en het Noorse Rode Kruis. Deze zogenaamde ?Emergency Response Units? (zie meer gedetailleerde uitleg onderaan het persbericht) zullen voorlopig voor een periode van 1 maand plaatselijke gezondheids- en hospitaalzorg bieden. Het Duitse hospitaal is gisteravond aangekomen in Istanbul en zal in de loop van de dag operationeel worden. Het Noorse hospitaal is nog onderweg en zal naar verwachting morgen aankomen in Istanbul. Teneinde epidemieën te voorkomen is het ook belangrijk te kunnen beschikken over voldoende zuiver water. Tenslotte dient er ook voldoende psychosociale zorg te zijn om de traumatische gevolgen van de ramp te helpen verwerken.

Internationale rodekruissolidariteit

Vanuit alle hoeken van de wereld is hulp vertrokken om de Turkse Rode Halve Maan bij te staan:


* het Amerikaanse Rode Kruis heeft een gespecialiseerd opsporingsteam gestuurd,

* het Duitse Rode Kruis heeft, naast het eerder genoemde veldhospitaal, een opsporings- en reddingsteam (SAR-team) met honden en bloedproducten gestuurd,

* het Italiaanse Rode Kruis heeft medicijnen gestuurd,
* het Japanse Rode Kruis heeft een gespecialiseerd medisch team gestuurd,

* het Nederlandse Rode Kruis verstuurt vandaag o.m. generatoren en gespecialiseerd eerstehulpmateriaal,

* het Oostenrijkse Rode Kruis heeft 4 SAR-teams bestaande uit 16 honden en 19 begeleiders en 1000 flessen humanalbumin gestuurd,
* het Spaanse Rode Kruis heeft eerste hulpkits gestuurd,
* financiële hulp is reeds toegezegd door o.m. het Amerikaanse, Britse, Deense, Nederlandse en Zweedse Rode Kruis.

Rode Kruis-Vlaanderen

Als onderdeel van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging heeft ook Rode Kruis-Vlaanderen zijn solidariteit toegezegd. Morgen, 20 augustus, vertrekken vanuit Zaventem een lading hulpgoederen en 2 Vlaamse rodekruisafgevaardigden naar Turkije. Het gaat om een WHO-kit, dekens en tenten. Een WHO-kit is een door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurd standaardpakket met geneesmiddelen en medisch materiaal waarmee 10.000 mensen gedurende 3 maanden geholpen kunnen worden. Eén van de twee rodekruismedewerkers is van Turkse afkomst. Naast zijn hulpverlenende taak zal hij ook kunnen optreden als tolk. Zowel het vervoer van de lading als de reis van de twee medewerkers worden gratis verzorgd door Turkish Airlines. Het vertrek van het vliegtuig is voorzien om 16u. Exacte informatie hierover wordt nog meegedeeld.

Er zijn contacten met zowel de Vlaamse als de federale regering met het oog op het bekomen van overheidssteun. Tenslotte kunnen ook de bevolking en het bedrijfsleven een bijdrage leveren door geld over te maken op rekening 000-0000025-25 met vermelding 'Turkije'.

Brussel, 19 augustus 1999

Voor meer informatie kan men zich wenden naar:
Tuur Hoste, tel. kantoor (02)645.45.45, gsm (0476)50.50.58, e-mail of naar Axel Vande veegaete, tel. kantoor (02)349.55.55, gsm (075)35.50.08., e-mail:
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Bijlage

* Doel en werking van de emergency response units van het Internationale Rode Kruis

* Rode Kruis en Rode Halve Maan: twee namen voor dezelfde organisatie

Deel: ' Rode Kruis-Vlaanderen stuurt hulp naar Turkije '
Lees ook