Provincie Friesland


---

PERSBERICHT


Nummer: 049
Datum: 5 maart 2003

ROF BLIJFT INZETTEN OP TERUGDRINGEN VERKEERSSLACHTOFFERS

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF) geeft een vervolg aan de campagne Actie -25% Verkeersslachtoffers. Het doel is om het aantal doden en gewonden in het verkeer tot 2010 te verminderen met 25% (ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 1997-1999). Het ROF voerde tussen 1987 en 2000 ook al campagne met hetzelfde doel. Ondanks dat het beoogde resultaat van -25% niet werd behaald - de daling was een afname met 18% - was het Friese resultaat ten opzichte van het landelijk gemiddelde van -8% goed te noemen. Alle reden om de Actie -25% Verkeersslachtoffers Fase II op te starten.

Alle Friese gemeenten, Provinciale Staten van Fryslân en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat directie Noord Nederland) worden gevraagd om deel te nemen aan deze Actie -25%. Op de wegen van deze wegbeheerders vinden immers de ongelukken plaats. Ook (verkeersveiligheids-)organisaties in Fryslân wordt gevraagd om de Actie -25% met raad en daad te ondersteunen. Aan de Friese gemeenten wordt gevraagd om voor 1 oktober 2003 een raadsbesluit te nemen, waarin tot deelname wordt besloten. Tevens wordt aan deze deelnemende gemeenten gevraagd een Actieplan Verkeersveiligheid op te stellen voor de actieperiode. Daarin wordt met name gevraagd aan te geven welke activiteiten de gemeente onderneemt. Niet zozeer door een aanpak van de infrastructuur, maar met name door gedragsbeïnvloeding door educatie, voorlichting en handhaving. De gemeentelijke Actieplannen worden samen met de inbreng van rijk en provincie gebundeld tot het Friese Actieplan Verkeersveiligheid 2010.

De Actie -25% Verkeersslachtoffers is als doelstelling onderdeel van zowel het (landelijke) "Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer" en het "Provinciaal Verkeer en Vervoerplan". Bij het afbreken van de voorbereidingen van het Nationaal Verkeer en Vervoerplan is de verkeersveiligheidsdoelstelling naar 2010 onderwerp van discussie geworden. Het Rijk stelt dat de ambities bijgesteld moeten worden omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de doelstelling te realiseren. Zowel het ROF als het Ferkearsoerlis OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân, met daarin o.a. de Friese gemeenten) hebben zich uitgesproken voor het blijven nastreven van de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers fors terug te dringen. Indien nodig wordt gezocht naar alternatieve financieringsbronnen, wanneer extra financiële middelen van rijkszijde niet beschikbaar komen.

Deelnemende gemeenten worden financieel ondersteund om aan te haken bij de Actie -25% en werk te maken van educatie, voorlichting en handhaving. Deelnemende gemeenten ontvangen hiervoor een vaste bijdrage van E 1.000,- aangevuld met een variabele bijdrage van E 0,10 per inwoner. Leveren de gemeenten een gemeentelijk Actieplan Verkeersveiligheid met een jaarwerkplan 2004 in, dan wordt ook nog een zogenaamde planpremie toegekend. Deze Planpremie bedraagt tenminste E 0,40 per inwoner.

Voor het vervolg van de Actie -25% Verkeersslachtoffers is het kunstwerk "De Verstomde Schreeuw" van Fokke Veurman uit Aldtsjerk het beeldmerk. Dit kunstwerk is door Veurman gemaakt na de dood van zijn ouders, na een verkeersongeluk in Oentsjerk. Er wordt ook een miniatuur van het beeldmerk gemaakt. Deze kan aan personen, instanties en/of instellingen uitgereikt worden die zich hebben onderscheiden bij de bestrijding van verkeersonveiligheid.

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, telefoon 058 - 2925 735. Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl


---- --

Deel: ' ROF blijft inzetten op terugdringen verkeersslachtoffers '
Lees ook