KNMVDIERGENEESKUNDE

Rol en functie dierenarts in mond- en klauwzeerbestrijding

Rol en functie dierenarts in mond- en klauwzeerbestrijding

KNMvD: Dierenarts moet zich duidelijker positioneren

De dierenarts moet beter duidelijk maken wat zijn positie is in de samenleving. Dit is de belangrijkste les uit de evaluatie van de rol en de functie van de dierenarts en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) in de bestrijding van de mond- en klauwzeer (MKZ). De beroepsorganisatie van Nederlandse dierenartsen constateert dat de dierenarts aan zeer uiteenlopende wensen en verwachtingen tracht te voldoen, zowel van dierenartsen zelf als van overige partijen. Dit vertaalt zich in spanning en onvoldoende waardering voor geleverde diensten. Overigens is er heel veel respect voor de inzet en de betrokkenheid van dierenartsen bij de bestrijding van MKZ. Met name de inbreng van de 'menselijke noot' oogst lof.

De KNMvD heeft de rol en de functie van de dierenarts en de KNMvD geëvalueerd in de opsporing en de bestrijding van de MKZ-uitbraak die zich dit voorjaar heeft voorgedaan. Hierbij zijn de kaders van (internationale) wet- en regelgeving als een gegeven feit beschouwd. Het non-vaccinatiebeleid en het bestrijdingsbeleid zijn dus buiten het bestek van de evaluatie gehouden. Het is niettemin duidelijk dat de KNMvD ook haar standpunten hierover nogmaals tegen het licht houdt.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport betreffen:
- Het herijken van de positie van de (praktiserend) dierenarts
- Het helder profileren van de dierenarts

- Extra aandacht voor vaardigheden waarop de dierenarts minder goed presteert (dit zijn met name niet-veterinaire vaardigheden)
- Betere selectie van dierenartsen die meehelpen in de bestrijding
- Verbetering van de communicatie met de overheid
- Verdere digitalisering van de Nederlandse dierenartsenpraktijk
Sterke punten
De sterke punten van de dierenarts zijn, zo blijkt uit het rapport dat is gebaseerd op interviews met verschillende spelers in het veld: uitstekende vakkennis, het nemen van professionele verantwoordelijkheid wat betreft signalering en melding van MKZ en de motivatie en inzet waarmee de ziekte is bedwongen. Veel lof is er ook voor de kennis en inspanningen van de lokale dierenarts met betrekking tot de getroffen veehouderijbedrijven. De lokale dierenartsen hebben veelal de 'menselijke noot' ingebracht, op het raakvlak van beleid en praktijk.

Deel: ' Rol en functie dierenarts in mond- en klauwzeerbestrijding '
Lees ook