Ingezonden persbericht


Ronde Venen, 15 oktober 2001

Persbericht

Ronde Venen Belang toont aan dat gsm antennes helemaal niet in woonwijken behoeven te staan

Al geruime tijd sleept de zaak rond plaats en bouwvergunning van gsm antennes zich voort. Onlangs kwam het College van De Ronde Venen weer met een concept voor een beleids-nota GSM-Antennebeleid. Een nota die door Ronde Venen Belang als een veel te filosofisch stuk zonder concrete beleidslijn en voorschriften is betiteld. Terwijl de zaak eigenlijk erg eenvoudig ligt.

GSM antennes/masten moeten in de Nederlandse situatie - om een niet al te hoog zendvermogen te moeten ontwikkelen - ongeveer zes kilometer uit elkaar staan. Op deze wijze is een raster als een soort honingraat van gsm masten nodig. Ronde Venen Belang is van dit gegeven uitgegaan. Veel beleid is er niet nodig, het is gewoon een simpel stukje meetkunderekenwerk.

Wanneer je in het hart van de gemeente een passer zet en met een straal van drie kilometer een cirkel wordt getrokken, dan kom je tot de ontdekking dat de bebouwde kom van geheel De Ronde Venen daarbinnen ligt. Wanneer op dat hart één goed gecamoufleerde gsm antennemast komt te staan, dan behoeven de volgende masten pas op ongeveer zes kilometer verder te staan. Ver buiten de woningbebouwing. Dat geeft voor de gsm providers genoeg marge om eventuele technische problemen te kunnen oplossen.

Ronde Venen Belang is van mening dat het gsm antennebeleid van de gemeente daarop moet worden gebaseerd en zulke installaties niet bij woningen of op flatgebouwen behoeven te worden toegestaan. Het behoeft bij zo'n beleid dus zelfs niet eens op bedrijfsgebouwen. Daarmee zijn de inwoners en de werknemers van grotere bedrijfsgebouwen ook van hun angst voor straling verlost. De minimale afstand van 200 meter is dan meteen gewaarborgd.

Ronde Venen Belang geeft hiermee aan dat voor de clandestien geplaatste masten geen vergunning moet worden verleend en binnen afzienbare tijd de reeds toegestane gsm antenne-masten uit de bebouwde kom kunnen worden verwijderd.

Nadere informatie: Jac. Dekker, telefoon 0346-57.3810

Schriftelijke reactie op de Beleidsnota GSM-antennes

Wij spreken onze tevredenheid uit dat er - mede onder druk van onze actie in maart van dit jaar - nu eindelijk een Beleidsnota met handen en voetjes ligt. Hoewel...

Verder dat het College het nu met ons eens is dat iemand uit vrije wil voor een gsm toestel kiest, al gebeurt dit onnadenkend en misschien uit gebrek aan kennis over de mogelijke risico's voor zijn of haar gezondheid. En... dat inwoners bij plaatsing van en gsm masten/antennes in hun buurt of op hun dak niet die vrije keuze krijgen en mogelijke risico's krijgen opgedrongen. Dit gegeven dient het uitgangspunt voor deze beleidsnota te zijn!

Er zijn een aantal criteria die voor beleid in deze van belang zijn:


1. De aanbieders dienen hun antennes in een en dezelfde mast te plaatsen. De zakelijke kant daarvan zoeken zij onder elkaar maar uit.

2. De locatie van een mast dient op een voorgeschreven afstand (200 meter) van de bewoning te staan, dit i.v.m. mogelijke gezondheidsrisico's.
3. Aanbieders kunnen alleen maar op door de gemeente aangewezen locaties terecht. Geen gedogen van clandestien geplaatste masten, ook niet achteraf.
4. De beeld- en horizonvervuiling.

ad 1. Aanbieders plaatsen graag hun masten/antennes zonder afhankelijk van andere aanbieders te zijn. De OPTA schrijft het gebruikmaken van een en dezelfde mast voor. In de visie van Ronde Venen Belang moet de gemeente dit eveneens voorschrijven, om in aanmerking te komen voor de plaatsing van een antennemast, respectievelijk het bijplaatsen van nieuwe antennes in een mast. Een bijgeplaatste antenne maakt deel uit van een totale installatie* en moet door de gemeente als bouwvergunningplichtig te worden aangemerkt. Zonder bouwvergunning geplaatste masten en antennes moeten worden verwijderd.


* In de conceptbeleidsnota staat een onjuistheid. De bestuursrechter van Haarlem heeft gesteld dat mast en apparatuurkast onderdelen zijn van één onafscheidelijke installatie en dat de plaatsing van een minder dan
5 meter hoge mast op een hoog gebouw dáárom ook vergunningplichtig is. Dus een onderscheid maken tussen antenne (op het dak) en kast (op de begane grond) is een onjuiste voorstelling van zaken.

Waarom het voornemen er wel is om op bedrijventerreinen wel een site-sharing (alle gsm proviers in 1 mast) te gaan afgedwingen en op andere locaties niet, is voor Ronde Venen Belang raadsel-achtig. Waarom daar wel en elders niet? Voor Ronde Venen Belang moet dat so-wie-so een voorwaarde zijn.

ad 2. Aanbieders plaatsen graag hun masten/antennes op hoge gebouwen, flats zijn dan ook voor hen zeer aantrekkelijk. Het bespaart hen namelijk veel kosten. Het verbaast Ronde Venen Belang dat het College gsm masten/antennes op bewoonde gebouwen wil toelaten. In de gemeente De Ronde Venen is er namelijk geen enkele reden waarom dit binnen de woningbebouwing zou moeten.

Uiteraard kennen wij de stellingname van de minister over de gezondheidsrisico's ook, maar dat wil niet zeggen dat die juist is. Het komt neer op de bewijslast omkeren: 'er is nooit aangetoond dat..., dus het men behoeft niet bang te zijn. 'Vervelend dat er nog wel duidelijkheid naar de bewoners toe moet worden gegeven'. Daarvoor is er inmiddels een brochure gemaakt. Mensen, de tijd is voorbij dat burgers de Overheid en haar brochures klakkeloos geloven.

Reeds eerder hebben wij opgemerkt hoe dat met asbest is gegaan. Dat werd zelfs door de Overheid in woningen voorgeschreven. Iedereen weet nu beter. Het argument dat er veel ervaring op het gebied van radiofrequenties is, slaat daarom nergens op... met asbest was indertijd eveneens veel ervaring opgedaan!

Er wordt naar wetenschappelijk onderzoek verwezen. Maar het College weet net zo goed als Ronde Venen Belang dat er in de wetenschap zeer sterke tegenstellingen in opvatting in deze materie zijn. Waarom wordt de ene wetenschapper wel geloofd en waarom de andere niet serieus genomen? Het antwoord ligt voor de hand: 'omdat met de eerste de politiek en de economie (wanneer dit inmiddels al niet één is) baat hebben'. Een actueel voorbeeld van zo'n gang van zaken: Witte Huis/Pentagon specialisten hebben een ramp als elf september jaren geleden reeds voorspeld, maar dit is in het ronde archief verdwenen. Maar hun gelijk ligt er nu wel! Hoe kan het College er zo van overtuigd zijn dat die andere wetenschappers het gelijk niet aan hun kant hebben? Of loopt zij klakkeloos achter de minister aan en vindt zij hierin geen eigen verantwoordelijkheid te hebben?

Bovendien is volksgezondheid een ruim begrip. Wanneer mensen denken dat zo'n mast gevaarlijk kan zijn en daarom allerlei ziekteverschijnselen gaan vertonen, is dit al aantasting van de volks-gezondheid. Wanneer men dat ontkent, dan gaat men er volledig aan voorbij dat een groot deel van ziektebelevenis, respectievelijk het welzijn zich in de grijze ellen afspelen.

Als afronding van dit punt herinneren wij aan u reeds eerder verstrekte informatie uit het land (Australië) waar de bevolking met de radio wordt geboren en vanuit een Zeer wetenschappelijke bron. Daarin wordt gesteld dat men binnen een straal van 200 meter wel degelijk risico's is voor mensen die daar ontvankelijk voor zijn.

Wij weten niet of het College ermee bekend is dat bijvoorbeeld op het hoge gebouw van Libertel zelf in Maastricht is geen gsm mast te vinden is. Wellicht toch om reden van gezondheidsrisico's en/of gewoon omdat men zelf een gsm mast op het eigen dak te lelijk vindt.

Een ander aspect is dat de frequentie van vermogen tussen de 900 en 1800 mHz ligt. En dat het zendvermogen 'onschadelijk' is. Maar dan hebben we het over 1 antenne+ zender. De vraag aan die zogenaamde deskundigen: 'hoe dit dan zit wanner er een twaalftal zenders/antennes op het dak staan' wordt schielijk ontweken. Maar het is wel zo dat wanneer 1000 mensen met een geluid van 60 dB praten, dit meer herrie is dan wanneer er maar een persoon met 60 dB spreekt.

ad.3 '6. Richtlijnen voor beleid plaatsing' is een alinea vol tegenspraak. Er wordt gesteld dat hoge gebouwen de beste opties zijn en dat die de voorkeur genieten boven het plaatsen van masten binnen een woongebied. Maar waar staan de hoge gebouwen zoals (flats van woon coöperaties) waar de gsm providers zo gek op zijn? Juist, dikwijls binnen de woongebieden. Het is daarom bijzonder vreemd dat het College het bestuurlijk voorbeeld van de gemeente Haarlemmermeer niet volgt.

Ronde Venen Belang stelt dat er geen enkele aanleiding is om een gsm mast in de bebouwing te plaatsen. Elke kern is van oost naar west, van noord naar zuid geen 6 km van diameter. Gsm masten die buiten de dichtbewoonde kernen/wijken staan, kunnen dus voor een uitstekende verbinding zorgdragen! (zie bijgevoegde kaartje)

De opmerkingen over locaties in het landelijk gebeid zijn vreemd te noemen. Dat daar nog geen masten staan is geen argument. Die stonden er eerst op bejaardenflats ook niet! En daar zou het College alsnog wel een vergunning voor willen geven? Terwijl die clandestien zijn geplaatst? Een inwoner krijgt zo'n soepele behandeling niet. Die moet alsnog de zaken afbreken. Over willekeur in handhavingsbeleid gesproken.

ad 4, Over beeld- en horizonvervuiling kan nog een discussie worden gehouden. Wat wel vervuild en wat niet. De uitkomsten daarvan kan tot voorwaarde en richtlijn worden gemaakt. Dan kunnen de fracties gelijk de discussie over de milieuaspecten van 80 meter hoge windmolens meenemen, die Regering, Provincie en Remu op het oog hebben.

Conclusie:
Al met al blijkt de concept Beleidsnota niet meer dan een filosofisch stuk te zijn, waar kolen en geiten worden gespaard en de inwoners niet. Het mist een concreet beleid met concrete richtlijnen en daar zou zo'n beleidsnota toch voor moeten dienen.

Wanneer de gemeente De Ronde Venen op het gebied van gsm masten/antennebeleid wil maken, dan geeft zij in een beleidsnota heel concreet aan waar dit mogelijk is en onder welke condities dit kan geschieden.

Dan weet iedereen waar hij aan toe is en raken we eindelijk eens van de 'GSM-Wild West' terreur af. Zo gaat dat immers ook in een bestemmingsplan. En is de functie van deze beleidsnota anders?

Deel: ' Ronde Venen Belang gsm antennes hoeven niet in woonwijken '
Lees ook