Partij van de Arbeid


Den Haag, 7 oktober 1999

Rondetafelgesprek over Nationaal Actieplan Werkgelegenheid

Op 13 oktober vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het Nationale Actieplan Werkgelegenheid. Deze bijeenkomst is op verzoek van het PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker georganiseerd door de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het actieplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besteedt aandacht aan de positie van allochtonen, vrouwen en jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer wil dit actieplan graag bespreken met betrokkenen. Daarom heeft de commissie vertegenwoordigers uitgenodigd van Het Nederlands Comité voor multilateraal jongerenwerk 31 (Vereniging 31), De Vrouwen Alliantie, het Breed Platform voor Verzekerden en Werk en het Landelijke Multiculturele Jongerenorganisatie PALET.

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA pleit al langer voor een langetermijnvisie voor een socialer Europa. Zo presenteerde de fractie in het voorjaar de brochure 'Het sociale Europa, uitdagingen voor sociaal-democraten'. Hierin presenteert de fractie haar ideeën op het Europees werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid en de sociale dialoog in Europees perspectief. Dat het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie juicht de fractie dan ook van harte toe.

Het Rondetafelgesprek over Nationaal Actieplan Werkgelegenheid vindt woensdag 13 oktober van 13.00 tot 15.00 uur plaats in de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer.

Deel: ' Rondetafelgesprek over Nationaal Actieplan Werkgelegenheid '
Lees ook