Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rondetafelgesprekken Krachtige Gemeenten in najaar voortgezet

2 augustus 1999
De rondetafelgesprekken Krachtige Gemeenten die moeten leiden tot een analyse van de knelpunten die de slagkracht en het bestuurlijk vermogen van gemeenten aantasten, wordt eind oktober aanstaande voortgezet.
Een stuurgroep - ingesteld door minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) - heeft ter voorbereiding van die gesprekken in samenwerking met de betrokken provincies een nieuw plan van aanpak gemaakt. In het plan wordt aandacht besteed aan het doel van de gesprekken; daarnaast geeft het een heldere beschrijving van het proces. Dit blijkt uit een brief die de voorzitter van de stuurgroep Krachtige gemeenten, mr. F. de Zeeuw, oud-gedeputeerde van Noord-Holland, tezamen met het plan van aanpak heeft gezonden aan de besturen in de regios waar de gesprekken zullen plaatsvinden (Achterhoek en de Liemers; West-Friesland; Noord-Limburg; Zeeuws-Vlaanderen; Utrecht-Oost; Duin- en Bollenstreek en Leidse regio).
De stuurgroep - Krachtige gemeenten geheten - heeft tot taak om een analyse van knelpunten te maken in een aantal gebieden waar geruime tijd geen herindeling heeft plaatsgevonden. Daarbij staat centraal het in beeld krijgen van (toekomstige) knelpunten ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken die de bestuurlijke slagkracht van de betrokken gemeenten te boven gaan. In het regeerakkoord is afgesproken dat er na een dergelijke analyse eventueel kan worden gekomen tot versterking van het lokaal bestuur door gemeentelijke herindeling. Minister Peper heeft al eerder onderstreept dat de uitkomst van dit proces dus niet bij voorbaat vast staat.
De stuurgroep heeft gekozen voor een open, brede en interactieve aanpak van de rondetafelgesprekken. Deze aanpak biedt onder meer de mogelijkheid aan te sluiten op reeds in gang gezette initiatieven rond dit thema.
Voor de gemeenten in de regio West-Friesland en Oost-Utrecht betekent dit dat momenteel in overleg met de provincies Noord-Holland en Utrecht wordt bekeken wanneer en in welke vorm het traject kan aansluiten op het reeds in gang gezette traject in die regios.
De rondetafelgesprekken
De rondetafelgesprekken (twee per regio) zullen plaatsvinden aan de hand van een zogeheten regiofoto die de stuurgroep van tevoren heeft gemaakt van de inhoudelijke en bestuurlijke knelpunten en opgaven in de regio. Ook de factoren die een efficiënte en doelmatige aanpak van deze knelpunten hinderen en bevorderen zullen daarbij in beeld worden gebracht. De regiofoto zal worden gemaakt op basis van zowel schriftelijke informatie (streekplannen, verkeer- en vervoerplannen, regiovisies, enzovoort) als van interviews met de gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Op basis van de regio-foto en de gevoerde gesprekken zal een rapportage worden opgesteld, waaraan eveneens een advies van de stuurgroep zal worden toegevoegd. Rapportage en advies zullen rond de jaarwisseling aan de minister, de provincies, de gemeenten en de betrokken maatschappelijke organisaties worden toegezonden.

Relevante links:
Het thema Krachtige Gemeenten

Deel: ' Rondetafelgesprekken Krachtige Gemeenten in najaar verder '
Lees ook