Gemeente Wageningen

rondje ter inzage "Gebiedsplan natuur en landschap"

In het informatiecentrum (stadhuis, Markt 22) ligt tot 21 oktober 2001 het Gebiedsplan natuur en landschap Gelderse Vallei ter inzage. Dat is een plan van de provincie Gelderland met een overzicht van het natuurbeleid van de provincie in de Gelderse Vallei. Op zich is dit beleid niet nieuw, en staat dit wat de provincie betreft ook niet ter discussie. Het gaat echter om de uitwerking hiervan in natuurdoeltypen en beheerspakketten (deel 2, Uitvoeringsplan).

Overheden, natuurbeherende organisaties en particulieren (agrariërs) kunnen op basis van het plan subsidie aanvragen voor natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer. Zij verbinden zich, als ze subsidie krijgen, aan het behalen van de natuurdoelen die in het plan genoemd staan. De provincie of de subsidie-uitkerende instantie (Laser - ministerie LNV) kan na een aantal jaar controleren of deze doelen gehaald zijn. Is dat niet het geval dan wordt er op de subsidie gekort. Agrariërs, Wageningen UR en natuurorganisaties wordt aangeraden dit plan te bekijken om na te gaan of de hen geboden subsidiemogelijkheden en voorwaarden acceptabel lijken. Is dit niet het geval dan kan men tot 22 oktober 2001 bezwaar maken bij de provincie.

U kunt het plan bekijken via de internetsite van de provincie: www.gelderland.nl/gebiedsplannen of 35,00 overmaken op girorekening 869762 met vermelding van uw naam en adres en het plan dat u wilt ontvangen.

Deel: ' Rondje ter inzage Gebiedsplan natuur en landschap Wageningen '
Lees ook